Защита от неправомерни действия на управител на ООД

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Защита от неправомерни действия...

Съгласно чл. 145 от ТЗ управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди. Нормата е лаконична и поставя много практически въпроси във връзка с приложението й.

На първо място, следва да се има предвид, че отговорността на управителя по чл. 145 от ЗЗД е договорна и  съответно нейните граници се разпростират до обезщетяване на причинените вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неправомерните действия на управителя и са били предвидими при извършването на същите.

За да се реализира имуществената отговорност на управителя на дружеството по чл. 145 ТЗ,  е необходимо да бъде установено по  съдебен ред, че е налице  действие или бездействия на управителя, с което нарушава задълженията си към ООД; настъпили са вреди за дружеството;  налице е причинна връзка между вредата и поведението на управителя и негова вина.

За да бъде потърсена отговорност на управителя, необходимо е също така, за това да е взето решение на ОС по чл. 137, ал. 1, т. 8 ТЗ. Правомощието на ОС за взимане на решение за търсене на имуществена отговорност на управителя е от изключителната му компетентност. Това правомощие е непрехвърлимо. Друг орган на дружеството не може да взима  решение за предявяване на иска по чл. 145 ТЗ срещу управителя.

В тази връзка се поставя въпросът как би могло да се търси отговорност на управителя за причинени на дружеството вреди, ако управителят е и съдружник и съответно като такъв,  той няма да гласува срещу себе си, поради което няма как да се формира мнозинство за взимане на решение на общото събрание на дружеството да бъде потърсена отговорността на управителя за причинени вреди на дружеството. На пръв поглед изглежда, че в случаите, в които управителят е и съдружник в дружеството, каквато е ситуацията в повечето случаи, от управителя практически отговорност не може да се търси. Това обаче не е така, съдебната практика приема, че в случаите когато управителят е едновременно и съдружник в ООД, то тогава  той не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него и за предприемане действия за осъществяване отговорността му към дружеството. Тази забрана е наложена, за да се изключи злоупотребата с права от съдружника, когато интересите му противоречат на тази на дружеството при вземане на решения, които ги засягат. Поради това, щом като при формиране на мнозинството на съдружниците, гласували за решение по чл. 137, чл. 1, т. 8 ТЗ не следва да участват с гласа си съдружникът, срещу който се взима решението.

Друга хипотеза е когато се търси отговорност на бивш управител на дружеството. В този случай не е необходимо да се взима решение на Общото събрание на Дружеството, за да се потърси отговорността на бившия управител. Искът може да се предяви от настоящия управител срещи б ившия управител, без решение на ОС.

Друго средство за защита от неправомерни действия на управителя, без обаче да се ангажира отговорността на последния, е  предявяване на иск  от съдружник за установяване недействителността на сключени от управителя сделки. По тези искове следва да се установи, че сделката е недействителна въз основа на предвидените в закона основания, а също така и да се установи , че ищецът има правен интерес от предявяване на този иск. Ищецът ще има правен интерес ако той е съдружник в дружеството и с извършената сделка се накърняват членствените права на отделен съдружник. Правният интерес на съдружника е налице, ако с така сключената сделка се нарушават негови законни интереси. Ако се стигне в резултат на сключените сделки до намаляване на имуществото на дружеството, то  това намаление би рефлектирало и върху имуществените права на съдружниците, би се отразило на правото им на участие в разпределение на печалбата /право на дивидент/, а за неговото възникване е необходимо дружеството  да приключи годината на печалба, както и на правото му на ликвидационен дял при евентуално решение за прекратяване на дружеството.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.