Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘собственост’

Как да получим доходи от съсобствен имот

Много са случаите, в които е налице съсобственост върху даден недвижим имот. Понякога съсобствениците не могат да се разберат помежду си  относно ползването на съсобствения имот. Често само един от съсобствениците ползва имота и възпрепятства ползването на имота от страна на другите съсобственици. Ползващият имота може да ползва имота по различен начин –  например, да […]

Коментирайте

Ползване при съсобственост

Съсобствеността върху недвижими имоти в много от случаите предизвиква редица спорове  между съсобствениците, свързани с управлението и разпореждането с общата вещ. Съсобствеността може да възникне на различни правни основания като например наследяване,  сделка, в която придобилите имота са повече от едно лице,   изтекла придобивна давност и т.н. Всеки от съсобствениците има право да владее, ползва […]

Коментирайте

Покупка на земя – частна държавна собственост

Физическите и юридическите лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху земя – частна държавна собственост, могат да придобият собствеността върху тази земя чрез покупко-продажба като подадат  молба до областния управител по местонахождението й. Към молбата се прилагат: 1. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ върху построената сграда; 2. СКИЦА на имота от одобрена кадастрална карта, а […]

Коментирайте

Нотариални актове за собственост

Нотариалните актове за собственост, наречени още констативни нотариални актове представляват нотариални актове, с които се признава и удостоверява правото на собственост на молителя върху определен недвижим имот. С тях не се прехвърлят или учредяват вещни права върху недвижим имот. Основно се делят на издадени въз основа на представени документи и такива по обстоятелствена проверка. Когато […]

Коментирайте

  • Най-популярни статиии