Кои са действията, прекъсващи давността за вземания по запис на заповед?

  1. Блог
  2. /
  3. Кредити
  4. /
  5. Кои са действията, прекъсващи...

Тодор имал да взима от Христо сумата от 8000 лева, за която последният му издал запис на заповед. Сумата трябвало да се плати най-късно в срок до 10.02.2014 год., когато настъпвал падежът на задължението, съгласно указаното в записа на заповед.

Христо не плащал, въпреки ще падежът настъпил. Тодор чакал. Доверявал се на уклончивите обещания на Христо, че всеки момент чакал  да получи едни пари, с които веднага щял да плати на Тодор. Тодор разчитал да получи парите доброволно и затова не предприемал действия по събиране на дълга по принудителен ред-  едно че не му се разправяло, второ, че се опасявал, че неминуемо ще трябва да направи разходи по събиране на вземането, а и трето – не бил много сигурно, че Христо изобщо разполага официално с някакво имущество, от което Тодор да събере парите си.

Тодор бил наясно, че вземането му записа на заповед се погасява с изтичането на тригодишна давност, затова когато наближил крайният срок възложил на адвокат да направи необходимото, за да събере вземането му. В последния ден от срока – на  10.02.2017 год. в съда били подадени документи за издаване на изпълнителен лист срещу Христо в полза на Тодор за събиране вземането на последния по записа на заповед.

Тодор мислел, че е направил необходимото, за да защити интересите си. Изчакал бил до последно Христо да му плати каквото е обещал, но след като Христо не плащал, той /Тодор/ нямало какво друго да направи, освен да защити интересите си. Така разсъждавал Тодор, но не знаел, че всъщност вече е закъснял и е пропуснал срокът да събере вземането си по записа на заповед и че вземането му вече е погасено по давност. Ако Христо направил възражение, че вземането е погасено по давност, то само на това основание претенцията на Христо щяла да бъде отхвърлена.

Защо и как се оказва така, че вземането на Тодор по записа на заповед с падеж на задължението 10.02. 2014 год. е погасено, въпреки че до изтичане на тригодишната давност – 10.02. 2017 са внесени документи в съда за издаване на изпълнителен лист въз основа на записа на заповед?

Вземането в разглеждания случай се явява погасено по давност, защото молбата за издаване на изпълнителен лист въз основа на записа на заповед, заведена в съда не прекъсва теклата до момента погасителна давност. Погасителната давност за вземане, основано на запис на заповед би се прекъснала едва с предприемане на действия по принудително събиране на сумата по записа на заповед. Такова действие от страна на кредитора би било подаването на молбата за образуване на изпълнително дело, адресирана до съдебен изпълнител. Към молбата обаче трябва да е приложен изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение, издадени от съда, въз основа на записа на заповед. Най-късно в срок до 10.02. 2017 год. Тодор е следвало да подаде молба за образуване на изпълнително дело до съдебен изпълнител въз основа на изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение, издадени от съда по заявление от името на Тодор, към което е приложен записа на заповед и то в оригинал.

Тригодишният срок от падежа, в който лицето в полза, на което е издаден записа на заповед е срок, в който не само правоимащият следва да подаде заявление за снабдяването му с изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение въз основа на записа на заповед, но още трябва и да подаде молба за образуване на изпълнително дело до съдебен изпълнител. Именно молбата за образуване на изпълнително дело, адресирана до съдебен изпълнител, а не молбата адресирана до съда за издаване на изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение, прекъсва давността, с която се погасява вземането по записа на заповед.

Понеже никой не може да предрече колко време точно е необходимо от входирането на заявлението в съда за издаване на изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение въз основа на запис на заповед до издаването им, то е наложително лицето, в полза, на което е издаден записа на заповед да инициира съдебна процедура достатъчно дълго време преди да изтекат три години от падежа на задължението / най-малко два-три месеца преди това/.

Лицето, в полза, на което е издаден записа на заповед може своевременно да се снабди с изпълнителен лист, а ако се надява, че неговият длъжник все пак има вероятност доброволно да плати задължението – да чака последния срок, за да подаде молба за образуване на изпълнително дело за събирането на дълга по принудителен ред пред съдебен изпълнител.

В случая Тодор можеше, преди да настъпи крайния срок -10.02. 2017г. / най-добре две –три месеца преди това/ да подаде заявление до съда за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника си и след като се снабди с тези документи, да подаде молба за образуване на изпълнително дело – най-късно в срок до 10.02.2017 год.

Производството по издаване на изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение е едностранно. Образува се по молба на кредитора и длъжникът не бива уведомяван за така образуваното производство. Длъжникът узнава за това, че срещу него е издаден изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение въз основа на запис на заповед едва когато получи покана за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител.

Поради изложените по-горе причини кредитор, който не получава плащане по запис на заповед от своя длъжник има интерес да се снабди своевременно с изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение срещу длъжника си въз основа на издаден в негова полза запис на заповед. Преценката дали и кога да образува принудително производство за събирането на дълга вече принадлежи на кредитора. Такова изпълнително производство той може да инициира до изтичане на тригодишен срок от падежа на задължението. В този срок кредиторът следва да сезира съдебен изпълнител за образуване на изпълнително дело срещу длъжника за събиране на дълга по записа на заповед, но вече въз основа на издадени преди това от съда документи – заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Не подаде ли молба за образуване на изпълнително дело до изтичане на три години от падежа на задължението по записа на заповед, кредиторът рискува претенцията за заплащането на вземането му да бъде отхвърлена поради погасяването ѝ по давност, като за да настъпи този резултат е необходимо длъжникът да направи възражение за давност. Е, и в този случай не всичко е загубено за кредитора. Той би могъл да води иск с правно основание чл. 534 от ТЗ за събиране на вземането си по записа на заповед, но се лишава от възможността по лесен и евтин начин да събере парите си.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.