Може ли да тече придобивна давност по отношение на имот, преди той да е въведен в експлоатация?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Може ли да тече...

По едно от делата, които водя възникна следния правен спор: от кой момент може да започне да тече придобивна давност по отношение на недвижим имот – в случая – апартамент – дали от момент на въвеждане на сградата в експлоатация, от който момент възниква правото имотът да се ползва според предназначението му или от по-ранен момент – изграждането на сградата на етап „Груб строеж“.

Въпросът всъщност е доста съществен и засяга немалък кръг лица, предвид обстоятелството, че много често на практика се живее в имоти, находящи се в сгради, които не са въведени в експлоатация и в някои случаи минават много години докато документално се уреди статута на сградата.

По този въпрос е имало две противоположни схващания:

Те са застъпени в решения на Върховния касационен съд – според едното се е приемало, че придобиваната давност би могла да тече едва от деня на въвеждането на сградата в експлоатация, а според другото – че придобиваната давност може да тече и от по-ранен момент.

Впоследствие, тези различия са преодолени, с постановяване на решение по уеднаквяване на съдебната практика, постановено през месец април 2012 год.от ВКС. С така постановеното решение се приема, че не съществува пречка да бъде установено владение по смисъла на чл. 68от ЗС по отношение на имот, който не е въведен в експлоатация. Владението представлява осъществяване на фактическа власт върху една вещ с намерението вещта да се държи като собствена. Тази фактическа власт се изразява не само в пряко ползване на вещта според нейното предназначение, но и в извършване на действия по опазване на вещта, по нейното поддържане в добро състояние, по извършване на поправки, а по отношение на недвижим имот и по извършване на довършителни и ремонтни работи и подобряване на същия.

Разпоредбата на чл. 177от ЗУТ съдържа забрана обектът да се ползва преди да е въведен в експлоатация, но не и забрана за опазването, поддържането, подобряването, ремонтирането и извършването на довършителни работи в същия и следователно не препятства извършването на останалите действия, посредством които се осъществява фактическата власт върху един недвижим имот. Не съществува пречка върху имот, който не е въведен в експлоатация, да бъде установено владение чрез действия, различни от прякото му ползване по предназначение, още повече, че владение може да бъде установено и върху право на строеж, т.е. върху ограничено вещно право, даващо възможност за придобиване право на собственост върху построеното.

Предвид изложените съображение, придобивна давност по отношение на недвижим имот може да тече и преди въвеждането му в експлоатация. Действията, които следва да се установят, за да се докаже факта на владението е не прякото ползване на имота според предназначението му – например за живеене, а действия, свързани с поддръжката на имота, извършването на ремонтни и довършителни работи и други подобни.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.