КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРЪТ НА НАЕМА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРЪТ НА НАЕМА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ

Един от често срещаните спорове, които възниква при развод  е този за ползването на семейното жилище.

Въпросите  на кого следва да се предостави ползването на семейното жилище са нормативно уредени. Така, при допускане на развода, когато семейното жилище не може да се ползва поотделно от двамата съпрузи, съдът предоставя ползването му на единия от тях, ако той е поискал това и има жилищна нужда.

Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца, съдът служебно се произнася за ползването на семейното жилище.

Продължете към цялата статия…КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРЪТ НА НАЕМА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ

Спорове при ползване на съсобствен имот

Когато един имот е обща собственост на две или повече лица, то този имот може да се ползва от всеки един от съсобствениците съобразно квотата им в съсобствената вещ. Често обаче ползването на имота фактически се осъществява само от страна на един от съсобствениците и дори от трети лица, на които той е предоставил правото да ползват имота възмездно или безвъзмездно, а другият съсобственик се оказва лишен от правото да ползва имота.

В този случай лишеният от правото да ползва имота съсобственик има право по закон да иска обезщетение за ползването на имота, от което се оказва лишен. Обезщетението обаче ще му се дължи само ако той писмено е поискал това от ползващият съсобственик и то от датата на поискването.

С оглед доказване на писменото поискване, на практика следва да се изпрати нотариална покана, с която да се иска заплащане на обезщетение за ползването на имота. Нотариалната покана обаче не е единствената форма под която може да си извърши изявлението за заплащане на обезщетение за ползата от която съсобственикът се оказва лишен.

Продължете към цялата статия…Спорове при ползване на съсобствен имот