Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Как се извършват сделки с имущество на деца и на поставени под запрещение

имущество на деца

Съгласно законът родителите управляват имуществото на детето в негов интерес. Това означава,  например, че родителите свободно могат да отдават под наем недвижим имот, собственост на детето за срок до три години.

          За  извършване обаче на действия на разпореждане с недвижими имоти /например продажба/, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се  изисква  разрешение на районния съд по настоящия  адрес на детето. Съдът преценява дали разпореждането би било в интерес а детето и ако прецени, че това е така, издава исканото разрешение.

         Дарения, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от ненавършило пълнолетие дете са нищожни. По изключение обезпечаване на чужди задължения чрез залог или ипотека може да се извърши  с разрешение на районния съдия при нужда или очевидна полза за детето или при извънредни нужди на семейството.

        По същия начин се постъпва и когато свата въпрос за сключване на сделки, с които се прехвърля имущество, собственост на поставеното под запрещение лице. Отново се иска съгласието на районния съдия и  съгласие се дава само, ако съдът прецени, че сделката би била в интерес на поставения под запрещение. И в тези случай, както и при ненавършилите пълнолетие деца  са нищожни даренията, отказ от права, даване на заем и обезпечение на чужди задължения от поставеният под запрещение, без никакви изключения, включително и при очевидни ползи и при извънредни семейни нужди.

Молбата да бъде разрешено извършването на разпореждането с  имущество, собственост на  детето или на поставения под запрещение  се подава до районния съд по настоящ адрес на детето/ поставеният под запрещение. Съдът дава разрешение за извършването на сделката ако прецени, че това би било в интерес на детето.

Към молбата се представят следните документи:

–     Доказателства за настоящ адрес на детето; /тъй като молбата се подава до районния съд по настоящ адрес на детето/;

–     Доказателства за представителната власт на лицето, от името на което изхожда молбата /законни представители са родителите на детето, съответно попечителят/ настойникът – при лица, поставени под запрещение/ – акт за раждане; решение, с което се предоставя упражняването на родителските права по отношение на детето; решение за поставяне на лицето под настойничество и членове на настойнически съвет; /Когато детето е до 14 годишна възраст или лицето е поставено под пълно запрещение – молбата се подава от техните представители. Когато  детето е на възраст межди 14 и 18 години или лицето е поставено под ограничено запрещение – молбата се подава от детето/поставения под ограничено запрещение със съгласието на неговия законен представител/.

–     Мнение на настойническия съвет /когато става въпрос за лице, поставено под пълно запрещение/;

–      Декларация за имущественото състояние на детето;

–     Квитанция за платена държавна такса от 25 лева;

–     Документ за собственост, а когато става въпрос за прехвърляне на поземлен имот – скица на имота;

–     Предварителен договор за покупко-продажба, ако има такъв.

         Съдът допълнително може да разпореди да се представи становище на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето дали искането е в полза на детето и дали е в негов интерес, декларация за доходите на родителите и други документи.

По молба да бъде разрешено теглене на суми от влогове на дете или на лице, поставено под запрещение, е необходимо към молбата да се представят следните документи:

–     Посочване на IBAN на сметката, от която се иска  да бъдат изтеглени средствата;

–     Размера на сумата;

–     Нуждите, които ще се покрият от сумата;

–     Доказателства за настоящ адрес на детето;

–     Доказателства за представителната власт на лицето от името на което изхожда молбата –  акт за раждане; решение, с което на родителя е предоставено упражняването на родителските права;

–     Решение за назначаване на лицето на настойник /попечител / когато става въпрос за поставени под запрещение лица;

–     Мнение на настойническия съвет, когато такова се изисква;

–     Копие от извлечение от сметка, удостоверяващо извършени транзакции;

–     Декларация за имуществото, притежавано от детето;

–     Квитанция за платена държавна такса  от 25 лева

Ако се иска закриване на сметката и изтегляне на всички налични суми, това е необходимо да се запише изрично.

 

Съдът допълнително може да разпореди да се представи становище на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето дали искането е в полза на детето и дали е в негов интерес, декларация за доходите на родителите и други документи.

При молба за издаване на разрешение за участие в делба следва да се опишат условията на делбата и паричната стойност на уравнението, когато се дължи такова.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии