Наследява ли този, който си служи с неистинско завещание

Братята Спасови се скараха за наследството, оставено от майка им Ситуация, позната от край време. Раздорът взе такъв мащаб, че престанаха да си говорят, не се поздравяваха, макар и да живееха на отделни етажи в обща къща, само децата им продължаваха да играят помежду си.

Продължете към цялата статия…Наследява ли този, който си служи с неистинско завещание

Кой е недостоен да наследява

old_willСлед смъртта на човек неговите наследници наследяват правата и задълженията на починалия. Определен кръг лица обаче, въпреки че се явяват законни наследници на починалия не го наследяват, понеже тежко са се провинили по отношение на наследодателя или по отношение на негов съпруг или дете. Такива наследници законът счита за недостойни и те не получават нищо от наследството на починалия. Ако недостойните да наследяват имат  низходящи, последните наследяват починалия .

Става въпрос за изключително тежки провинения. Хипотезите, в които  се приема, че наследникът е недостоен да наследи са изчерпателно изброени в закона. За недостоен се счита, този който: а) умишлено е убил или се е опитал да убие наследодателя, неговия съпруг или негово дете, както и съучастникът в тия престъпления, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта, или ако е амнистирано; б) който е набедил наследодателя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание, освен ако набедяването се преследва с тъжба на пострадалия и такава не е била подадена; в) който е склонил или възпрепятствал наследодателя чрез насилие или измама да направи, да измени или отмени завещанието или който е унищожил, скрил или поправил негово завещание или съзнателно си е служил с неистинско завещание.

Продължете към цялата статия…Кой е недостоен да наследява

За какво да се внимава при съставяне на завещание

zaveshtanieИзвършването  на завещание е възможност едно лице да се разпореди с имуществото си за след своята смърт. Това е лесен начин и за разлика от извършването на разпоредителна сделка с имуществото приживе, не е свързан с влагането на каквито и да било средства от завещателя. Освен това завещателят докато е жив може да промени винаги своята воля. Това той може да направи както с последващи завещания, които  отменят предходното, така и ако завещателят впоследствие се разпореди с имуществото си както намери за добре.

Продължете към цялата статия…За какво да се внимава при съставяне на завещание

Един имот – две завещания

edno_zaveshtanieГ-н Иванов съставил преди да почине две саморъчни завещания в полза на две различни лица, с които завещавал атрактивен недвижим имот в идеалния център на София.

По закон по-новото завещание автоматично отменя по-старото. Тъй като г-жа Мария се явявала заветник по по-старото завещание, на нея хич не й харесвала създалата се ситуация. Ето защо тя решила да опита всичко възможно, за да отпадне по-новото завещание,  с което в полза на Георги – близък приятел на почналия,  бил оставен имота. Нито Мария, нито Георги били наследници на починалия. Били му близки приятели приживе, но само толкова.

Продължете към цялата статия…Един имот – две завещания

Завет на вземане

Всеизвестен факт  в обществото ни е, че воденето на съдебни дела може да отнеме години, през които всичко може да се случи на страните по спора.

Възможно е ищецът  да се опасява, че може да не доживее приключването на спора и  че при благоприятен изход за него от спора, имуществото, което очаква да получи, ще бъде получено от неговите наследници. Ищецът обаче може да не желае това, а да иска имуществото да бъде получено само от някое конкретно лице. Затова ищецът може да завещае имуществото или вземането, предмет на спора в полза на посочено от него лице.

Продължете към цялата статия…Завет на вземане

Може ли собственикът на капитала на ЕООД да завещае имуществото на дружеството

В някои случаи едноличен собственик на капитала на едно дружество с ограничена отговорност се явява едно единствено физическо лице. Тогава говорим за ЕООД. Нерядко някои физически лица – еднолични собственици на капитала на ЕООД си задават въпроса могат ли да завещаят имуществото на ЕООД, на което се явяват еднолични собственици.

Дружественият дял в дружество с ограничена отговорност е наследим, така че няма пречка наследниците на едноличния собственик на капитала на едно ЕООД да наследят дружествения дял и да заявя в Търговския регистър, че дейността на дружеството продължава.

Продължете към цялата статия…Може ли собственикът на капитала на ЕООД да завещае имуществото на дружеството

Грешки при съставяне на завещание

Завещание може да се направи с различни изразни средства. Може да се напише например:“ завещавам на Х всичките си движими и недвижими вещи“. Може да се конкретизират вещите, които се завещават: „ завещавам на Х следния своя собствен недвижим имот, а именно: апартамент, находящ се в град…., район., ….  С площ….., при съседи:…“.“ Може да се напише и следното: завещавам на Х всичките свои недвижими и движими вещи : апартамент……“

Продължете към цялата статия…Грешки при съставяне на завещание

Може ли да се завещае имущество на ЕООД ?

Тема на днешната статия е въпросът възможно ли е да се извърши завещание с имущество на търговско дружество при условие, че завещателят е едноличен собственик на капитала на това дружество.

 От правна страна нещата седят по следния начин: Законът за наследството урежда правоприемството и имуществените отношения след смъртта на физическите лица. Принципът е, че починалото физическо лице се наследява от низходящите и възходящи роднини, а при липса на такива, от съребрени роднини до четвърта степен включително, както и от преживелия съпруг, който наследява успоредно с останалите роднини.

Продължете към цялата статия…Може ли да се завещае имущество на ЕООД ?

Как се прави завещание? Част II

В продължение на Част I от темата, следва да се вземе предвид и следната информация.

Има две форми на завещание нотариално и саморъчно и завещание.

Нотариалното завещание се извършва от нотариус, без ограничение на района на неговото действие – в канцеларията си или извън нея, когато завещателят е възпрепятстван да се яви.. Нотариусът се уверява в самоличността на завещателя, както и че лицето е способно да извърши завещателно разпореждане. Извършва се в присъствието на двама свидетели. Завещателят изказва устно своята воля пред нотариуса, който я записва така както е изявена. Нотариусът прочита завещанието в присъствието на свидетелите. Означава се дата и място на съставянето на завещанието, след което същото се подписва от завещателя, от свидетелите и от нотариуса.

Саморъчно завещание.
Изисква се саморъчното завещание да бъде написано изцяло ръкописно от завещателя, да съдържа означение на датата и мястото на съставянето му и да е подписано от завещателя. На български или на чужд език.
Разпореждания направени след подписа на завещателя са недействителни, но не водят до недействителност и на другите разпоредби. Саморъчното завещание може да бъде запазено у завещателя или да бъде оставено за пазене при нотариуса. В тези случаи завещанието се поставя в плик и се подава с молба до нотариуса. Нотариусът състава протокол върху самия плик при приемането на завещанието, който се подписва от лицето, представило завещанието и от нотариуса и се завежда в специален регистър. Саморъчно завещание оставено за пазене при нотариус може да бъде взето обратно само лично от завещателя, не и от друго лице, натоварено дори със специално пълномощно.
След смъртта на завещателя саморъчното завещание, което се намира при нотариуса се обявява от последния., като обикновено заинтересованото лице подава молба за това до нотариуса.
Когато саморъчното завещание не е било предадено за пазене при нотариус, лицето у което се намира трябва веднага след узнаване за смъртта на завещателя да поиска обявяването на завещанието пред нотариус по мястото където е открито наследството. Ако лицето у което се намира не го представи за обявяване, заинтересованите лица могат да искат от Районния съд да определи срок за представяне на завещанието, за да бъде то обявено от нотариуса.

Продължете към цялата статия…Как се прави завещание? Част II

Как се прави завещание? Част I

Завещанието е едностранен акт на завещателя, което произвежда действие след неговата смърт и несъмнено трябва да изразява последната негова воля.Поради това до момента на смъртта завещателят по всяко време може да отмени направеното завещание.

Не се допуска две или повече лица да завещаят в един и същи акт нито в полза едно на друго, нито в полза на трето лице., тъй като по този начин би се ограничила възможността за разпореждане след смъртта, тъй като един от завещателите не би могъл сам да отмени завещанието.

Съпрузите могат с отделни завещание да завещават един на друг частите от общите имущества. Но ако бракът е прекратен с развод, завещание, направено преди развода губи своята стойност.

Завещанието може да бъде направено само лично от завещателя. Това е формален акт. Завещанието се отнася до такива имуществени права, с които завещателят може да се разпорежда приживе. Със завещанието си наследодателят извършва разпореждане с имуществото си по безвъзмезден начин, както при дарението.

Завещание може да извърши всяко лице, което е навършило 18 години и което не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие и е способно да действа разумно. На практика не се  допуска извършването на завещания и от лица, поставени под ограничено запрещение.

Продължете към цялата статия…Как се прави завещание? Част I