Може ли срещу авалист да се водят отменителни искове?

  1. Блог
  2. /
  3. Кредити
  4. /
  5. Може ли срещу авалист...

За задължения на фирмата, която управлявал, Иванов подписал запис на заповед.

Записът на заповед бил с издател фирмата, а той като физическо лице допълнително се подписал като авалист, което означава че гарантира за изпълнение на задълженията на фирмата с цялото си лично имущество, което притежава като физическо лице.

Като видял, че работите на фирмата отиват на зле, Иванов се притеснил за отговорността, която е поел като физическо лице и побързал да се разпореди с личното си имущество, така че кредиторите му да не могат да получат нищо от това, което притежава. Прехвърлил имотите си на бързо на доверени лица, изтеглил спестяванията си от банковите си сметки, прехвърли и дяловете от фирмите, в които бил съдружник. Всичко това обаче не му помогнало много и не спряло кредиторите му да предявят претенциите си спрямо него.

Кредиторите му, след като установили, че фирмата- издател на записа на заповед не разполага с достатъчно имущество, което да покрие дълговете, проверили какво е наличното имущество на Иванов и установили, че след възникване на задълженията спрямо тях Иванов се е разпоредил с имуществото си, така че те да не могат да удовлетворяват от това, което той притежава като физическо лице. Кредиторите предявили срещу Иванов отменителни искове, с които искали да бъдат признати за недействителни по отношение, на тях сделките, а които Иванов е отчуждил имуществото си, защото твърдели, че сделките са сключени, с цел да бъдат увредени техните интереси.

Основната защита на Иванов била, че той е подписал записа на заповед като физическо лице, за да гарантира изпълнение на задължението от страна на главния длъжник – фирмата и подписвайки по този начин записа на заповед, той е действал в качеството си на поръчител. Поръчителството само по себе си, е вид обезпечение и по отношение на него отменителни искове не могат да се водят.

Дали Иванов е в правото си?

Иванов е положил подписа си като физическо лице в записа на заповед. Действал е като авалист. Макар и авалът да наподобява поръчителството, той съществено се различава от него. Авалът е абстрактна сделка и няма отношение във връзка с каузалната сделка, за обезпечението, на която е издаден записът на заповед. Като самостоятелна сделка, тя поражда задължение за авалиста да отговаря за заплащане на сумата, за която е издаден записът на заповед. Поръчителството, за разлика от авала, е договор, съгласно, който поръчителят се задължава да изпълни задължението, ако главния длъжник не го изпълни. Поръчителството зависи от основното задължение, което обезпечава. Ако с о каже, че основаното задължение не съществува, понеже не е редовно възникнало или впоследствие е погасено, се погасява и самото поръчителство. Поръчителството се погасява и в случай, че кредиторът не предяви иск срещу главния длъжник в шестмесечен срок от настъпване на изискуемостта на задължението. Т.е. поръчителството е в пряка връзка с главното задължение, което обезпечава. Авалът обаче е особен вид търговска сделка и при него не важат правилата, предвидени за намаляване или отпадане на отговорността на поръчителя, съобразно главното задължение, което обезпечава.

Докато поръчителят може да твърди и то с право, че срещу него отменителни искове не могат да се водят, тъй като ако това се приеме за възможно, би се стигнало до обезпечаване на обезпечението относно главното задължение, което е поето, то авалистът не може да прави възражения от подобен характер. Авалистът, на собствено основание се е задължил да отговаря за заплащане на сумата по записа на заповед. Ако записът на заповед е изряден от външна страна, задължението на авалиста е възникнало валидно. В случай, че той отчужди свое имущество, за да не могат кредиторите да удовлетворят вземанията си от имуществото на авалиста, кредиторите биха могли да предявят спрямо авалиста отменителни искове по чл. 135 ЗЗД и да искат да бъде установено по отношение на тях, че дадена сделка или действие е недействително, като извършено от авалиста, с цел да увреди интересите им. При уважаване на така предявения иск кредиторите ще могат да се удовлетворят от съответното имущество, като насочат по отношение на същото принудителното изпълнение.

Когато възникнали проблемите на Иванов с кредиторите му, той се замисли дали да не бъдат извършени и последващи действия, така че имуществото му да бъде още няколко пъти препродадено и какво би спечелил Иванов, ако предприеме подобни действия.

Ако предприеме подобни действия, Иванов единствено би платил допълнителни разходи и такси във връзка с прехвърлянето на имотите, тъй като бъдат ли уважени отменителните искове на кредиторите, те ще могат да се удовлетворят от имуществото, което Иванов е отчуждил за да увреди интересите им, без значение в чия собственост се намира то.

Авалистъст отговаря на собствено основание за изпълнение на главното задължение.

Неговото задължение не е акцесорно по отношение на основаното задължение по записа на заповед, каквото е задължението на поръчителя, гарантиращ за изпълнението на задължението на главния длъжник, поради което отменителни искове по отношение на авалиста, за разлика от поръчителя могат да се водят.

Няма смисъл имуществото на авалиста, което служи за удовлетворение вземанията на кредиторите да бъде прехвърляно многократно, защото при уважаване на иска на кредитора, кредиторът може да насочи принудителното изпълнение срещу имуществото, предмет на отменителния иск, без значение в чия собственост се намира то. Ако лицето, на когото авалистът е прехвърлил имота е знаел, че с извършеното прехвърляне се накърняват интересите на кредиторите на авалиста, сделката подлежи а отмяна като недействителна по отношение на кредиторите на авалиста. Това знание се предполага, дали лицето, на което имотът е бил прехвърлен е низходящ, възходящ, брат , сестра или съпруг на авалиста. Ако не е от кръга на посочените лица, кредиторът трябва да докаже, че лицето, с което авлистът е договарял е знаело за увреждането.

Ако първото лице, на което авлаистът е прехвърлил имота е било недобросъвестно и е знаело за увреждане интересите на кредитора, без значение колко последващи сделки са сключени и дали следващите приобретател на имуществото са знаели за увреждането – подлежат на отмяна всички последващи сделки. В случай че първото лице не е знаело за увреждането, но в последствие имуществото е прехвърлено на друго лице, което е знаело за увреждането, отново всички сделки с имуществото на авалиста подлежат на отмяна.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.