Колко е важно да се спазят правилата, за да бъде осъден длъжник да плати на банка?

Факт е, че много длъжници не могат да плащат задълженията си по банкови кредити, поради което банката предявява вземанията си по съдебен ред.

Получаването на покана от съдебен изпълнител във връзка с неизплатени задължения по кредита невинаги означава, че длъжникът е в безизходица и няма адекватно средство за защита.

Когато кредитополучателят не изплати определен брой месечни вноски по кредита, банката има право да направи кредита предсрочно изискуем, което означава, че може да иска плащане от длъжника на вноски, чийто падеж все още не е настъпил. Да направи кредита предсрочно изискуем обаче е право на банката, от което тя може да се възползва или не.

Какво прави кредита предсрочно изискуем?

Това може да стане единствено след като длъжникът е получил от банката уведомление, че банката счита кредита за предсрочно изискуем и ако са налице останалите предпоставки по съответния договор за банков кредит /неплащането на съответния по договора брой вноски, след което банката може да упражни правото си да направи кредита предсрочно изискуем/.

Продължете към цялата статия…Колко е важно да се спазят правилата, за да бъде осъден длъжник да плати на банка?

Колко е важно да се спазят правилата, за да бъде осъден длъжник да плати на банка

Факт е, че много длъжници не могат да плащат задълженията си по банкови кредити, поради което банката предявява вземанията си по съдебен ред. Получаването на покана от съдебен изпълнител във връзка с неизплатени задължения по кредита невинаги означава, че длъжникът  е в безизходица и няма адекватно средство  за защита.

Когато кредитополучателят не изплати определен брой месечни вноски по кредита, банката има право да направи кредита предсрочно изискуем, което означава, че може да иска плащане от длъжника на вноски, чийто падеж все още не е настъпил. Да направи кредита предсрочно изискуем обаче е право на банката, от което тя може да се възползва или не.

А как се прави кредита предсрочно изискуем?

Продължете към цялата статия…Колко е важно да се спазят правилата, за да бъде осъден длъжник да плати на банка

Иск за установяване нищожност на клаузи в договор за банков кредит

В немалко договори за банков кредит е предвидена възможност банката едностранно да изменя лихвата за отпуснатия кредит, без да е ясно установен начина, по който всъщност може да стане това. Ако бъде установено, че клаузите, уреждащи възможността банката едностранно да променя лихвения процент са неравноправни, те ще се считат за нищожни и лихвите, начислени едностранно по този начин от страна на банката няма да се дължат. Прогласяването на нищожността на тези клаузи в договора трябва да стане по съдебен ред. С обявяването на клаузите за нищожни поради тяхната неравноправност лихвите няма да се дължат, а ако те вече са платени, може да се иска възстановяването на събраните суми.

Кредитополучателят винаги има интерес да бъде обявена клаузата за едностранно начисляване на лихви от страна на банката за неравноправна – и преди плащането им и след като вече са платени, като разбира се за кредитополучателят е по-добре изобщо да не плаща същите.

За да стане така, че кредитополучателят изобщо да не плаща едностранно начислените лихви от страна на банката, той може да предяви иск за установяване нищожността на онези клаузи от договора, осигуряващи възможност на банката да определя едностранно изменението на лихвения процент поради тяхната неравноправност.

В много от случаите потребителите се въздържат от воденето на дела, понеже се плашат от размера на деловодните разходи, които ще платят във връзка с делото. Държавната такса за дела с определен материален интерес е 4% от цената на иска, което при значителен материален интерес може на практика да е пречка потребителите да търсят правата си по съдебен ред, поради затруднение или невъзможност да заплатят държавната таса за делото.

Продължете към цялата статия…Иск за установяване нищожност на клаузи в договор за банков кредит

Застрахованите кредити

Застрахованите кредити

При теглене на кредит от банка много чест банката изисква кредитополучателят да сключи застраховка „живот“ или „злополука“, за да може, в случай че нещо се случи с него и стане така, че се окаже в невъзможност да работи и да плаща вноските по кредита си, банката да поучи вземанията си по кредита от застрахователното дружество.

Има случаи, в които за съжаление застрахователното събитие настъпва. В много от случаите обаче банките, вместо да се обърнат към застрахователя, който на свой ред да плати застрахователната сума, банките не проявяват претенциите си към застрахователя, а продължават да изисква дължимите суми от застрахования или от неговите наследници.

В случай че застрахованият кредитополучател, респективно неговите наследнице платят на банката, те могат да искат възстановяване на платените суми от застрахователя като този въпрос не създава особени трудности.

Продължете към цялата статия…Застрахованите кредити

Банкови институции

Банкови институции

В настоящите икономически условия на хората все по-често се налага да прибягват до услугите на банковите институции. Мнозина са тези с нужда от ипотечен или потребителски кредит. В последствие обаче, когато поради една или друга причина, кредитополучателят забави или прекрати плащанията по уговорения погасителен план, възниква и рискът банката да потърси вземането си по принудителен ред.

Продължете към цялата статия…Банкови институции