Грешки при съставяне на завещание

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. Грешки при съставяне на...

Завещание може да се направи с различни изразни средства. Може да се напише например:“ завещавам на „Х“ всичките си движими и недвижими вещи“.

Може да се конкретизират вещите, които се завещават: „ завещавам на „Х“ следния своя собствен недвижим имот, а именно: апартамент, находящ се в град…; район…; С площ…; при съседи:…“.“ Може да се напише и следното: завещавам на Х всичките свои недвижими и движими вещи: апартамент…“

Не е без значение какви изразни средства са употребени в завещанието, с оглед на неговото тълкуване. Начинът на изразяване в завещението може да породи редица спорове между наследниците.

Завещателни разпореждания може да прави всяко дееспособно лице, което е навършило 18 години като завещателят може да се разпорежда с цялото си движимо и недвижимо имущество за след своята смърт.

Кой има право на запазена част от наследството?

Определен кръг лица обаче – низходящите, съпругът и родителите- имат право на запазена част от наследството на завещателя.

Ако със завещателните разпореждания завещателят е накърнил запазената част на наследниците с право на запазена част, те могат да оспорват завещателните разпореждания и да искат тяхното намаление до размера на запазената им част.

За тази цел обаче в определени случаи е необходимо наследниците с право на запазена част да са приели наследството по опис, а в други – приемане по опис не е необходимо. Съгласно закона, лицата с право на запазена част могат да оспорват завещателните разпореждания направени в полза на лица, които не са наследници по закон само ако приемат наследството по опис.

Каква показва практиката?

В много случаи възниква спор по въпроса лицата, в полза на които са направени завещателните разпореждания явяват ли се наследници по закон или не и следователно нужно ли е приемане на завещанието по опис или не.

Споровете произтичат от това, че в зависимост от изявленията, съдържащи се в самото завещание получилите нещо по завещание придобиват различно качество – в едни случаи по силата на завещанието те се явяват наследници по закон, а в друг – заветници. 

В първия случай получилите нещо по завещание стават наследници по закон, тъй като завещателят им е завещал цялото свое движимо и недвижимо имущество или дробна част от него. В тези случаи в завещанието пише“ завещавам на „Х“ цялото си движимо и недвижимо имущество или завещавам на „Х“ половината от движимото си и недвижимо имущество“. В тези случаи на заветника се придава качеството наследник и не е необходимо лицата с право на запазена част да са приели наследството по опис, за да искат възстановяване на запазената им част.

Ако обаче предмет на завещанието е конкретна вещ – тогава, за да се иска възстановяване на запазената част, е необходимо лицата, с право на запазена част да са приели наследството по опис.

Горните хипотези са ясни и не биха създали особени трудности.

Ако обаче в завещанието е написано: „Завещавам на „Х“ цялото си движимо и недвижимо имущество: Апартамент…“ – тогава могат да се създадат неясното относно това заветника става ли наследник и следователно трябва ли или не трябва наследството да е прието по опис, за да се иска възстановяване на запазената част.

Какво е решението на казуса?

За разрешаването на така поставения въпрос е от значение какво имущество е притежавал наследодателя към момента на неговата смърт.

В случай че пише, завещавам на „Х“ цялото свое движимо, недвижимо имущество: Апартамент…“ и наследството се изчерпва с въпросния апартамент, то така направеното завещание прави заветника наследник и не е необходимо лицата с право на запазена част да са приели наследството по опис, за да искат намаляване на завещателните разпореждания до размера на тяхната запазена част.

Ако обаче, освен посочения имот, наследодателят е притежавал и друго имущество, то в този случай, е необходимо приемане на наследството по опис, за да се иска възстановяване на запазена част.

За да се избегнат спорове между близки и роднини породени от наследяване на имущество по завещание, завещателните разпореждания трябва да са написани максимално ясно и да се внимава за използваните изразни средства.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.