Завет на вземане

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Завет на вземане

Всеизвестен факт в обществото ни е, че воденето на съдебни дела може да отнеме години, през които всичко може да се случи на страните по спора.

Възможно е ищецът да се опасява, че може да не доживее приключването на спора и че при благоприятен изход за него от спора, имуществото, което очаква да получи, ще бъде получено от неговите наследници. Ищецът обаче може да не желае това, а да иска имуществото да бъде получено само от някое конкретно лице. Затова ищецът може да завещае имуществото или вземането, предмет на спора в полза на посочено от него лице.

След откриване на наследството…

Заветникът може по всяко време да се позове на завета, стига междувременно правата му да не се погасят по давност и да не бъде направено възражение в този смисъл от някой от наследниците по закон на починалия ищец.

Заветникът може да се позове на направения в негова полза завет докато делото е висящо /докато не е приключило/, но може да се позове на завета и след постановяване на решение по спора и влизането на решението в сила. За да възникнат права в полза на заветника, необходимо е заветът да е действителен, както и завещаното имущество да се намира в патримониума на наследодателя към датата на смъртта му /например да не е прехвърлил вземането си/.

Заветник може да бъде наследник по закон, но може да бъде и всяко трето лице.

Освен това, няма значение дали заветът накърнява запазена част на един или няколко от наследниците с право на запазена част. Това е така, тъй като правното положение на заветника е на кредитор на наследството и си остава такова положението докато не бъде уважен иска за възстановяване на запазена част, предявен от някой от наследниците с право на запазена част.

Възможно е заветникът да не е представил завещанието в хода на процеса, поради което, при спечелване на делото, изпълнителният лист да е издаден в полза на всички наследници на ищеца.

В този случай заветникът може да иска да му бъде заплатено или дадено всичко, което е присъдено по изпълнителния лист, позовавайки се на завета, извършен в негова полза. Заветникът ще има право да получи всичко по изпълнителния лист, докато правата му, произтичащи от извършеното в негова полза завещание не бъдат оборени по съдебен ред.

В случай че в изпълнителния лист те са посочени като титуляри на вземането, съдия-изпълнителят би трябвало да уведоми последните за образуваното изпълнително дело, което би дало възможност на наследниците да предявят претенциите си срещу заветника и да предизвикат спиране на изпълнението, след което съдия-изпълнителят следва да зачете завета и да преведе в полза на заветника вземането, което събере по принудителен ред, ако междувременно не бъде постановено спиране на изпълнението от съда по иска, предявен от наследниците.

Съдия-изпълнителят следва да се съобрази със завета и да изпълни в полза на заветника. За наследниците по закон остава открита възможността да предявят осъдителен иск срещу заветника в производство, по което да направят всички свои възражения срещу завета, включително и да упражнят правото си на възстановяване на запазена част от наследството.

В случай че все пак наследници по закон получат припадащите им се според изпълнителния лист част, без да са оборили правата на заветника по съдебен ред, за тях ще възникне задължение да предадат на заветника полученото от тях поради липса на основание в отношенията между тях за задържането му.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.