Какви са правата на продавач по договор за покупко продажба на недвижим имот при неплащане на цената

Г-жа Райнова прехвърлила на дъщеря си недвижим имот, като сделката била оформена с покупко-продажба. Данъчна оценка на имота била  много по-висока,  но в нотариалния акт било записано, че продажната цена е в размер на 9900 лева и е платена при подписването на нотариалния акт, като продавачът декларирал, че не  действа при крайна нужда. Продажната цена била договорена в размер на 9900 лева, за да се избегне превеждането й по банков път, защото всички плащания над 10 000 лева следва да се извършват по банков път. Плащане на цената реално нямало. Г-жа Райнова давала имота под наем и събирала наемната цена. Един ден обаче дъщеря й заявила, че тъй като вече тя е собственик на имота, тя ще получава наема от наемателите. При прехвърлянето на имота г-жа Райнова пропуснала да запази за себе си правото на ползване по отношение на имота, в който случай щеше да има възможност да събира наема за имота, без значение, че той вече не е нейна собственост.

Продължете към цялата статия…Какви са правата на продавач по договор за покупко продажба на недвижим имот при неплащане на цената

Кога ползвателят може да развали сделката, с която е прехвърлил собствения си имот

Кога ползвателят може да развали сделката, с която е прехвърлил собствения си имот 03Съобщение, изпратено чрез онлайн форма за контакт:

 Баща ми продава на брат ми недвижим имот с учредено пожизнено вещно право на ползване. Брат ми се опитва да го изгони, за да продаде имота, а той е единствено жилище за баща ми. Следствие на непрекъснат психически тормоз, баща ми иска да развали сделката. Какъв е реда?

Продължете към цялата статия…Кога ползвателят може да развали сделката, с която е прехвърлил собствения си имот

Право на ползване

pravo na polzvane

Допустимо е едно лице да е собственик на вещта/обикновено недвижим имот/, а друго лице да е носител на правото на ползване върху вещта. В този случай ползвателят има право да ползва вещта, да получава добивите от нея, без обаче да може да я променя съществено. Ползвателят  е задължен да заплаща разходите, свързани с ползването на вещта, както и да информира собственика за посегателства върху вещта.

Правото на ползване възниква обикновено когато собственикът прехвърли собствеността върху имота на друго лице, но си запази правото на ползване върху имота. Правото на ползване може да бъде учредено и в полза на трето лице от собственика на имота.

Това право може да учреди  върху целия имот или върху определена обособена част от него / напр. върху стая в апартамент/. То може да се учреди  възмездно или безвъзмездно.

Собственикът пък притежава т.нар. „гола собственост”. Макар и собственик, той трябва да се съобразява с правото на ползвне на ползвателя докато то трае /Правото на ползване може да се учреди доживот или за определен период от време/. Собственикът може да се разпорежда с вещта, може дори да я продаде на трето лице, но новият сосбственикък също трябва да търпи правото на ползване на ползвателя .

Продължете към цялата статия…Право на ползване

Спорове при ползване на съсобствен имот

Когато един имот е обща собственост на две или повече лица, то този имот може да се ползва от всеки един от съсобствениците съобразно квотата им в съсобствената вещ. Често обаче ползването на имота фактически се осъществява само от страна на един от съсобствениците и дори от трети лица, на които той е предоставил правото да ползват имота възмездно или безвъзмездно, а другият съсобственик се оказва лишен от правото да ползва имота.

В този случай лишеният от правото да ползва имота съсобственик има право по закон да иска обезщетение за ползването на имота, от което се оказва лишен. Обезщетението обаче ще му се дължи само ако той писмено е поискал това от ползващият съсобственик и то от датата на поискването.

С оглед доказване на писменото поискване, на практика следва да се изпрати нотариална покана, с която да се иска заплащане на обезщетение за ползването на имота. Нотариалната покана обаче не е единствената форма под която може да си извърши изявлението за заплащане на обезщетение за ползата от която съсобственикът се оказва лишен.

Продължете към цялата статия…Спорове при ползване на съсобствен имот