Може ли да се завещае имущество на ЕООД ?

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Може ли да се...

Тема на днешната статия е въпросът възможно ли е да се извърши завещание с имущество на търговско дружество при условие, че завещателят е едноличен собственик на капитала на това дружество.

 От правна страна нещата седят по следния начин: Законът за наследството урежда правоприемството и имуществените отношения след смъртта на физическите лица. Принципът е, че починалото физическо лице се наследява от низходящите и възходящи роднини, а при липса на такива, от съребрени роднини до четвърта степен включително, както и от преживелия съпруг, който наследява успоредно с останалите роднини.

 От друга страна всяко дееспособно лице, което е навършило 18 години, не е поставено под пълно запрещение и е способно да действа разумно, може да се разпорежда със своето имущество за след смъртта си чрез завещание. От тази разпоредба се извлича изводът, че да правят завещание могат само физическите лица. Има два вида завещание – общото, при което се завещава цялото или дробна част от цялото имущество на завещателя и частно завещание, с което се завещава конкретно определена вещ.

 Възможно е физическо лице да е едноличен собственик на капитала на търговско дружество с ограничена отговорност. Така личното му имущество се отделя от това на търговското дружество и отговорността от търговската дейност се ограничава само до размера на капитала на дружеството – чл. 113 от ТЗ.

Съгласно чл. 157, ал. 1 ТЗ дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността.

 При продължаване дейността на дружеството, то запазва своето имущество, а при прекратяването му, следва да се проведе процедура по ликвидация, при която имуществото се осребрява, реализират се вземанията и се удовлетворяват кредиторите.

Следва да се прави разграничение между наследяване на имуществото на наследодателя като физическо лице и наследяване на дела от търговското дружество, на което той е едноличен собственик на капитала. Законът изрично допуска наследяване на дружествен дял, но това не значи, че може да се наследяват и вещи от имуществото на търговското дружество. Обстоятелството, че физическото лице като единствен съдружник на капитала формира и волята на дружеството не води до извод, че то може да се разпорежда със завещателни разпореждания с имуществото, защото не е негов собственик, наследниците му не го придобиват пряко, а могат да встъпят в членствено правоотношение.

Като извод следва, че собственикът на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност не може валидно да се разпорежда със завещателно разпореждане с имущество на дружеството.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.