Значението на уведомяването на солидарния длъжник за настъпила предсрочна изискуемост на задължения по кредит

  1. Блог
  2. /
  3. Кредити
  4. /
  5. Значението на уведомяването на...

Станах солидарен длъжник по договор за банков кредит на мой колега, който ме помоли за тази услуга. Той имаше финансови проблеми и не можеше да погасява вноските по кредита. За това разбрах обаче чак след като получих покана от съдебен изпълнител за плащане на целия дълг по договора. Преди това никой от банката не се свърза с мен, за да ми каже, че кредитополучателят не плаща. Редно ли е това?

Законосъобразни ли са действията на банката?

Действията на банката не са законосъобразни.

В случай че главният длъжник – кредитополучателят преустанови плащанията, банката има право да пристъпи към принудително събиране на дълга, включително да упражни правото си да обяви задълженията по кредита с ненастъпил падеж за предсрочно изискуеми. Банката може да насочи принудителното изпълнение, срещу главния длъжник, а наред с това и срещу солидарно отговорните лица, които са се задължили да отговарят за изпълнението на същите задължения. За да пристъпи към принудително събиране на предсрочно изискуемите задължения по отношение и на солидарно отговорния длъжник, банката обаче трябва да обяви и на него настъпилата предсрочна изискуемост като му отправи писмено изявление в този смисъл.

Наличието на писмено уведомление за настъпилата предсрочна изискуемост изпратено от банката до солидарния длъжник е задължително във всички случай, за да може да бъде ангажирана отговорността на последния за заплащането на вноските по кредита, чиито падеж все още не е настъпил. Това се отнася за всички случаи, без значение характера на отношенията между главния длъжник и солидарния. Дори ако те са съпрузи, не може да се приеме, че с уведомяването на съпруга – главен длъжник е изпълнено задължението за уведомяване и на съпруга- солидарен длъжник.

При липса на надлежно уведомление, получено от солидарния длъжник за настъпилата предсрочна изискуемост, само на това основание, отговорността на солидарния длъжник следва да отпадне.

По отношение на вноските с настъпил падеж, които не се погасени от главния длъжник, в най-новата си практика ВКС приема, че отговорността за тях по отношение на солидарния длъжник – поръчител се погасява с изтичането на 6 месечен срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД, който започва да теч от падежа на всяка конкретна вноска, стига банката в този шестмесечен срок да не е предявила иск за това свое вземане срещу главния длъжник. Това означава, че се преодолява практиката банката да бездейства твърде дълго време при положение, че главният длъжник не плаща и когато и е „удобно“ да търси отговорност за заплащане на дълга, както от главния длъжник , така и от поръчителя. Изтекат ли шест месеца от падежа на конкретна вноска по кредита, в който срок банката не е предприела действия спрямо главния длъжник по събирането на дълга, се погасява задължението на поръчителя за заплащането на тази конкретна вноска по кредита.

Що се касае до вноските с ненастъпил падеж, в случаите, в които банката упражни правото си да направи задълженията по кредита предсрочно изискуеми, този шестмесечен срок с изтичането, на който се погасява самото поръчителство, започва да тече от момента на обявяване на предсрочната изискуемост на дълга. В този случай, за да бъде ангажирана на това основание отговорността на поръчителя, е необходимо, както беше отбелязано по-горе, солидарният длъжник -поръчител, да е писмено уведомен от баката за настъпилата предсрочна изискуемост на задълженията по кредита.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.