На кого са трафопостовете и абонатните станции и какво следва от това?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. На кого са трафопостовете...

Под трафопостове се разбира сградата и електрическите съоръжения, които се намират в нея. Възможно е сградата, в която се намират електрическите съоръжение да се явява собственост на физическо или юридическо лице – различно от електроразпределителното дружество.

В тези случаи собственикът се оказва принуден да отдаде за ползване собствената си сграда /помещение/, за да бъде ползвана от електроразпределителното дружество.

Това обаче не означава,че собственикът е длъжен да предостави ползването безвъзмездно, напротив, в случай че електроразпределителното дружество откаже да заплати цена за ползването на имота, то собственикът може да търси обезщетение за ползването на имота, от което се оказва лишен. Има случаи, в които електрическите съоръжения се явяват собственост на отделни физически или юридически лица, различни от електроразпределителното дружество. Това са случаите, в които електрическите уредби високо и средно напрежение служат за снабдяване с електрическа енергия само на един небитов клиент. Тогава тези съоръжения се изграждат за сметка на клиента и са негова собственост.

Какво е предвидено в закона?

Също така обаче със закон е предвидено, че тези собственици на електрически уредби и съоръжения, при техническа възможност и свободен капацитет, са задължени да предоставят ползването на съоръженията на оператора на електропреносната мрежа, съответно на оператора на електроразпределителната мрежа за преобразуването и преноса на електрическа енергия до други клиенти. Или с други думи, собственикът изградил свой трафопост/ в това число сграда и електрически съоръжения/ за своя сметка, със свои сили и средства се оказва задължен по закон да предостави трафопоста на електроразпределителното дружество, за да може последното да достави електрическа енергия на трети лица и съответно да реализира печалба от това.

Съгласно ЗЕ се предвижда, че в тези случаи следва да се сключи договор между собственика на трафопоста и електроразпределителното дружество за ползването на трафопоста и заплащане на договорена цена за това. Не редки са случаите, обаче, в които договор не се сключва и тогава се поставя въпросът как може собственикът да защити своите интереси. Стига се до положение, че друг печели за сметка на собственика, а той въпреки, че не само е изградил собствен трафопост за своя сметка, осигурил е трети лица да получават електрическа енергия, а и е осигурил електроразпределителното дружество да реализира печалба, без да получи нищо срещу всичко това.

Какви са прават на собственика?

В такава ситуация собственикът може да претендира обезщетение за неоснователно обогатяване от електроразпределителното дружество по ред на чл. 59 от ЗЗД. Собственикът има право на обезщетение за периода, през който е бил собственик на имота и през който период електроразпределителното дружество е ползвало уредбите и съоръженията за преобразуване и пренос на електрическа енергия до други потребители, различни от собственика. Обезщетението представлява сумата, с която енергийното предприятие се е обогатило в резултат на неплащане на цената за достъп, ако страните бяха сключили договор за предоставяне ползване на трафопоста срещу заплащане на определена цена, и с която сума собственикът на енергийните съоръжения и уредби е обеднял поради неполучаване на цената на достъп, ако страните бяха сключили договор.

Като база за определяне на конкретния размер на обезщетението следва да се ползва приетата от ДКЕВР Методика за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуване и пренос на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ.

Предвид гореизложеното следва да се има предвид, че при ползване на енергийни обекти и съоръжения в тях, собственост на друго лице, за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия до други потребители, различни от собственика, когато не е сключен договор за предоставяне на достъп с енергийното дружество, енергийното дружество следва да заплаща обезщетение за ползването на енергийните уредби и съоръжения на техния собственик на основание чл. 59, ал. 1от ЗЗД, което обезщетение следва да се определи на база приетата от ДКЕР Методиката за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ.

Положението не е по-различно и при доставка на топлинна енергия

При присъединяване на клиенти на топлинна енергия за битови нужди присъединителният топлопровод, съоръженията към него и абонатната станция се изграждат от топлопреносното предприятие и са негова собственост.

Посочените съоръжения /най-често самите абонатни станции/ могат да бъдат изградени и от клиентите /потребителите/ след съгласуване с топлопреносното предприятие. В този случай топлопреносното предприятие заплаща цена за ползване на съоръженията, изградени от клиентите, което предполага отношенията да се уредят чрез сключване на договор между топлопреносното предприятие и клиентите. При липса на договорни отношение между страните, клиентите могат да търсят обезщетение за неоснователно обогатяване, като размерите на същите следва да се изчислят на базата на цитираната по-горе методика.

Предвид всичко изложено, следва изводът, че ако се явявате собственик на трафопост или на абонатна станция, то имате право на обезщетение от съответното дружесто, което експлоатира обекта и при отказ последното да плаща такова обезщетение, можете да търсите правата си по предвидения за това законов ред.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.