Какви са правата на съсобственик когато съсобственият имот с отдава под наем, а той не получава наемна цена за това

Братята Александър и Петър притежават по наследство недвижим имот като всеки един от тях има по 1/2 идеална част от същия. Александър сключил договор за наем по отношение на имота и започнал сам да събира наемната цена, без да плаща припадащата се част на брат си.

Петър направил неколкократни опити да разреши въпроса по доброволен начин, но всичките му опити останали без положителен резултат. Като видял, че спорът няма да се разреши по мирен начин, решил да потърси юридически съвет, във връзка, с което беше дошъл за консултация в кантората.

Продължете към цялата статия…Какви са правата на съсобственик когато съсобственият имот с отдава под наем, а той не получава наемна цена за това

Когато един съсобственик сам ползва имот

 Когато един съсобственик сам ползва имот и с това пречи на друг съсобственик да упражнява правата си  по отношение на имота, последният има право на обезщетение за ползването, от което е лишен.

 Когато един съсобственик отдава под наем общ имот и сам събира наема от него, другият съсобственик има право на припадащата му се част от наема, съобразно дела му от имота.

Има разлика в начина на защита на правата на съсобственика,  с накърнени права в зависимост от това дали  другият съсобственик сам ползва имота, отдава го безвъзмездно за ползване на трети лица или отдава имота под наем.

Продължете към цялата статия…Когато един съсобственик сам ползва имот

Ползване при съсобственост

Съсобствеността върху недвижими имоти в много от случаите предизвиква редица спорове  между съсобствениците, свързани с управлението и разпореждането с общата вещ. Съсобствеността може да възникне на различни правни основания като например наследяване,  сделка, в която придобилите имота са повече от едно лице,   изтекла придобивна давност и т.н.

Всеки от съсобствениците има право да владее, ползва и да се разпорежда с общата вещ, съобразно квотата си от правото на собственост в същата, като обаче не трябва да възпрепятства другите съсобственици да упражняват своите права.

Проблемите които биха могли да възникнат по повод съсобствена вещ са много, но сега ще става въпрос за случите в които ползването на вещта се осъществява само един  от съсобствениците, а другите се оказват лишени от това право.  В редица случаи само един от съсобствениците фактически ползва вещта и възпрепятства другите съсобственици да ползват същата, съобразно тяхното право на собственост в същата.  В тези случаи, чл. 31, ал. 2 от Закона за собствеността  предвижда, че когато общата вещ се използва лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване.

Продължете към цялата статия…Ползване при съсобственост