Как се решават спорове относно местоживеенето на детето и пътуването му в чужбина

С бащата на детето ми сме разделени. Живея в чужбина, където постоянно съм се установила и където работа. Детето посещава училище там вече от три години.  Дойдохме с детето в България за две седмици. Вчера трябваше да летим обратно за държавата, в която сме се установили с детето. На летището ни спряха и полицаите ни обясниха, че детето не може да замине.

Бащата беше дал съгласието си да пътувам с детето в чужбина. Оказа се обаче, че в последствие е оттеглил съгласието си и се е погрижил информацията за оттеглянето  да бъде отбелязана в информационната система на всички пропускателни пунктове.  С детето така и не отпътувахме. Какво мога да направя?

Продължете към цялата статия…Как се решават спорове относно местоживеенето на детето и пътуването му в чужбина

Как се извършват сделки с имущество на деца и на поставени под запрещение

Съгласно законът родителите управляват имуществото на детето в негов интерес. Това означава,  например, че родителите свободно могат да отдават под наем недвижим имот, собственост на детето за срок до три години.

          За  извършване обаче на действия на разпореждане с недвижими имоти /например продажба/, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се  изисква  разрешение на районния съд по настоящия  адрес на детето. Съдът преценява дали разпореждането би било в интерес а детето и ако прецени, че това е така, издава исканото разрешение.

         Дарения, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от ненавършило пълнолетие дете са нищожни. По изключение обезпечаване на чужди задължения чрез залог или ипотека може да се извърши  с разрешение на районния съдия при нужда или очевидна полза за детето или при извънредни нужди на семейството.

        По същия начин се постъпва и когато свата въпрос за сключване на сделки, с които се прехвърля имущество, собственост на поставеното под запрещение лице. Отново се иска съгласието на районния съдия и  съгласие се дава само, ако съдът прецени, че сделката би била в интерес на поставения под запрещение. И в тези случай, както и при ненавършилите пълнолетие деца  са нищожни даренията, отказ от права, даване на заем и обезпечение на чужди задължения от поставеният под запрещение, без никакви изключения, включително и при очевидни ползи и при извънредни семейни нужди.

Продължете към цялата статия…Как се извършват сделки с имущество на деца и на поставени под запрещение

Поставяне под запрещение. Настойничество и Попечителство.


Снимка: AL zanki

Поставяне на едно лице под пълно или ограничено запрещение се извършва по съдебен ред и може да бъде поискано с искова молба от съпруга, от близки роднини, от прокурора и от всеки, който има правен интерес от това.

В тези производства участието на прокурора е задължително.

За да постанови, поставяне под запрещение, съдът следва да получи лични впечатления от поведението на лицето, чието запрещение се иска. За целта съдът следва да разпита това лице лично, и ако се налага лицето се довежда в съдебната зала принудително, а когато това не е възможно, съдът е длъжен да придобие непосредствени впечатления от поведението на лицето, където се намира.

След разпита, по преценка на съда може да бъде назначен временен попечител, който се грижи на неговите имуществени и лични
Съдът се произнася по молбата след разпита на лицето, чието запрещение се иска, и след разпита на неговите близки, а ако това се окаже недостатъчно се пристъпва към събиране и на други доказателства.
По иск за поставяне под запрещение не се постановяват неприсъствено решение и решение при признание на иска.

На лица, поставени под пълно запрещение, се учредява настойничество, а на лица, поставени под ограничено запрещение – попечителство.

Настойник или попечител на поставения под запрещение съпруг е неговият дееспособен съпруг, а ако няма такъв, – родителите, освен ако те са неизвестни, починали или лишени от родителски права.

В останалите случаи на лицата, поставени под пълно или ограничено запрещение се назначава настойничеството/попечителството от органа по настойничество и попечителство – кметът на общината или определено от него длъжностно лице.Органът по настойничеството и по попечителството е длъжен да назначи настойнически съвет или попечител и заместник-попечител в 30-дневен срок, който тече от получаването на препис от съдебно решение за поставяне под запрещение.

Продължете към цялата статия…Поставяне под запрещение. Настойничество и Попечителство.