Може ли банката да осъди длъжник за вноски, чийто падеж е настъпил в хода на съдебното производство?

  1. Блог
  2. /
  3. Кредити
  4. /
  5. Може ли банката да...

Христо изтеглил банков кредит. Не могъл да плаща вноските по кредита и банката тръгнала да го съди. Претендирала заплащане, както на вноските по кредита с настъпил падеж, така и на тези, с ненастъпил все още падеж като твърдяла, че била направила задълженията по кредита с ненастъпил падеж предсрочно изискуеми.

Христо оспорвал вземането на банката относно вноските по кредита с ненастъпил падеж. Твърдял, че банката не е направила вноските по кредита с ненастъпил падеж предсрочно изискуеми, понеже не бил получавал уведомление от банката за обявяване на предсрочна изискуемост на задълженията по кредита.

Докато траело съдебното производство, изминал не малък период от време. В хода на производството се установило, че банката действително не е била упражнила правото си да направи задълженията по кредита с ненастъпил падеж предсрочно изискуеми, тъй като уведомление в този смисъл длъжникът не бил получил.

Банката обаче направила искане да ѝ бъдат присъдени вноските по кредита, чийто падеж, междувременно, в хода на съдебното производство, бил настъпил. Банката претендирала, в случай, че съдът счете, че не е упражнила надлежно правото си да направи задълженията по кредита с ненастъпил падеж предсрочно изискуеми, то поне да и присъди вноските, с настъпил падеж преди датата на образуване на съдебното производство, а също и тези, чийто падеж е настъпил в хода на съдебното производство.

Христо възразил, че банката се била снабдила с изпълнителен лист и със заповед за незабавно изпълнение, с които се претендирало длъжникът да бъде осъден да заплати вноските с настъпил падеж, преди образуване на съдебното производство, които не е платил, както и вноските с ненастъпил падеж поради обявена предсрочна изискуемост на кредита и че новото искане на банката да ѝ бъдат присъдени и вноските по кредита, чийто падеж междувременно, в хода на съдебното производство, е настъпил съставлява изменение на иска. От своя страна изменение на иска по закон може да се прави само до приключване на първото заседание по делото, а банката била пропуснала този срок, поради което новонаправеното искане на банката било неоснователно.

Спорът се свеждал до следното: От една страна, съгласно чл. 235, ал. 3 от ГПК фактите и обстоятелствата, настъпили в хода на съдебния процес се вземат предвид от съда при постановяване на решението. От друга страна предмет на иска по чл. 422 ГПК е установяване съществуване на вземането, така както е заявено от кредитора в производството по издаване на заповед за изпълнение. В това исково производство се установява дали действително съществува вземането, за което е издадена заповедта за изпълнение.

Действащият ред, по който банките осъждат длъжниците си е следния: При не плащане на задължения, банката се снабдява с изпълнителен лист от съда чрез представяне на извлечение от счетоводните си книги относно задълженията с ненастъпил падеж. За задълженията, чиято предсрочна изискуемост не е настъпила, за да получи банката изпълнителен титул от съда, трябва да представи доказателства, че е направила тези задължения предсрочно изискуеми като докаже, че длъжникът е получил уведомление от банката, че последната счита задълженията с ненастъпил падеж за предсрочно изискуеми.

Не са редки обаче случаите, при които съдът издава изпълнителен лист на банката, въз основа, на който тя може да образува изпълнително дело за събиране на претендираните суми за заплащане и без банката да е представила уведомление, достигнало до длъжника, за обявена предсрочна изискуемост на задълженията по кредита. Такава ситуация възниква обикновено при по-старите изпълнителни листове – издадени преди година, две, когато все още не беше ясно, че за да се снабди банката със заповед за незабавно изпълнение и с изпълнителен лист срещу своя длъжник, трябва първо да уведоми длъжника за настъпилата предсрочна изискуемост и да представи доказателства за това на заповедния съд.

Не е тайна обаче, че и към днешна дата не са редки случаите, при които банката издава изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение и без представени доказателства от страна на банката, че длъжникът е получил уведомление от банката за настъпила предсрочна изискуемост./

В разглеждания случай: Банката не била упражнила надлежно правото си да направи задълженията с ненастъпил падеж предсрочно изискуеми, тъй като не била изпратила уведомление, което да е достигнало до длъжника за настъпила предсрочна изискуемост на задълженията по кредита, поради което нямала основание да претендира заплащане на вноските с ненастъпил падеж.

Междувременно, в хода на производството, настъпил падежа на немалко вноски – горе-долу за около година и половина. И с две думи въпросът се свеждал до следното:

Дали може банката да осъди Христо?

Има ли правото банката да осъди Христо ѝ заплати освен неплатените вноски по кредита, с настъпил падеж към датата на образуване на съдебното производство /подаването на заявление в съда от страна на банката за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу Христо, които вземания банката основателно претендира/ или наред с тези вноски може да иска и заплащането на вноските, чиито падеж е настъпил в хода на съдебното производство, макар и да не се е позовала на този факти при подаване на заявлението за издаване на изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение, понеже този факти все още не е бил настъпил към датата на подаване на заявлението.

Отговорът на така поставения въпрос:

Истината се изразява в това, че банката има право да претендира заплащане на вноските, чийто падеж е настъпил в хода на съдебното производство, макар и заповедта за изпълнение да не е издадена въз основа на подобно искане от страна на банката. Фактите и обстоятелствата, настъпили в хода на съдебното дирене, се вземат предвид от съда при постановяване на решението.

Ако банката не е упражнила надлежно правото си да направи задълженията по кредита с ненастъпил падеж предсрочно изискуеми, съдът не може да ѝ присъди стойността на тези вноски. Що се отнася обаче за вноските, чийто падеж е настъпил в хода на съдебното производство, при направено искане от страна на банката за заплащането им, съдът следва да присъди на банката тези вноски, макар и банката да не е упражнила надлежно правото си преди подаването на заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист да направи вноските по кредита с ненастъпил падеж предсрочно изискуеми.

Просто фактите и обстоятелствата, осъществили се в хода на съдебния процес, включително настъпването на падежа на отделните вноски по кредита, се вземат предвид от съда при постановяване на решението. Като се има предвид, че подобно съдебно производство може да трае само пред първа инстанция година и повече, то в случаите, в които банката не е упражнила надлежно правото си да направи предсрочно изискуеми задълженията по кредита с ненастъпил падеж, поради факт, че длъжникът не е платил определен брой вноски по кредита, банката няма право да претендира длъжникът да ѝ заплати всички вноски с ненастъпил падеж, но може да иска вноските, чийто падеж е настъпил в хода на съдебното производство.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.