Регистиране на ЕООД и ООД

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Регистиране на ЕООД и...

Снимка: Труд

РЕГИСТРАЦИЯ НА  ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Търговските дружества се учредяват по предвидения за това законов ред и подлежат на вписване  в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Познати са следните търговски дружества:  дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, събирателно дружество, командитни дружество , командитно дружество с  акции.

Физическите лица могат да упражняват търговска дейност като еднолични търгове ц след вписване в Търговския регистър като такива.

Преди изготвяне на документите необходими за учредяването и вписването на  търговски дружество е необходимо да се  вземе решение по някой основни въпроси с цел подготвяне на нужните документи.

Такива общи въпроси са: наименование на фирмата,  седалище и адрес на управление, капитал /за капиталовите дружества/, представляващи и управляващи органи, предмет на дейност.

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

В случай, че се нуждаете от адвокат за регистрация на ООД, може да се свържете с адвокат Константинова на тел. 0888-847-955.

Най-важна характеристика на дружеството с ограничена отговорност е, че съдружниците  отговарят за задължения на дружеството с личното си имущество само до размера на дяловата си вноска в капитала. С измененият отскоро в Търговския закон ООД може да се регистрираи с капитал от 2 лева, а съществуващият преди това минимум от 5000 лева е премахнат, поради което на практика всяко лице може да регистрира дружество с ограничена отговорност, без за това да се окаже възпрепятствано от финансови причини. От друга страна обаче при вземане на решение за размера на капитала на дружество с ограничена отговорност следва да се има предвид, че същият служи като гаранция за вземанията на кредиторите и в този смисъл играе обезпечителна роля.

Капиталът на дружеството е разделен на дялове, които са собственост на отделните съдружнижи. Един дял може да се притежава съвмествно от повече от един съдружник.

Необходими документи за учредяване на дружество с ограничена отговорност:

–          Заявление за вписване в Търговския регистър /Образец А1/;

–          Заявление за запазване на име /Образец Д1/;

–          Дружествен договор, подписан от съдружниците;

–          Протокол за вземане на решение за учредяване на дружество с ограничена отговорност;

–          Договор за управление с Управител на Дружеството; Управител може да бъде само физическо лице;

–          Съгласие – образец от подпис от Управителя на дружеството;

–          Декларация от Управителя. Че не е лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

–          Декларация от съдружниците, че без съгласието на дружеството няма да извършват конкурентна на дружеството дейност;.

–          Деларации по образец относно верността на  заявените за вписване обстоятелства;

–          Уведомотелно писмо от Банка за внесен капитал по набирателна сметка;

–          Вносна  бележка за внесени държавни такси;

Протичане на процедурата:

Извършва се проверка на наименованието /фирмата/ на дружеството, дали същото е свободно.

С копие от изготвения  дружествения договор се открива набирателна сметка в избрана банка,  по която сметка се внася капиталът. От Банката издават уведомително писмо, за така внесената сума по набирателната сметка, който документ е необходим за регистрация на Дружеството.

Внасят се държавните такси, които са в размер на 160 лева за вписване на ЕООД  и 50 лева за запазване на име на фирмата или общо сумата от 210 лева.

Горният набор от документи се подава  за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Подаването на документите може да се извърши в което и да е териториално поделение на Агенцията по вписвания, което не обвързано със седалище и адрес на управление на фирмата. Получавате уведомление от Агенцията в по вписвания за вписване на Дружеството, което може да стане и по електронен път.

В случай на отказ на вписване на в Търговския регистър, отказът подлежи на обжалване пред Окръжния съд по седалище и адрес на управление на Дружеството

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

В случай, че се нуждаете от адвокат за регистрация на ЕООД, може да се свържете с адвокат Константинова на тел. 0888-847-955.

Разликата с дружеството с ограничена отговорност се състои в това, че собственик на капитала е едно физическо или юридическо лице.

Управител, както и при ООД може да бъде  лице, което не притежава дялове в дружеството.

Вместо Дружествен договор се изготвя Устав, който представлява едностранно волеизявление на едноличния собственик на капитала за учредяване на ЕООД.

Необходими документи:

–          Заявление за вписване в Търговския регистър /Образец А1/;

–          Заявление за запазване на име /Образец Д1/;

–          Устав;

–          Решение на едноличния собственик на капитала за учредяване на  еднолично дружество с ограничена отговорност;

–          Договор за управление с Управител на Дружеството; Управител може да бъде само физическо лице;

–          Съгласие – образец от подпис от Управителя на дружеството;

–          Декларация от Управителя. Че не е лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

–          Декларация от едноличния собственик на капитала, че без съгласието на дружеството няма да извършват конкурентна на дружеството дейност;.

–          Деларации по образец относно верността на  заявените за вписване обстоятелства;

–          Уведомотелно писмо от Банка за внесен капитал по набирателна сметка;

–          Вносна  бележка за внесени държавни такси;

Протичане на процедурата:

С копие от изготвения  устав се открива набирателна сметка в избрана от учредителя банка,  по която сметка се внася капиталът. От Банката издават уведомително писмо, за така внесената сума по набирателната сметка, който документ е необходим за регистрация на дружеството.

Внасят се държавните такси, които са в размер на 160 лева  и 50 лева за запазване на име на фирмата

Горният набор от документи се подава в Агенцията по вписвания. Подаването на документите може да се извърши в което и да е териториално поделение на агенцията по вписвания, което не е обвързано със седалище и адрес на управление на фирмата. Получавате уведомление за вписване а дружеството в Търговския регистър, което става и по електронен път.

При отказ на вписване на дружеството в Търговския регистър, отказът подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалище и адрес на управление на дружеството.

В случай, че се нуждаете от адвокат за регистрация на ООД или ЕООД, може да се свържете с адвокат Константинова на тел. 0888-847-955.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.