Подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение прекъсва ли давността относно вземането

  1. Блог
  2. /
  3. Топлофикация
  4. /
  5. Подаването на заявление за...

На 01.04. 2017 год. Камелия получава съобщение за образувано срещу нея изпълнително дело, с което узнава, че Топлофикация се е снабдила с изпълнителен лист срещу нея за задължения за начислена топлинна енергия за периода 04.2012-05.2013 год. по отношение на неин собствен недвижим имот. Изпълнителното дело е образувано през 2017год, а изпълнителният лист е издаден през 2015 год. въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение, без да е водено дело за установяване вземането на Топлофикация по отношение на Камелия.

Има ли възможност Камелия да оспори вземането и да докаже, че не дължи същото? 

От значение за даването на отговор на така поставения въпрос са следните обстоятелства, а именно: това, че изпълнителният лист срещу Камелия е издаден през 2015 год., изпълнителното дело е образувано през 2017 год. ,т.е. преди да са изминали три години от датата на издаването на изпълнителния лист и фактът, че вземането е установено, без да е водено дело срещу Камелия, което да е приключило с решение, а въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение.

За изясняване на ситуацията следва да се съобразят следните правни положения: вземанията на Топлофикация съставляват периодични плащания и се погасяват с изтичането на тригодишна давност.

Следващият въпрос се свежда до това с кои действия, предприети от страна на кредитора, давността се прекъсва. Практика е Топлофикация да подава заявления за издаване на заповед за изпълнение срещу своите длъжници. Заповедта за изпълнение представлява документ, издаден от съда, в който е отразено кое задължено лице каква сума дължи в полза на своя кредитор на какво основание и за кой период. Заповедта за изпълнение се издава от съда по заявление на кредитора, без съдът да проверява дали наистина длъжникът дължи претендираната сума за заплащане или не.

След като бъде издадена заповедта за изпълнение, тя се връчва на длъжника, за да вземе същият отношение относно дълга. Длъжникът има възможност да оспори или да не оспори вземането. Ако оспори вземането, това става с възражение, адресирано до съда, в който случай съдът уведомява кредитора, че длъжникът е оспорил вземането и предоставя едномесечен срок на кредитора да заведе дело срещу длъжника, за да докаже, че последният му дължи претендираната сума за заплащане. В случай че изходът от спора приключи с решение, с което се установи, че длъжникът дължи на кредитора претендираната сума за заплащане, то вземането вече е установено по силата на съдебно решение и се погасява с изтичането на петгодишна давност от датата на влизане на решението в сила.

В случая обаче интерес представлява въпросът какво се случва, ако длъжникът не възрази срещу заповедта за изпълнение. Длъжникът няма интерес да възразява, ако действително дължи претендираната сума за заплащане, защото воденето на дело за установяване дължимостта на сумата само би го натоварило с допълнителни разходи и би довело до увеличаване на дълга му. В случая, без да отдаваме значение на факта дали Камелия изобщо е разбрала, че срещу нея е издадена заповед за изпълнение или не, от значение е да разберем дали за нея съществува правна възможност да оспори вземането на своя кредитор.

Тъй или иначе тя не е оспорила заповедта за изпълнение своевременно, било защото изобщо не е разбрала за същата по една или друга причина, било защото когато е получила заповедта за изпълнение е нямало смисъл да подава възражение, понеже към момента на получаване на заповедта за изпълнение дългът не е бил погасен по давност и съответно е нямало възможност да отпадне на това основание.

Поставя се въпросът дали фактът, че кредиторът се е снабдил със заповед за изпълнение срещу своя длъжник прекъсва давността по отношение на вземането му. Въпросът е от съществено значение, защото, ако се приеме, че давността се прекъсва с подаването на заявлението в съда за издаване на заповед за изпълнение от страна на кредитора, то от този момент започва да тече нова погасителна давност, а изтеклата до датата на подаването на заявлението давност е без правно значение.

Ако се приеме, че давността не се прекъсва с подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение, то давността, с която се погасява вземането продължава да тече докато трае процедурата по издаването на документа, връчването му, изтичането на срока за подаване на възражението и се прекъсва едва с предприемане на изпълнителни действия.

С две думи въпросът се концентрира в това дали заявлението за издаване на заповед за изпълнение прекъсва погасителната давност или не. Ако се приеме, че заявлението я прекъсва, то от този момент започва да тече нова давност, а изтеклата до момента давност е без правно значение. Ако се приеме, че заявлението за издаване на заповед за изпълнение не прекъсва давността, то тогава давността продължава да тече и длъжникът може да се позовава на нея.

Безспорното е, че давността се прекъсва с подаване на молба от страна на кредитора до съдебен изпълнител за образуване на изпълнително дело, което предполага вече влязла в сила заповед за изпълнение, въз основа, на която е издаден изпълнителен лист, въз основа пък, на който кредиторът иска от съдебния изпълнител да образува изпълнително дело срещу длъжника за събиране на дълга по принудителен ред.

За да се даде отговор на въпроса дали подаването на заявлението за издаването на заповед за изпълнение прекъсва давността или не, следва да се съобразят следните факти: Заповедта за изпълнение се издава от съда по едностранно заявление на кредитора, без съдът да е установил дали длъжникът наистина дължи претендираната сума за заплащане. Заповедта за изпълнение се връчва на длъжника, за да може същият да вземе отношение по нея. До този момент заповедта за изпълнение не съставлява нещо по-различно от покана за плащане на задължението, изпратена обаче чрез съдействието на съда.

Ако длъжникът подаде възражение и кредиторът, след като бъде уведомен от съда за оспорване на вземането от страна на длъжника, подаде искова молба за установяване съществуване на вземането, за което вече е издадена заповед за изпълнение, то тогава давността се счита прекъсната, със задна дата, считано от момента на подаване на заявление от страна на кредитора за издаване на заповед за изпълнение.

Кредиторът има право да търси своите неизплатени вземания. Той може да пристъпи направо към осъдителен иск спрямо своя длъжник и да го съди по общата процедура, но може първо да се опита да събере вземането си чрез снабдяването му със заповед за изпълнение. Ако длъжникът оспори вземането, за което вече е издадена заповед за изпълнение, за кредитора съществува правен интерес да докаже своето вземане, поради което същият предявява иск за установяване на вземането си. Кредиторът не може да бъде поставен в по-неблагоприятно положение от факта, че вместо да предяви направо осъдителен иск, е избрал процедурата по издаване на заповед за изпълнение, която е по-облекчена и която е свързана с по-малко разходи на етапа до издаване на заповед за изпълнение.

В случаите когато длъжникът оспори дълга по заповедта за изпълнение и кредиторът предяви искова молба за установяване на вземането си, давността се счита прекъсната със задна дата от момента, в който кредиторът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение, така както би се считала прекъсната давността от момента на предявяване на иска, ако кредиторът бе пристъпил направо към завеждането на осъдителен иск спрямо своя длъжник.

Когато длъжникът възрази срещу заповедта за изпълнение и кредиторът подаде иск за установяване на вземането и този иск бъде уважен, давността се счита прекъсната от датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение.

Ако обаче длъжникът не подаде възражение срещу заповедта за изпълнение, то тогава липсва интерес от страна на кредитора от предявяване на иск за установяване на вземането му, защото длъжникът не оспорва вземането му.

Длъжникът може да не оспорва вземането но, но да не плаща. В този случай за кредитора е налице интерес да предприеме действия по събиране на вземането си. Той се снабдява с изпълнителен лист въз основа на заповедта за изпълнение, срещу която възражение не е подадено и образува изпълнително дело, за да събере вземането си по принудителен ред, тъй като няма доброволно плащане. Когато обаче длъжникът не е оспорил вземането на кредитора по заповедта на изпълнение, т.е. не е подал възражение срещу същата, не се стига до предявяването на иск от страна кредитора и давността не се счита прекъсната от датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение. В този случай давността продължава да тече. Тя се прекъсва едва когато кредиторът подаде молба за образуване на изпълнително дело срещу своя длъжник.

Моментът, в който давността се счита за прекъсната, при липса на възражение от страна на длъжника срещу вземането по заповедта за изпълнение е не датата, на която кредиторът е подал заявление до съда за издаване на заповед за изпълнение, а моментът, в който кредиторът е подал молба за образуване на изпълнително дело въз основа на влязлата в сила заповед за изпълнение, въз основа на която вече е издаден изпълнителен лист. Без значение е дали длъжникът е разбрал, че срещу него е издадена заповед за изпълнение, давността относно вземането не се счита прекъсната от момента на подаване на заявление за издаване на изпълнителен лист, а едва от момента на подаване на молба за образуване на изпълнително дело.

В практиката от момента на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение, в случаите, в които срещу нея не е подадено възражение и е издаден изпълнителен лист, до датата на която кредиторът е подал молба до съдебен изпълнител за образуване на изпълнително дело за събиране на дълга, може да изтече немалък период от време. Напълно реалистично е към момента на получаване на заповедта за изпълнение от страна на длъжника вземането да е дължимо, но към датата на образуване на изпълнителното дело вече да е погасено по давност. В разглеждания по-горе пример с Камелия, към момента на получаване на заповедта за изпълнение, давността относно вземането може да не е изтекла, но към датата на образуване на изпълнителното дело спокойно давността може вече и да е изтекла.

За да се прецени дали към датата на образуване на изпълнителното дело давността относно вземането е изтекла или не, следва да се съобрази периода, по отношение, на който е начислено задължението и датата, на която е подадена молба за образуване на изпълнително дело. В случая задължението е начислено за периода 04.2012г. – 05.2013г., а молбата за образуване на изпълнително дело е подадена през 2017 година, към който момент давността вече е била изтекла. Понеже към датата на получаване на заповедта за изпълнение задължението не е било погасено по давност, Камелия е нямала интерес да подава възражение срещу вземането на кредитора. Към датата на подаване на молбата за образуване на изпълнително дело обаче давността вече е била изтекла, поради което Камелия може да се позове на изтекла в нейна полза погасителна давност и да иска дългът да отпадне.

За да се застрахова от опасността вземането междувременно да отпадне по давност, кредиторът е трябвало по-навреме да предприеме действия по събирането на дълга си. Необходимо е било кредиторът да предвиди достатъчно време, за да се снабди с изпълнителен лист срещу длъжника си, като съобрази и обстоятелството, че длъжникът може и да не оспори вземането и тогава давността относно вземането му ще се прекъсне едва с предприемане на изпълнителни действия по събирането на дълга – като първото изпълнително действие би било подаването на молба за образуване на изпълнително дело вече въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение и издаден изпълнителен лист. Вместо това, много от кредиторите чакат последния момент, за да подадат заявление за издаване на заповед за изпълнение, разчитайки на факта или, че длъжникът няма да знае за възможностите за защита.

В разглеждания случай Камелия може да се позове на изтекла в нейна полза погасителна давност и да направи така, че вземането да отпадне на това основание и да не може да бъде събирано по принудителен ред. За да отпадне задължението на Камелия обаче, тя трябва да се позове на давността, което става само по съдебен ред. Съдебният изпълнител не може да преценява дали вземането е погасено по давност или не. Когато кредиторът му представи изпълнителен лист относно вземането си, той е длъжен да предприема действия по събирането на дълга, макар и да вижда, че давността е изтекла. Само съдът е компетентен да се произнесе относно факта дали дадено вземане е погасено по давност или не, което означава, че за да отпаднат погасените по давност задължения, трябва да се заведе иск срещу кредитора за установяване на факта, че вземането му е погасено по давност.

/а Искът се предявява именно срещу кредитора, а не срещу съдебния изпълнител, защото вземането съществува в полза на кредитора, а съдебният изпълнител действа по негово искане. Когато бъде установено по съдебен ред, че вземането на кредитора е погасено по давност, то това решение ще се представи на съдебния изпълнител, който е длъжен да се съобрази с констатацията на съда, обективирана в съдебното решение и да прекрати изпълнителното дело.

В случай, че междувременно дългът или част от него бъде събран/а по принудителен ред, получените от кредитора суми подлежат на възстановяване на длъжника.

В случая с Камелия, тя, за да защити интересите си, може да предяви иск срещу кредитора си, за да установи, че вземането към датата на подаването на молбата за образуване на изпълнително дело, вече е било погасено по давност и не подлежи на принудително събиране. Дори да е получила заповед за изпълнение, ако не е подала възражение срещу вземанията, индивидуализирани със същата, не може да се приеме, че давността е била прекъсната с подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение до съда от страна на кредитора. Давността се счита прекъсната едва с подаването на молба за образуване на изпълнително дело, а към този момент давността относно самото вземане може вече да е изтекла.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.