Казус в кантората

Ако собственик, който е и управител на ЕООД е поставен под запрещение, тъй като е в кома. Може ли някой да го замества за този период?

 Горният въпрос получих днес по имейл.

Ето и отговора на така направеното запитване:

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Значението на уведомяването на солидарния длъжник за настъпила предсрочна изискуемост на задължения по кредит

Станах солидарен длъжник по договор за банков кредит на мой колега, който ме помоли за тази услуга. Той имаше финансови проблеми и не можеше да погасява вноските по кредита. За това разбрах обаче чак след като получих покана от съдебен изпълнител за плащане на целия дълг по договора. Преди това никой от  банката не се свърза с мен, за да ми каже, че кредитополучателят не плаща. Редно ли е това?

Продължете към цялата статия…Значението на уведомяването на солидарния длъжник за настъпила предсрочна изискуемост на задължения по кредит

Наследяване на ЕТ

 nasledqvaneС майка ми и брат си се явяване наследници на баща ми, който имаше ЕТ. Никой от нас не иска да  продължава дейността на ЕТ. ЕТ обаче има задължения, свързани с търговската му дейност. Какво трябва да направим?

Продължете към цялата статия…Наследяване на ЕТ

Отказ за вписване на обстоятелства в търговския регистър

Ако при подаване на заявление за  вписване на обстоятелства в Търговския регистър, последва отказ на длъжностното лице  за извършване на вписването, вариантите са два: единият да се подаде жалба срещу отказа до съда а  вторият –  да се подаде заявлението отново.

 

Продължете към цялата статия…Отказ за вписване на обстоятелства в търговския регистър

Особености при регистрация на фирма. Защо дружество с ограничена отговорност?

Дружеството с ограничена отговорност е едно от петте вида допустими по закон търговски дружества. То е юридическо лице. Най-важното обаче е това, че отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловата вноска в капитала на дружеството. Допустимо е дружество с ограничена отговорност да бъде учредено само от едно лице.

Как се учредява дружество с ограничена отговорност

Учредяването на дружеството с ограничена отговорност става на два етапа: сключва се договор а учредяване на дружеството и впоследствие се вписва дружеството в Търговския регистър.
Дружествения договор се сключва в писмена форма и се подписва от съдружниците, без да е необходимо договорът да се заверява нотариално. Допустимо е съдружник да бъде представляван от пълномощник при сключването на договора. Пълномощното обаче трябва да бъде изрично и с нотариална заверка на подписа.
Ако дружеството се създава от едно лице, вместо дружествен договор, се съставя учредителен акт, който се подписва от учредителя..
Дружественият договор следва да съдържа най-малко следното: фирмата, седалище и адрес на управление на дружеството; предмет на дейност; имената, съответно фирмите на съдружниците, ако последните са търговски дружества, ЕГН, съответно ЕИК,; размер на капитала; размер на дяловете на съдружниците в капитала; предимства на съдружниците, ако такива са уговорени; .
Наименованието на фирмата се избира свободно от учредителите. Необходимо е в наименованието да присъства и означение на вида дружество – ООД или ЕООД..
Предметът на дейност се определя свободно от учредителите. Допустимо е упражняването на всяка търговска дейност, която не е забранена от закона. Някой търговски дейност и могат да се осъществяват само чрез акционерно дружество, например банкова и застрахователна дейност, и съответно не може ООД да има за предмет такава дейност.

Продължете към цялата статия…Особености при регистрация на фирма. Защо дружество с ограничена отговорност?