Покупка на земя – частна държавна собственост

Физическите и юридическите лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху земя – частна държавна собственост, могат да придобият собствеността върху тази земя чрез покупко-продажба като подадат  молба до областния управител по местонахождението й.

Към молбата се прилагат:

1. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ върху построената сграда;

2. СКИЦА на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта – скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизирани територии;

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ЧЕ СГРАДАТА Е ЗАКОННО ИЗГРАДЕНА;

4. удостоверение за актуално състояние на юридическото лице;

5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ, ако е необходимо.

При необходимост може да се изискват и допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата.

Въз основа на представените документи областният управител издава ЗАПОВЕД, в която определя купувача, имота, който се прехвърля, цената и другите плащания.

В едномесечен срок от връчването на заповедта лицето, подало молбата за закупуване, заплаща цената на земята.

В 14-дневен срок след представянето на документ за извършено плащане се подписва ДОГОВОРЪТ за продажбата на земята.

Гореописаната процедура се извършва и продажбата на идеални части от правото на собственост върху земята на физически и юридически лица, притежаващи идеални части от правото на собственост върху законно построена сграда върху тази земя.

Фото: Dissonancefalling

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.