Как се извършват сделки с имущество на деца и на поставени под запрещение?

 1. Блог
 2. /
 3. Адвокат недвижими имоти
 4. /
 5. Как се извършват сделки...

Съгласно законът родителите управляват имуществото на детето в негов интерес. Това означава например, че родителите свободно могат да отдават под наем недвижим имот, собственост на детето за срок до три години.

За извършване обаче на действия на разпореждане с недвижими имоти /например продажба/, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се изисква разрешение на районния съд по настоящия адрес на детето. Съдът преценява дали разпореждането би било в интерес а детето и ако прецени, че това е така, издава исканото разрешение.

Дарения, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от ненавършило пълнолетие дете са нищожни. По изключение обезпечаване на чужди задължения чрез залог или ипотека може да се извърши с разрешение на районния съдия при нужда или очевидна полза за детето или при извънредни нужди на семейството.

По същия начин се постъпва и когато свата въпрос за сключване на сделки, с които се прехвърля имущество, собственост на поставеното под запрещение лице. Отново се иска съгласието на районния съдия и съгласие се дава само, ако съдът прецени, че сделката би била в интерес на поставения под запрещение. И в тези случай, както и при ненавършилите пълнолетие деца са нищожни даренията, отказ от права, даване на заем и обезпечение на чужди задължения от поставеният под запрещение, без никакви изключения, включително и при очевидни ползи и при извънредни семейни нужди.

Молбата да бъде разрешено извършването на разпореждането с имущество:

Собственост на детето или на поставения под запрещение се подава до районния съд по настоящ адрес на детето/ поставеният под запрещение. Съдът дава разрешение за извършването на сделката ако прецени, че това би било в интерес на детето.

Към молбата се представят следните документи:

 • Доказателства за настоящ адрес на детето; /тъй като молбата се подава до районния съд по настоящ адрес на детето/;
 • Доказателства за представителната власт на лицето, от името на което изхожда молбата /законни представители са родителите на детето, съответно попечителят/ настойникът – при лица, поставени под запрещение/ – акт за раждане; решение, с което се предоставя упражняването на родителските права по отношение на детето; решение за поставяне на лицето под настойничество и членове на настойнически съвет; / Когато детето е до 14-годишна възраст или лицето е поставено под пълно запрещение – молбата се подава от техните представители. Когато детето е на възраст межди 14 и 18 години или лицето е поставено под ограничено запрещение – молбата се подава от детето/поставения под ограничено запрещение със съгласието на неговия законен представител/.
 • Мнение на настойническия съвет /когато става въпрос за лице, поставено под пълно запрещение/;
 • Декларация за имущественото състояние на детето;
 • Квитанция за платена държавна такса от 25 лева;
 • Документ за собственост, а когато става въпрос за прехвърляне на поземлен имот – скица на имота;
 • Предварителен договор за покупко-продажба, ако има такъв.

Съдът допълнително може да разпореди да се представи становище на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето дали искането е в полза на детето и дали е в негов интерес, декларация за доходите на родителите и други документи.

По молба да бъде разрешено теглене на суми от влогове на дете или на лице, поставено под запрещение, е необходимо към молбата да се представят следните документи:

 • Посочване на IBAN на сметката, от която се иска да бъдат изтеглени средствата;
 • Размера на сумата;
 • Нуждите, които ще се покрият от сумата;
 • Доказателства за настоящ адрес на детето;
 • Доказателства за представителната власт на лицето от името на което изхожда молбата – акт за раждане; решение, с което на родителя е предоставено упражняването на родителските права;
 • Решение за назначаване на лицето на настойник /попечител/ когато става въпрос за поставени под запрещение лица;
 • Мнение на настойническия съвет, когато такова се изисква;
 • Копие от извлечение от сметка, удостоверяващо извършени транзакции;
 • Декларация за имуществото, притежавано от детето;
 • Квитанция за платена държавна такса от 25 лева

Ако се иска закриване на сметката и изтегляне на всички налични суми, това е необходимо да се запише изрично.

Съдът допълнително може да разпореди да се представи становище на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето дали искането е в полза на детето и дали е в негов интерес, декларация за доходите на родителите и други документи.

При молба за издаване на разрешение за участие в делба: следва да се опишат условията на делбата и паричната стойност на уравнението, когато се дължи такова.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.