Двама души сме съсобственици на един имот

Двама души сме съсобственици на един имот

Как да претендираме обезщетение за ползване на собствен имот?

Много често срещан казус в практиката…

„ Двама души сме съсобственици на един имот. Другият сам ползва имота и аз не мога да го ползвам. Не искам това положение да продължава повече. Какво да правя?„

„Какво да направите?“ – Можете да направите две неща. Първо да искате обезщетение за ползване на собствената Ви част от имота, от ползването, на която се оказвате лишени. И второ – да искате да разделите имота- било по доброволен ред, а ако това се окаже невъзможно – и по съдебен ред.

Продължете към цялата статия…Двама души сме съсобственици на един имот

Какви са последиците от отмяна на решенията на ДКЕВР

С решение, постановено по реда на чл. 290 ГПК от 11. 01. 2006г. ВКС приема, че решенията на ДВКВР /сега КЕВР/ за определяне на цена за достъп до електроразпределителната мрежа, които производителите на електрическа енергия следва да заплатят на съответния оператор на разпределителната мрежа имат характер на индивидуални административни актове и отмяната им, при оспорване на законността им по съдебен ред, има обратно действие.

Продължете към цялата статия…Какви са последиците от отмяна на решенията на ДКЕВР

Как се учредява фондация с недвижим имот?

как се учредява фондация с недвижим имот

За да бъде учредена фондация, достатъчно е да са посочени целите, за които се създава, както и да бъде предоставено имущество. Имуществото може да бъде парични средства, вещи, включително и недвижими имоти.

В случаите, когато предоставеното при учредяването на фондацията имущество е недвижим имот, то, за да бъде вписана фондацията в окръжния съд по седалището ѝ, е необходимо преди това учредителният акт, с който на фондацията се предоставя в собственост недвижим имот, да бъде вписан от съдия по вписванията в имотния регистър към Агенцията по вписвания по местонахождението на имота.

Продължете към цялата статия…Как се учредява фондация с недвижим имот?

Кой кога може да оспорва решение на общото събрание на юридически лица с нестопанска цел?

Кой кога може да оспорва решение на общото събрание на юридически лица с нестопанска цел

Решенията на ОСна юридическо лице с нестопанска цел могат да се оспорват по съдебен ред от всеки член на сдружението, на основание чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ.

Основания за оспорване са противоречие на взетото решение с устава или закона, а също и в случай на нарушение на процедурата по провеждане на ОС.

В случай че искът, с който се иска отмяна на решението на ОС, бъде уважен, то след влизане в сила на така постановеното решение, същото има действие по отношение на всички – на сдружението и на всичките му членове.

Продължете към цялата статия…Кой кога може да оспорва решение на общото събрание на юридически лица с нестопанска цел?

Особености при сключването на договори по интернет…

ОСОБЕНОСТИ ПРИ СКЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ИНТЕРНЕТ

За добро или за лошо живеем в технологичен свят. Интернет е навлязъл до такава степен в нашия живот, че е останал само спомен за начина, по който се живееше и  работеше само до преди десет – петнадесет години. За по-младите пък е дори трудно да си представят как сме се „оправяли“ без тази технология.

Продължете към цялата статия…Особености при сключването на договори по интернет…

Банкови институции

Банкови институции

В настоящите икономически условия на хората все по-често се налага да прибягват до услугите на банковите институции. Мнозина са тези с нужда от ипотечен или потребителски кредит. В последствие обаче, когато поради една или друга причина, кредитополучателят забави или прекрати плащанията по уговорения погасителен план, възниква и рискът банката да потърси вземането си по принудителен ред.

Продължете към цялата статия…Банкови институции

Собственост на ЕТ или СИО

Собственост на ЕТ или СИО

По време на брака, един от съпрузите беше регистрирал едноличен търговец и чрез ЕТ беше построил сграда с апартаменти, почти всичките, от които беше продал.

Съпрузите се развеждат и възникнаха проблеми помежду ви връзка с имуществото, което се водеше на името на едноличния търговец. Това породи спорове относно въпроса дали е съпружеска имуществена общност /СИО/ имот, придобит със средства от дейността на ЕТ, които обслужват дейността му.

Продължете към цялата статия…Собственост на ЕТ или СИО

Може ли да тече придобивна давност по отношение на имот, преди той да е въведен в експлоатация?

По едно от делата, които водя възникна следния правен спор: от кой момент може да започне да тече придобивна давност по отношение на недвижим имот – в случая – апартамент – дали от момент на въвеждане на сградата в експлоатация, от който момент възниква правото имотът да се ползва според предназначението му или от по-ранен момент – изграждането на сградата на етап „Груб строеж“.

Въпросът всъщност е доста съществен и засяга немалък кръг лица, предвид обстоятелството, че много често на практика се живее в имоти, находящи се в сгради, които не са въведени в експлоатация и в някои случаи минават много години докато документално се уреди статута на сградата.

Продължете към цялата статия…Може ли да тече придобивна давност по отношение на имот, преди той да е въведен в експлоатация?

Как се прекратява ЕООД при непълнолетни наследници?

Ако едноличният собственик на капитала на едно еднолично дружество с ограничена отговорност е физическо лице и то почине, се поставя въпросът какво се случва с дружеството.

Дружествените дялове се наследяват.

Това не означава, че автоматично наследниците стават съдружници в ООД. Наследниците имат различни възможности – те могат да заявят, че продължават дейността на дружеството, а могат да решат, че ще прекратят дружеството.

В първия случай – е необходимо наследниците да вземат решение за продължаване дейността на дружеството и да предприемат действие по вписване на тази промяна в Търговския регистър като вписването се извършва от избрания управител.

При втората възможност – прекратяване на дружеството също е необходимо наследниците да вземат решение за прекратяване на дружеството. Подава се заявление за прекратяване и ликвидация на дружеството. Определя се ликвидатор. Представят се удостоверение от НАП и НОИ за липса на задължения към държавата.

Продължете към цялата статия…Как се прекратява ЕООД при непълнолетни наследници?

За какво да внимаваме, когато се сключва сделка чрез пълномощник?

Страни по сделка за покупко-продажба за продавача и купувача. Сделката може да се сключи както лично от тях, така и чрез пълномощник, надлежно упълномощен.

Когато става въпрос за сделки с недвижими имоти пълномощното трябва да е нотариално заверено. Когато продавачът действа чрез пълномощник в пълномощното трябва изрично да е посочен конкретния имот… Пълномощното на продавача трябва да е придружено и с нотариално заверени декларации за семейно положение, когато продавачът е физическо лице, а не фирма, както и с декларации по образец по ДОПК при продажба на недвижим имот.

В пълномощното може да се посочат конкретни параметри, при които сделката да се сключи като цена и други условия /например начин на плащане, , възможност продавачът да договаря сам със себе си и други, в зависимост от интересите на страните/. Възможно е и пълномощното да не поставя никакви условия във връзка със сключването на сделката – например да бъде записано пълномощникът да продаде имота на когото намери за добре при цени и условия, каквито намери за добре. Тази формулировка е често срещана, още повече, че упълномощаването предполага доверие между страните и съответно е обичайно пълномощникът да разполага с голяма свобода при договаряне.

Продължете към цялата статия…За какво да внимаваме, когато се сключва сделка чрез пълномощник?