Заявление за издаване на заповед за изпълнение

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Заявление за издаване на...


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 410 от ГПК

Заявителят може да поиска издаването издаването на заповед за изпълнение за всяко парично задължение. Вземането трябва да е установено по размер и да е настъпила дата за неговото плащане. Паричното задължения може да бъде дължимо в лева или в друга валута. Може да се иска издаване на заповед за изпълнение и за заместими вещи. /при договор за влог, заем за послужване, наем на движима вещ / не се отнася обаче до недвижими вещи/. По реда на заповедното производство могат да се реализират суми или движими вещи на стойност до 25 000 лева, освен ако искането се основава на документ, в който случай става въпрос за заповед за незабавно изпълнение.

Заявител за издаване на заповед за изпълнение може да бъде и лице, за което такава възможност е предвидена в специален закон. В този смисъл заявител може да бъде работодател, без значение размера на вземането, който упражнява правото си да събере суми от работника или служителя си, които представляват размера на причинената на работодателя вреда от страна на работника или служителя при и по повод извършваната работа и в който случай работодателят не може да удържи дължимите суми от възнаграждението на работника или служителя, поради прекратяването на трудовото правоотношение или по други причини.

Такива са също вземания, произтичащи от доставена електрическа енергия, природен газ, топлинна енергия, независимо от размера на вземането, по Закон за камарите на инженерите и архитектите относно вземания на неизплатени възнаграждения по регистрирани договори в инвестиционното проектиране и други.

Заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес/седалището на длъжника или по местоизпълнение на задължението /по избор на заявителя, когато са налице двете алтернативи/.
Заявлението за издаване на заповед а изпълнение е формален акт и трябва да отговаря на определени законови изисквания. Заявлението следва да съдържа изчерпателно изложение на фактите, от които произтича вземането, както и ясно разграничение между главното вземане и съпътстващите такива.
Държавната такса е в размер на 2 % върху материалния интерес и се внася от заявителя.
Съдът разглежда заявлението в закрито заседание и издава заповед за изпълнение или отхвърля заявлението за издаване на заповед за изпълнение, ако прецени,че не са налице предпоставките за това.

Издадената заповед за изпълнение задължително се връчва на длъжника, а ако се касае за солидарно задължение, заповедта се връчва на всички длъжници.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.