Производство по търговски дела

Съществена особеност на реда, по който се разглеждат търговски дела, е двойната размяна на книжа. Понятието търговски спор по смисъла на закона  включва и спорове относно търговски сделки, приватизационни договори, договори за обществена поръчка и концесия, участие в търговско дружество, установяването на обстоятелство, вписано в търговски регистър , попълване масата на несъстоятелността, картелни споразумения, както и преддоговорните отношения във връзка със сключването на търговска сделка, определяне на уговорки от съда, допълване на договора от съда, изменение или прекратяване на договора поради стопанска непоносимост.

Към Исковата молба за парично вземане страната е длъжна да представи справка, която да съдържа необходимите изчисления за неговия размер, като се посочат и лихвите и неустойките., като по този начин се спестява назначаването на съдебно-счетоводна експертиза. Ответникът може да подаде отговор срещу исковата молба в двуседмичен срок от получаването. Отговора трябва да съответствана общите изисквания за отговор на искова молба, посочени в закона. Най-късно в срока за подаването на отговор, ответникът може да направи възражение, че разглеждането на делото подлежи на общия ред,  а не по реда на разглеждането на търговските споров. След изтичане на срока за отговор, ответникът губи възможност да направи възражения, да посочи доказателства, да предяви насрещен иск, да привлече трето лице – помагач. В срока за допълнителен отговор ответникът може да посочи и представи нови доказателства, които не е могъл да посочи и представи с отговора на исковата молба.

След като съдът приеме отговора на ответника, изпраща препис от същия на ищеца, който може да подаде допълнителна искова молба в двуседмичен срок. В допълнителната искова молба ищецът може да поясни и допълни първоначалната , както и да измени иска си. След като съдът приеме допълнителната искова молба изпраща препис от същата на ответника, който може в двуседмичен срок да даде допълнителен отговор.

След като получи допълнителния отговор от ответника, съответно след като изтече срока затова, Съдът в закрито заседание се произнася по допустимостта  и редовността на исканията на страните, по всички предварителни въпроси и доказателствени искания.

Законът позволява на Съда да прецени, че делото може да се разгледа  в закрито заседание – когато с размяната на книжата са представени всички документи и изслушване на страните не е необходимо. В този случай на страните с е предоставя възможност в определен срок да предоставят писмени защити и реплики срещу защитата на другата страна.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.