Защита срещу заповед за незабавно изпълнение

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Защита срещу заповед за...

ЗАЩИТА СРЕЩУ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Законът предоставя възможност на основание конкретни документи, изчерпателно изброени в чл. 417 от ГПК, да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение а именно:

1. акт на административен орган, по който допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища;

2. документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките;

3. нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно сдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи;

4. извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението – относно предаването на заложени вещи;

5. извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг – относно връщането на продадени или отдадени на лизинг вещи;

6. договор за залог или ипотечен акт по чл. 160 и чл. 173, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите;

7. влязъл в сила акт за установяване на частно държавно или общинско вземане, когато изпълнението му става по реда на този кодекс;

8. акт за начет;

9. запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

На основание постъпило заявление и приложен в оригинал документ въз основа, на който се иска издаването на заповедта за незабавно изпълнение, съдът ако прецени, че са налице предпоставките затова се произнася с разпореждане  за издаване на  заповед за незабавно изпълнение, заедно с изпълнителен лист за претендираната сума. За разлика от производството при издаване на заповед за изпълнение , при заповедта за незабавно  изпълнение, длъжникът не се уведомява от съда за наличието на така издадена заповед за незабавно изпълнение. Длъжникът разбира за издадената заповед за незабавно изпълнение чрез съобщение от съдия- изпълнител за доброволно изпълнение .

В 14 дневен срок от датата на получаването на призовката за доброволно изпълнение от съдия- изпълнител, Длъжникът може да се защити срещу издадената заповед за незабавно изпълнение като обжалва разпореждането на съда за издаването за заповед за незабавно изпълнение и да възрази срещу издадената заповед за изпълнение.

Законът изрично предвижда частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение да се подава заедно с възражението срещу издадена заповед за изпълнение.

Длъжникът, в жалбата си следва да твърди, че не са били налице предпоставките за уважаване на искането да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение. Съгласно закона доводите в жалбата могат да се основават само на съображения, които са извлечени от съдържанието на документа, но няма пречка жалбоподателя да твърди, че заповедта е издадена при липса на някоя от общите предпоставки за издаване на заповед за изпълнение.

Независимо, че съобщението  за доброволно изпълнение  е получено от съдия-изпълнител, частната жалба и възражението се подават до съда. Частната жалба  се подава чрез районния съд до окръжния съд. В случай, че съдът уважи частната жалба, отменя издадената заповед  за незабавно изпълнение и обезсилва издадения изпълнителен лист. Относно възражението, както и при заповедта за изпълнение, няма изискване същото да се мотивира. Когато заповедта за незабавно изпълнение е издадена въз основа на запис на заповед или на менителница, или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея съдът спира изпълнението по изпълнителното дело. Съдът е длъжен да спре изпълнението и когато  заповедта за изпълнение е издадена  и на  основанията по чл. 417 от 1-8– при условие, че в срока за възражение Длъжникът направи изрично искане за това и представи обезпечение. Съдът може да спре изпълнението, ако заповедта е издадена на основанията по чл. 417  т.1-8, с изключение на запис на заповед и менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея при условие, че в срока за възражение длъжникът направи изрично искане и представи убедителни писмени доказателства, че посочената в заповедта сума не се дължи.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.