Каква може да е неустойката при търговските договори

В договорите обикновено се вписва клауза за неустойка при неизпълнение.

Когато неизпълнението е налице и се стигне до претендиране на договорената неустойка за заплащане, започват спорове действителна ли е клаузата за неустойка или тя е завишена до такава степен, че плащането ѝ не съответства на добрите нрави и съответно е нищожна, т.е. че такава не се дължи.

Ето защо за размера или за начина на определяне на неустойката следва да се мисли още при сключването на договора.

Това важи особено за търговските сделки, където материалните интереси са по-високи.

Продължете към цялата статия…Каква може да е неустойката при търговските договори

Спорове между съдружници

Спорове между съдружници

Решенията на общото събрание при ООД се вземат от съдружниците като взетите решения се оформят с протокол.

Някои от решенията подлежат на вписване в търговския регистър, други – не

Може да възникне спор дали вписаните обстоятелства в Търговския регистър действително са се осъществили или не. Например вписано е обстоятелството, че в дружеството е приет нов съдружник, че се увеличава капиталът на дружеството. Същевременно някой от съдружниците оспорва това да е така и твърди, че обстоятелствата, вписани в Търговския регистър не са настъпили, а вписаното в Търговския регистър съответно не отговаря на истината.

Продължете към цялата статия…Спорове между съдружници

Може ли собственикът на капитала на ЕООД да завещае имуществото на дружеството

В някои случаи едноличен собственик на капитала на едно дружество с ограничена отговорност се явява едно единствено физическо лице. Тогава говорим за ЕООД. Нерядко някои физически лица – еднолични собственици на капитала на ЕООД си задават въпроса могат ли да завещаят имуществото на ЕООД, на което се явяват еднолични собственици.

Дружественият дял в дружество с ограничена отговорност е наследим, така че няма пречка наследниците на едноличния собственик на капитала на едно ЕООД да наследят дружествения дял и да заявя в Търговския регистър, че дейността на дружеството продължава.

Продължете към цялата статия…Може ли собственикът на капитала на ЕООД да завещае имуществото на дружеството

Как да използваме възможностите на правото на ЕС

 Правото на Европейския съюз е обективирано в многобройни правни актове, които носят различни наименования – регламенти, директиви, решения, становища, препоръки. Всички тези актове имат различна юридическа сила – една част от тях са задължителни за държавите-членки, за техните граждани и за създадените от последните юридически лица, други актове са задължителни единствено за държавите-членки, а съществуват и актове, които нямат задължителна сила.

Продължете към цялата статия…Как да използваме възможностите на правото на ЕС

Доказване на договорни отношения чрез фактури

В отношения между фирми нерядко възникват спорове във връзка с извършена работа и нейното заплащане. Нерядко предмет на спор са отношения възникнали от договор за изработка, за доставка и други. Ситуацията изглежда така: едната страна е изпълнила задълженията си и очаква да й бъде заплатена работата. Насрещната страна оспорва работата да е била възложена, извършена точно или приета. Как се доказват твърденията на спорещите страни: наличието на договорни отношения обикновено се доказва с  писмен договор. Има случаи обаче, в които страните не сключват писмен договор, а и такива случаи, в които една от страните /обикновено фирма/ твърди, че подписът не е положен от правоимащо лице / не е положен например от управителя на фирмата/.

Продължете към цялата статия…Доказване на договорни отношения чрез фактури

Как да заличим фирмата си от Търговски регистър?

Процедурата по заличаване на фирма от търговския регистър слага край на съществуването на самото търговското дружество и същото изчезва  от правния мир, изгубва своята правоспособност. Поради така описаните правни последици от заличаването на дружеството, процедурата е доста дълга и съдържа някои специфични моменти. Самата процедура се провежда пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията, но в нея вземат участие и други държавни органи, а именно съответната Териториална Дирекция на НАП и НОИ.

Продължете към цялата статия…Как да заличим фирмата си от Търговски регистър?

Защита от неправомерни действия на управител на ООД

Съгласно чл. 145 от ТЗ управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди. Нормата е лаконична и поставя много практически въпроси във връзка с приложението й.

На първо място, следва да се има предвид, че отговорността на управителя по чл. 145 от ЗЗД е договорна и  съответно нейните граници се разпростират до обезщетяване на причинените вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неправомерните действия на управителя и са били предвидими при извършването на същите.

За да се реализира имуществената отговорност на управителя на дружеството по чл. 145 ТЗ,  е необходимо да бъде установено по  съдебен ред, че е налице  действие или бездействия на управителя, с което нарушава задълженията си към ООД; настъпили са вреди за дружеството;  налице е причинна връзка между вредата и поведението на управителя и негова вина.

Продължете към цялата статия…Защита от неправомерни действия на управител на ООД

Процедура за събиране на суми по запис на заповед

Записът на заповед е абстрактна сделка, при нея издателят се задължава да заплати определена сума пари, без да се сочат причините за това. В същото време обаче записът на заповед се издава заради конкретни отношения между издателя и лицето, в чиято полза се поема задължението за заплащане на определена сума /основанията могат да бъдат от различно естество, обикновено запис на заповед се издава за обезпечение на задължения по сключен договор./

В случай, че издателят не плати сумата по записа на заповед на падежа, то лицето, в чиято полза е поето задължението за заплащане на сумите по записа на заповед, може да предяви претенцията си по съдебен ред.

При неплащане на задължението по запис на заповед, лицето, в чиято полза е издаден записа на заповед може да подаде заявление до  районния съд въз основа на записа на заповед за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Съдът проверява  дали записът на заповед е редовен от формална страна, дали съдържа  всички, изискуеми от закона реквизити и ако прецени, че  записът на заповед е редовен от външна страна, издава заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника за събиране на сумата по записа на заповед по принудителен ред.

Въз основа на изпълнителния лист Крeдоторът може да образува  изпълнително дело срещу длъжника. Съдия-изпълнителят връчва на длъжника покана за доброволно изпълнение заедно с препис от изпълнителния лист и от заповедта за незабавно изпълнение.

Едва в този момент длъжникът узнава, че срещу него са предприети действия за събиране на сумата по запис на заповед по принудителен ред и едва от този момент той може да предприеме действия за защита.

Продължете към цялата статия…Процедура за събиране на суми по запис на заповед

Напускане на управител или съдружник на ООД

Съдружник сте и/или управител на дружество с ограничена отговорност…

По една или друга причина жеалете да прекратите участието си в дружеството, но не намирате съдействието на останалите съдружници да Ви осовободят от заемания пост и се питате какво можете да направите. Докато участието Ви в дружеството е възникнало по волята на съдружниците, сега същите лица отказват да дадат съгласието си за прекратяване на Вашето участие.

Вече говорихме по темата за напускане на съдружник, но днес ще дам повече информация по въпроса, както и ще засегнем случаите, когато напускащият е управител.

Какво можете да направите…

В случай че Вие сте само съдружник във фирмата, без да сте и управител, то тогава можете да отправите писмено предизвестие за напускането на дружеството.

С изтичане на тримесечен срок от датата на получаване на уведомлението от страна на дружеството, Вашето участие в същото като съдружник се прекратява.

Писменото предизвестие за прекратяване трябва да стигне до знанието на другите съдружници.Това може да стане с писмо с обратна разписка или чрез нотариална покана или по всеки друг начин, който да удостоверява по безспорен начин, че Вашето уведомление е достигнало до знанието на съдружниците.

Считам, че с оглед доказването на обстоятелството, че уведомлението е стигнало до занието на другите съдружници, най-удобно е, същото да бъде обективирано в нотариална покана.

След изтичане на тримесечното предизвестие, участието Ви в дружеството се прекратява, без да е необходимо решение за това на общото събрание или какъвто и да било друг писмен документ от Дружеството. От името на дружеството следва да се подаде заявление за вписване на настъпилата промяна в търговския регистър.

Това е задължение именно на дружеството, а не на напусналия съдружник и ако дружеството не стори това, за негова сметка са последиците от неизпълнение на задълженията.

Продължете към цялата статия…Напускане на управител или съдружник на ООД

Практически въпроси във връзка със запис на заповед

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА  СЪС ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

За да е редовен записът на заповед от външна страна, е необходимо самият документ да е назован “запис на заповед”, а освен това в самия текст на същия този документ трябва да стои изразът “запис на заповед”.

Изрази като “безусловно обещавам”, “безусловно се задължавам” или други подобни, не са условие за валидност на записа на заповед. Достатъчно е в документа да не е посочено условие за пораждането на действието на поетото задължение за плащане на определена парична сума, тъй като законът не допуска задължаването на издателя на запис на заповед да е под условие.

За да е налице подлежащо на изпълнение вземане, не е необходимо предявяването на записа на заповед за плащане. Непредявяването на посочения менителничен ефект за плащане не се отразява върху възможността да бъде ангажирана отговорността на издателя Непредявяването на записа на заповед за плащане в срок води до загубване на правата по него по отношение на регресно отговорните лица-джирантите и техните авалисти. Това не се отнася за издателя на записа на заповед и неговия авалист.

В случай, че издателят на записа на заповед отказва да удостовери предявяването или се укрива, извършеното предявяване се удостоверява чрез протест. Допустимо е удостоверяването чрез нотариална покана само ако записът на заповед е освободен от протест.

Продължете към цялата статия…Практически въпроси във връзка със запис на заповед