Как се извършват сделки с имущество на деца и на поставени под запрещение?

 1. Блог
 2. /
 3. Имоти
 4. /
 5. Как се извършват сделки...

Съгласно законът родителите управляват имуществото на детето в негов интерес. Това означава например, че родителите свободно могат да отдават под наем недвижим имот, собственост на детето за срок до три години.

За извършване обаче на действия на разпореждане с недвижими имоти /например продажба/, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се изисква разрешение на районния съд по настоящия адрес на детето. Съдът преценява дали разпореждането би било в интерес а детето и ако прецени, че това е така, издава исканото разрешение.

Дарения, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от ненавършило пълнолетие дете са нищожни. По изключение обезпечаване на чужди задължения чрез залог или ипотека може да се извърши с разрешение на районния съдия при нужда или очевидна полза за детето или при извънредни нужди на семейството.

По същия начин се постъпва и когато свата въпрос за сключване на сделки, с които се прехвърля имущество, собственост на поставеното под запрещение лице. Отново се иска съгласието на районния съдия и съгласие се дава само, ако съдът прецени, че сделката би била в интерес на поставения под запрещение. И в тези случай, както и при ненавършилите пълнолетие деца са нищожни даренията, отказ от права, даване на заем и обезпечение на чужди задължения от поставеният под запрещение, без никакви изключения, включително и при очевидни ползи и при извънредни семейни нужди.

Молбата да бъде разрешено извършването на разпореждането с имущество:

Собственост на детето или на поставения под запрещение се подава до районния съд по настоящ адрес на детето/ поставеният под запрещение. Съдът дава разрешение за извършването на сделката ако прецени, че това би било в интерес на детето.

Към молбата се представят следните документи:

 • Доказателства за настоящ адрес на детето; /тъй като молбата се подава до районния съд по настоящ адрес на детето/;
 • Доказателства за представителната власт на лицето, от името на което изхожда молбата /законни представители са родителите на детето, съответно попечителят/ настойникът – при лица, поставени под запрещение/ – акт за раждане; решение, с което се предоставя упражняването на родителските права по отношение на детето; решение за поставяне на лицето под настойничество и членове на настойнически съвет; / Когато детето е до 14-годишна възраст или лицето е поставено под пълно запрещение – молбата се подава от техните представители. Когато детето е на възраст межди 14 и 18 години или лицето е поставено под ограничено запрещение – молбата се подава от детето/поставения под ограничено запрещение със съгласието на неговия законен представител/.
 • Мнение на настойническия съвет /когато става въпрос за лице, поставено под пълно запрещение/;
 • Декларация за имущественото състояние на детето;
 • Квитанция за платена държавна такса от 25 лева;
 • Документ за собственост, а когато става въпрос за прехвърляне на поземлен имот – скица на имота;
 • Предварителен договор за покупко-продажба, ако има такъв.

Съдът допълнително може да разпореди да се представи становище на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето дали искането е в полза на детето и дали е в негов интерес, декларация за доходите на родителите и други документи.

По молба да бъде разрешено теглене на суми от влогове на дете или на лице, поставено под запрещение, е необходимо към молбата да се представят следните документи:

 • Посочване на IBAN на сметката, от която се иска да бъдат изтеглени средствата;
 • Размера на сумата;
 • Нуждите, които ще се покрият от сумата;
 • Доказателства за настоящ адрес на детето;
 • Доказателства за представителната власт на лицето от името на което изхожда молбата – акт за раждане; решение, с което на родителя е предоставено упражняването на родителските права;
 • Решение за назначаване на лицето на настойник /попечител/ когато става въпрос за поставени под запрещение лица;
 • Мнение на настойническия съвет, когато такова се изисква;
 • Копие от извлечение от сметка, удостоверяващо извършени транзакции;
 • Декларация за имуществото, притежавано от детето;
 • Квитанция за платена държавна такса от 25 лева

Ако се иска закриване на сметката и изтегляне на всички налични суми, това е необходимо да се запише изрично.

Съдът допълнително може да разпореди да се представи становище на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето дали искането е в полза на детето и дали е в негов интерес, декларация за доходите на родителите и други документи.

При молба за издаване на разрешение за участие в делба: следва да се опишат условията на делбата и паричната стойност на уравнението, когато се дължи такова.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.