Защита на длъжника при предявен иск от банка-кредитор

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Защита на длъжника при...

Николай изтеглил банков кредит. Първоначално успявал да погасява дължимите месечни вноски, но впоследствие изпаднал във финансови затруднения и преустановил плащанията. Известно време след това получил, чрез съдебен изпълнител, покана за доброволно изпълнение, придружена от изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение, издадени срещу него в полза на банката.

Оспорил вземанията на банката като подал възражение по образец по реда на чл. 414 ГПК до съда, издал заповедта за изпълнение. Не минало много време и получил искова молба, предявена от страна на банката, заедно с приложени към нея писмени доказателства. Николай разполагал с едномесечен срок, считано от датата на получаване на исковата молба, за да подаде отговор до съда, в който да направи възраженията си относно претенциите на банката.

Банката претендирала от  Николай да заплати вноските по кредита, които не били платени и които били с настъпил падеж преди датата  на подаване на заявлението от страна на банката за издаване на заповед за незабавно изпълнение, както и вноските по кредита с ненастъпил падеж, като твърдяла, че по отношение на тях е настъпила предсрочна изискуемост. Според банката вноските по кредита, с ненастъпил падеж, били станали предсрочно изискуеми, тъй като банката била уведомила Николай за настъпилата предсрочна изискуемост, изпращайки му  писмено уведомление в този смисъл.  Наред с това, при условията на алтернативност, банката предявявала и осъдителен иск за заплащане на всички суми –  и тези с настъпил падеж, и тези, които считала за предсрочно изискуеми.

Какви биха могли да бъдат възраженията на Николай срещу претенциите на банката?

В случая срещу Николай са предявени два обективно съединение иска. Единият в установителен иск, предявен при условията на чл. 422 ГПК, а другият осъдителен, но за същите задължения.

Установителният иск, предявен при условията на чл. 422 ГПК е предявен, тъй като Николай е оспорил вземанията на банката с подаването на възражение срещу заповедта за незабавно изпълнение. При наличието на постъпило възражение, банката за да установи вземанията, за които вече разполага с издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, трябва да докаже по съдебен ред, че тези вземания наистина са дължими, за което в едномесечен срок от момента, в който съдът е уведомил банката, че Николай е възразил срещу заповедта за изпълнение, банката може да предяви иск  по чл. 422 ГПК за установяване на вземането си, обективирано в заповедта за изпълнение .

Поради риска обаче да не успее да докаже вземанията си, банката наред с установителния иск е предявил и осъдителен такъв за същите вземания.

Защо банката е предявила два иска срещу едно и също лице за едни и същи задължения?

Банката е постъпила по този начин поради риск да не бъде отхвърлен предявения от нея установителен иск. В случай, че установителният иск бъде отхвърлен, банката се надява да успее да осъди длъжника чрез предявения осъдителен иск срещу него.

Едно от най-често срещаните възражения, които се правят срещу предявения установителен иск се състоят в това, че банката не е направила задълженията по кредита с ненастъпил падеж предсрочно изискуеми преди датата на подаване на заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника. Няма да е настъпила предсрочната изискуемост на задълженията, ако банката, преди датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение не е уведомила писмено длъжника за настъпилата предсрочна изискуемост. Уведомление в този смисъл следва не само да бъде изпратено до длъжника, но и да бъде получено от него, като в тежест на банката е да докаже факта на получаването на уведомлението от страна на длъжника. Ако банката не успее да докаже това, то само на това основание, установителният иск за задълженията, чиито падеж не е настъпил преди датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение, следва да бъде отхвърлен. / Относно задълженията, с настъпил падеж преди датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, няма причина, в разглеждания случай, искът да бъде отхвърлен/.

За да се предпази от възможността длъжникът да не бъде осъден за задълженията, чиято предсрочна изискуемост не е настъпила преди датата на подаването на заявление за издаването на заповед за незабавно изпълнение,  банката предявя, наред с установителния, и осъдителен иск. Идеята е съдът да приеме, че ако предсрочната изискуемост на задълженията по кредита с ненастъпил падеж не е обявена от банката на длъжника, с получаването от страна на последния на писмено уведомление в този смисъл, то предсрочната изискуемост следва да се счита настъпила с получаването на заповедта за незабавно изпълнение от страна на длъжника. В случай че съдът отхвърли предявения установителния иск, поради ненастъпила предсрочна изискуемост на задълженията по кредита с ненастъпил падеж преди датата на подаване на заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение,  банката се надява съдът да уважи предявения осъдителен иск за същите вземания.

Банката има основание да предяви осъдителен иск, но само за разликата между вземането, което претендира за заплащане и задълженията, за които е издадена заповед за незабавно изпълнение. В производството по иска, предявен по реда на чл. 422, респ. чл. 415, ал. 1 ГПК не намират приложение правилата за изменение на иска по чл. 214 ГПК – за изменение на основанието чрез заменяне или добавяне на друго основание, от което произтича вземането по издадената заповед за изпълнение, както и за увеличение на размера на иска. Въвеждането на друго основание, от което произтича вземането, различно от това въз основа на което е издадена заповедта за изпълнение, може да се заяви чрез предявяване на осъдителен иск при условията на евентуалност. За разликата между размера на вземането, предмет на издадената заповед за изпълнение и пълния размер на вземането, при условията на чл. 210, ал. 1 ГПК може да се предяви осъдителен иск в това производство.

Какво означава това?

Означава, че ако банката е предявила установителен иск за  определени вземания и докато разполага със заповед за изпълнение срещу длъжника за тези вземания, няма основание да предяви за същите вземания осъдителен иск. Банката може само да установява, че вземанията, за които е издаден изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение  наистина са дължими от длъжника.

Какви са опасностите за длъжника в разглеждания случай, при положение, че банката има право да предяви  осъдителен иск, наред с установителния такъв?

Ако банката не предяви  установителен иск по реда на чл. 422 ГПК, в срока по чл. 414 ГПК относно вземанията с ненастъпил падеж, то по отношение на тези вземания, заповедта за изпълнение ще бъде обезсилена в тази й част. Когато заповедта за незабавно изпълнение бъде обезсилена в тази й част, осъдителният иск на банката би могъл да се приеме за основателен в частта относно вноските по кредита с ненастъпил падеж и следващите се акцесорни вземания.   Докато обаче е налице действаща заповед  за изпълнение относно вноските с ненастъпил падеж, предявеният осъдителен иск за същите задължения би следвало да бъде отхвърлен.   Или с други думи предявеният осъдителен иск  следва да бъде оставен без уважение, ако банката е предявила за едни и същи вземания и установителен иск по чл. 422 ГПК в срока по чл. 415 ГПК, и осъдителен иск за същите вземания. Докато заповедта за изпълнение не бъде обезсилена, осъдителен иск за същите вземания  не може да се води.

След постъпило възражение срещу заповедта за незабавно изпълнение, банката следва да избира –  или да предяви установителен иск за  всичките задължения, за които е издадена заповед за изпълнение или да предяви установителен иск само за вноските с настъпил падеж и осъдителен иск за вноските с ненастъпил падеж.

Какво обаче обикновено правят банките?

Най-различни работи. В много от случаите предявяват установителен иск за всички вземания, за които имат издадена заповед за незабавно изпълнение, а наред с това и осъдителен иск за вноските с ненастъпил падеж.

Какво следва да направи съда в  случай, че се установи, че банката не е упражнила правото си да направи задълженията по кредита с ненастъпил падеж предсрочно изискуеми като докаже, че писмено уведомление за настъпила предсрочна изискуемост е достигнало длъжника?

Съдът следва да отхвърли и двата иска- и предявения установителен, и предявения осъдителен иск.  Предявеният установителен иск, съдът следва да отхвърли, понеже банката не е направила задълженията по кредита предсрочно изискуеми. Осъдителният иск отхвърля, защото  той е предявен за същите задължения, за които банката разполага със заповед за изпълнение за всички претендирани  вземания, която не е обезсилена – тези с настъпил и тези, с ненастъпил падеж,  а не само за разликата между всички вземанията на банката /тези с настъпил и ненастъпил падежи/  и вноските, чийто падеж е настъпил преди датата на подаване на заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение.

 

Често се среща банката да предяви, при условията на евентуалност,  осъдителен иск, наред с предявения установителен иск, само за частта, касаеща вноските с настъпил падеж. В този случай съдът не следва изобщо да разглежда предявения осъдителен иск, защото ще уважи установителния иск, подаден по реда на чл. 422 ГПК.

 

За да успее банката да осъди длъжника да заплати вноските, чиито падеж не е настъпил преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, банката следва да установи, че е направила тези задължения предсрочно изискуеми като докаже, че длъжникът е получи писмено изявление от банката за настъпилата предсрочна изискуемост. Ако банката не може да докаже, че е изпратила уведомление за настъпилата предсрочна изискуемост на задълженията по кредита преди датата на подаването на заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение, банката може да се позове на факта, че длъжникът е бил уведомен за настъпилата предсрочна изискуемост с получаването на заповедта за незабавно изпълнение, връчена му чрез съдебен изпълнител. В този случай банката може да предяви осъдителен иск, наред  установителния такъв, но предявените искове биха били основателни, ако се касаят за различни вземания: установителният иск –  за вноските по кредита с настъпил падеж преди датата на подаване на заявление за издаване  на заповед за изпълнение и осъдителен иск за вноските с ненастъпил падеж преди датата на подаване на заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение.

Към момента най-често срещаната практика е банката да предявяват установителен и осъдителен иск за идентични вземания, в който случай съдът би следвало да уважи исканията на банката само за присъждане на вноските с настъпил падеж и да отхвърли исковете в останалата им част.

Какви са шансовете  за Николай за успешен изход от спора?

Това зависи от начина, по който банката е формулирала претенциите си в исковата молба, както и от представените от страна на банката писмени доказателства, относими към предмета на спора.  Николай може да подаде отговор и да оспори предявените искове. Може обаче и да оттегли възражението си срещу заповедта за изпълнение, ако няма реални шансове да спечели делото, в който случай поне няма да бъде натоварен с допълнителни такси и разноски, във връзка с воденето на делото.

Какво  е най-добре да се направи във всеки конкретен случай, зависи от конкретните  факти и обстоятелствата по, а също и от ангажираните доказателства.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.