Напускане на управител или съдружник на ООД

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Напускане на управител или...

Съдружник сте и/или управител на дружество с ограничена отговорност…

По една или друга причина жеалете да прекратите участието си в дружеството, но не намирате съдействието на останалите съдружници да Ви осовободят от заемания пост и се питате какво можете да направите. Докато участието Ви в дружеството е възникнало по волята на съдружниците, сега същите лица отказват да дадат съгласието си за прекратяване на Вашето участие.

Вече говорихме по темата за напускане на съдружник, но днес ще дам повече информация по въпроса, както и ще засегнем случаите, когато напускащият е управител.

Какво можете да направите…

В случай че Вие сте само съдружник във фирмата, без да сте и управител, то тогава можете да отправите писмено предизвестие за напускането на дружеството.

С изтичане на тримесечен срок от датата на получаване на уведомлението от страна на дружеството, Вашето участие в същото като съдружник се прекратява.

Писменото предизвестие за прекратяване трябва да стигне до знанието на другите съдружници.Това може да стане с писмо с обратна разписка или чрез нотариална покана или по всеки друг начин, който да удостоверява по безспорен начин, че Вашето уведомление е достигнало до знанието на съдружниците.

Считам, че с оглед доказването на обстоятелството, че уведомлението е стигнало до занието на другите съдружници, най-удобно е, същото да бъде обективирано в нотариална покана.

След изтичане на тримесечното предизвестие, участието Ви в дружеството се прекратява, без да е необходимо решение за това на общото събрание или какъвто и да било друг писмен документ от Дружеството. От името на дружеството следва да се подаде заявление за вписване на настъпилата промяна в търговския регистър.

Това е задължение именно на дружеството, а не на напусналия съдружник и ако дружеството не стори това, за негова сметка са последиците от неизпълнение на задълженията.

Права, задължения и последлествия…

По отношение на трети лица прекратяването на участието в дружеството на напусналия съдружник има действие от изтичане на тримесечното предизвестие за напускане, а не от вписването на това обстоятелство в търговския регистър.

С изтичане на срока за предизвестие, съдружникът има право да получи стойността на своя дружествен дял в дружеството по балнс, извършен към месеца, в който участието му в дружеството се прекратява. Ако доброволно не бъде заплатена стойността на дяла на напусналия дружеството съдружник, то той може да предяви претенциите си по съдебен ред.

Управителят на дружеството може да се оттегли от управлението на дружеството по всяко време като следва да уведми дружеството за това. Уведомлението следва до достигне до знанието на съдружниците, което най-удобно може да се извърши чрез изпращане на нотариална покана. Промяната в управлението на дружеството подлежи на вписване в Търговския регистър.

По отношение на трети лица управителят престава да бъде управител на дружеството едва след като тази промяна бъде вписана в Търговския регистър.

Ако въпреки отправеното уведомление за прекратяване на управлението, в едномесечен срок от получаване на уведомлението, от името на дружеството не бъде подадено заявление за вписване на промяната в управлението, Управителят, отправил изявление за напускане, може да заяви за вписване тази промяна, дори без да е необходимо на негово място да е бил избран нов управител.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.