На кого е имота при развод?

Когато един имот е придобит по време на брака чрез покупко-продажба, независимо на чие име е придобит, се счита, че той е съпружеска имуществена общност.

В случай, че бъде прекратена съпружеската имуществена общност поради развод или по време на брака, ако важни причини налагат това, нерядко възниква въпросът кой от съпрузите каква идеална част притежава от имота и нерядко някой от съпрузите се домогва да установи, че притежава по-голяма част от имота, тъй като тя е закупена  чрез негови лични средства.

Лични средства, от своя страна, са  средствата, които са придобити преди брака или по дарение, или по наследство. Поставя се въпросът дали частта от имота, която е заплатена чрез лични средства  на единия съпруг е негова лична собственост или е обща собственост и на двамата съпрузи.

Отговорът на този въпрос е следният: Приема се, че в случай, че имотът е закупен само на името на единия съпруг, то той би могъл да претендира по-голям дял от имота като докаже, че част от вложените пари в закупуването на имота са негови лични средства. В случай обаче, че имотът е бил закупен на името и на двамата съпрузи, дори част от вложените за закупуването на имота  суми, да са били лични средства на единия съпруг, то със сключването на договора за покупко-продажба и от двамата съпрузи като купувачи, те са приели помежду си, че придобиват имота при равни квоти. В случай, че и двамата съпрузи са купувачи, съгласно договорът за покупко-продажба, приема се, че са придобили имота при равни квоти, независимо дали част от средствата за закупуването на имота са били лични средства на някой от съпрузите.

Продължете към цялата статия…На кого е имота при развод?

Имущество при развод

Имущество, придобито по време на брака

Недвжимите и движимите вещи и права върху вещи, придобити по време на брака до прекратяването му, освен вещите, придобити по наследство и дарение и вещите за лично ползване и упражняване на занаят, стават общи на двамата съпрузи, стига съпрузите да не са сключили брачен договор, с който договарят друго, независимо от това на чие име са придобити. Те стават общи и в случаите, когато  са придобити през време на фактическа раздяла на  съпрузите.

Имущество при фактическа раздяла

Когато обаче фактическата раздяла е прекъснала всякакви духовни, физически и икономически връзки между съпрузите и е изключен какъвто и да било принос в придобиването на единия съпруг от страна на другия, съпругът на чието име са придобити, може с установителен иск да установи, че тези имущества не са общи и че принадлежат лично на него.

Продължете към цялата статия…Имущество при развод