Юридически лица с нестопанска цел


Снимка: photo-maker

Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации.

Юридическите лица с нестопанска могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице .

Юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на техните цели.Те могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в учредителния акт цели.

Юридическите лица с нестопанска цел не разпределят печалба.

Юридическото лице на организацията с нестопанска цел възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице.След като юридическото лице с нестопанска цел е вписано в съдебния регистър, не може да бъде вписано друго юридическо лице с нестопанска цел от същия вид със същото наименование.Седалище е населеното място, където се намира управлението.

Юридическото лице с нестопанска цел се прекратява:
1. с изтичането на срока, за който е учредено;
2. с решение на върховния си орган;
3. с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, в предвидените от закона случаи.
При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация. Начинът на разпореждане с имуществото останало след ликвидацията и удовлетворяването на кредиторите се решава съгласно учредителния акт или от общото събрание. Ако не съществуват посочените лица, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.
След разпределяне на имуществото се извършва заличаване на Юридическото лице.

Сдруженията се учредяват от три или повече лица, сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица.

Продължете към цялата статия…Юридически лица с нестопанска цел

Договор за продажба на консигнацияСнимка: such pretty things

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОНСИГНАЦИЯ

Днес, …………………………, в гр. ………………………………. се сключи настоящият договор за продажба на консигнация между:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………. с търговски адрес ……………………………………………………………………………………………….. представляван от ……………………………………………………………………………………………….. и наричан накратко КОНСИГНАНТ и
2. ………………………………………………………………………………………………………………….. с търговски адрес ……………………………………………………………………………………………….. представляван от ………………………………………………………………………………………………… и наричан накратко КОНСИГНАТОР.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. КОНСИГНАНТЪТ възлага на КОНСИГНАТОРА да продава от свое име и за сметка на КОНСИГНАНТА следните стоки: …………………………….. срещу възнаграждение, платимо в размера, сроковете и по начина, уточнени в настоящия договор.
Чл. 2. Правата, придобити спрямо трети лица, и задълженията, поети към трети лица в резултат на изпълнение на поръчката по чл. 1, възникват за КОНСИГНАТОРА, който е длъжен да ги прехвърли на КОНСИГНАНТА. КОНСИГНАНТЪТ е длъжен да приеме тези права и задължения да му бъдат прехвърлени, ако поръчката по чл. 1 е изпълнена точно.
Чл. 3. Поръчката по чл. 1 от договора ще бъде изпълнена при спазване на следните изисквания на КОНСИГНАНТА: ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….
Чл. 4. Настоящият договор се сключва за срок от ……………………………, считано от датата на подписването му.
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСИГНАТОРА

Продължете към цялата статия…Договор за продажба на консигнация

Договор за изключително представителство


Снимка: Daniel Cormier
ДОГОВОР
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Днес …………200….. г. в гр. ……………………….. на основание чл. 36, ал. 2 от ТЗ между страните
фирма ……………………………………………………………………………………………….,
представлявана от ……………………………………………………………………………..,
с търговски адрес в ……………………………………………………………………………,
банкова сметка № ………………………….. при ………………………………………….. банка,
гр. …………………………………………, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
фирма ………………………………………………………………………………………………..,
представлявана от ………………………………………………………………………………,
с търговски адрес в …………………………………………………………………………….,
банкова сметка № ………………………….. при …………………………………………… банка,
гр. ……………………., наричана по-долу за краткост ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ се сключи настоящият договор за следното:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ приема да сътрудничи при извършване на търговската му дейност като извършва следното:
– проучване, издирване, събиране, систематизиране и предоставяне на маркетингова информация с крайна цел сключване на сделки за покупко-продажба на стоки и услуги в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. С настоящия договор ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ има право да преговаря и договаря от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да рекламира негови стоки и услуги и всички други действия в интерес и със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с търговската му дейност. Сферата на действие на правата на ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ е ……………………………………………………….. (вписва се региона).
3. Във всеки конкретен случай, при нужда, ще се подписва ПРИЛОЖЕНИЕ към настоящия договор за уточняване на обема на предоставеното ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.
4. (1) ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ има право на възнаграждение:

Продължете към цялата статия…Договор за изключително представителство

Договор за дружество (консорциум)

 


ДОГОВОР ЗА ДРУЖЕСТВО
(КОНСОРЦИУМ)

Днес, ……….200… г. в гр…………… на основание чл.275-276 от ТЗ между страните
1. ………………………………………………………………………………………………………;
2. ………………………………………………………………………………………………………;
3. ………………………………………………………………………………………………………,
(при физическо лице – трите имена, ЕГН, личен паспорт, адрес; при фирма – наименование, адрес, представител, данни от съдебната регистрация) наречени в договора СЪДРУЖНИЦИ се сключи настоящият договор за следното:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. СЪДРУЖНИЦИТЕ се договарят да обединят усилията си за постигане на определена цел/за осъществяване на определена дейност, изразяваща се в следното: ………………………………………………………………………………………………………………….. (пълно описание на целта) дейността с мястото, обема на дейността, средствата и др. под.), при условията на настоящия договор.
Чл. 2. Срокът на договора е …………………………… (само когато дружеството се създава за осъществяване на определена дейност)

II. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО

Продължете към цялата статия…Договор за дружество (консорциум)

Договор за влог в публичен склад

ДОГОВОР ЗА ВЛОГ

В ПУБЛИЧЕН СКЛАД

Днес, …………………………, в гр. ………………………………. се сключи настоящият договор за за влог в публичен склад между:
1. …………………………………………………………………………….. с търговски адрес ……………………………………………………………………………………………. представляван от ………………………………………………………………………………………….. и наричан накратко ВЛОГОДАТЕЛ и
2. ………………………………………………………………………………. с търговски адрес …………………………………………………………………………………………….. представляван от …………………………………………………………………………………………. и наричан накратко ВЛОГОПРИЕМАТЕЛ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЛОГОДАТЕЛЯТ предава на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ следните движими вещи (наричани накратко СТОКА): ……………………………………………………, които ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ се задължава да пази и върне срещу възнаграждение, определено в настоящия договор.
Чл. 2. ВЛОГОДАТЕЛЯТ предава на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ СТОКАТА за съхранение за срок до ………………………………………………………………..

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
НА ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ

Чл. 3. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ е длъжен да пази СТОКАТА с грижата на добрия стопанин за времето на действие на настоящия договор.
ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ гарантира, че условията в склада му са подходящи за съхранение на СТОКА с качествата, за които ВЛОГОДАТЕЛЯТ го е уведомил.
ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ гарантира, че в склада му се вземат всички необходими мерки за предпазване от кражба, пожар и наводнение. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ е длъжен да застрахова СТОКАТА от името и за сметка на ВЛОГОДАТЕЛЯ по обявената от последния стойност срещу пожар, наводнение и земетресение.
Чл. 4. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ е длъжен да допуска ВЛОГОДАТЕЛЯ до СТОКАТА в работното време на склада, за да я проверява, да взема проби от нея и с разрешение на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ да предприема действия за нейното поддържане, опаковане, сортиране, разделяне и други подобни действия.
Чл. 5. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми лицето, което има право да получи СТОКАТА (а ако то не е известно – ВЛОГОДАТЕЛЯ), при настъпването на:
5.1. явни изменения в СТОКАТА, които дават основания за опасения, че тя може да се повреди;
5.2. при констатирани липси или посегателства върху СТОКАТА от страна на трети лица, които не са овластени да я получат;
5.3. когато СТОКАТА е застрашена от повреждане или има опасност да повреди други стоки.
Чл. 6. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ няма правото без изричното предварително (писмено) съгласие на ВЛОГОДАТЕЛЯ:
6.1. да ползва СТОКАТА; и
6.2. да я смесва с вложените в склада заместими вещи от същия вид и качество. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ няма право да се разпорежда със СТОКАТА, освен при условията на чл. 583, във връзка с чл. 311 от Търговския закон или при условията на чл. 582, ал. 2 или на чл. 585, ал. 2 от Търговския закон.
Чл. 7. Незабавно след сключване на настоящия договор ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ го вписва в складовия регистър. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ издава складов запис за стоката. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ се задължава незабавно след получаване на (писмено) уведомление да отбелязва в складовия регистър всички предвидени в закона обстоятелства.
Чл. 8. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ се задължава да върне СТОКАТА на ВЛОГОДАТЕЛЯ (или ако е издаден складов запис на легитимирания с непрекъснат ред на джирата държател на този запис) срещу предаване на складовия запис. Връщането на СТОКАТА се извършва в склада и се отбелязва в складовия запис. Записът се подписва от получателя.
ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ има правото да откаже връщането на СТОКАТА до получаване на дължимото му възнаграждение и обезщетение за разноски и вреди.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ВЛОГОДАТЕЛЯ

Продължете към цялата статия…Договор за влог в публичен склад

Договор за сътрудничество и съвместна дейност

ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ Днес, ………….2006 г. в гр. ………………… се подписа настоящият договор за сътрудничество и съвместна дейност между: фирма ………………………………………………………………………., представлявана от ………………………………………………………………………………………. с търговски адрес …………………………………………………………………………………….., от една …

Продължете към цялата статия…Договор за сътрудничество и съвместна дейност

Категоризиране на туристическите обекти

Нормативната уредба относно категоризирането на туристическите обекти се съдържа в Закон за  туризма и Наредбата категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

На категоризиране подлежат всички туристически обекти, с изключение на  заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.

Категоризирането на туристическите обекти се извършва от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) или от Кмета на общината по местонахождението на обекта по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК).

Министърът определя категорията на обектите с по-висок клас звезди , а Кметът – тези с по-нискък, като случаите са изчерпателно посочени в Наредбата.

Процедурата е следната:

Продължете към цялата статия…Категоризиране на туристическите обекти

Производство по търговски дела

Съществена особеност на реда, по който се разглеждат търговски дела, е двойната размяна на книжа. Понятието търговски спор по смисъла на закона  включва и спорове относно търговски сделки, приватизационни договори, договори за обществена …

Продължете към цялата статия…Производство по търговски дела

Какво е “запис на заповед”?

Въз основа на запис на заповед, лицето в полза на което е издадена същата /или на неговата заповед/ има правната възможност, при неплащанe на паричното задължение по нея от задълженото лице, да се …

Продължете към цялата статия…Какво е “запис на заповед”?