Застраховка гражданска отговорност

grajdanska otgovornost

„Гражданската отговорност” е вид  застраховка, при която застрахователят дължи плащане в рамките на определена застрахователна сума обезщетение, което застрахованият дължи на трето лице по силата на своята гражданска отговорност / за причинени вреди на договорна или извъндоговорна отговорност/.

Застрахователният риск е опасността от възникването на отговорност на застрахования спрямо трети лица.Рискът може да бъде свързан с личното виновно поведение на застрахования, както и с лични виновни деяния на трети лица, когато застрахования в определени от закона случаи отговаря за тези действия като за свои. Възможно е застраховане и на договорна основа, в който случай е застраховано задължението на застрахования да обезщети вредите, причинени а кредитора по сключен договор в резултат на неизпълнение на задължението. При гражданската отговорност застрахователят може да направи възражение за съпричиняване на вредите, ако третото лице е допринесло за тяхното настъпване.

При този вид застраховки застрахователното събитие е настъпването на непозволеното увреждане. Застрахователят обезпечава защита срещу опасността от възникване в тежест на застрахования на едно парично задължение, за което той отговаря с цялото си имущество. Застрахователят обезщетява реално претърпените вреди от третото лице. Тук спадат причинените имуществени и неимуществени вреди, както и вредите, причинени на вещи, принадлежащи на третото лице. Основен принцип е ,че застрахователното обезщетение се дължи по силата на гражданската отговорност, но не повече от договореното застрахователно обезщетение в застрахователния договор. Т.е. отговорността на застрахователя е лимитирана до договореното в застрахователния договор, независимо, че действителните вреди биха могли да надхвърлят договореното.

Продължете към цялата статия…Застраховка гражданска отговорност

Задължителна застраховка гражданска отговорност

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Застраховката граждансака отговорност  на автомобилистите е задължителна. Сключва се за срок от една година.

При прехвърлянето на собствеността на автомобила, застраховката не се прекратява. Новият собственик на автомобила има право да прекрати едностранно договора със застрахователя като му отправи писмено предизвестие в седмодневен срок от придобиването на автомобила. След изтичането на този срок договорът може да се прекрати само по взаимно съгласие  на страните.

Застраховано лице е собственикът, ползвателят и всяко лице, което управлява МПС, дори без знанието и съгласието на собственика, като изключение от последното правило са случаите когато ползването на автомобила е придобито чрез престъпление. От значение е обаче дали водачът е има свидтелство за управление на МПС и дали  автомобилът е в техническа изправност.

При този вид застраховка, застрахователят обезщетява имуществените и неимуществените вреди, причинени от смърт или телесна повреда, вреди, причинени на имуществото на увреденото лице, пропуснати ползи, законни лихви за забава, съдебни разноски, които застрахованият трябва да заплати на пострадалия, при положение обаче, че застрахованият е изпълнил своето задължение да уведоми и привлече застрахователя в  процеса.

Продължете към цялата статия…Задължителна застраховка гражданска отговорност

Застраховка гражданска отговорност

ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Застраховаката „гражданска отговорност” е вид застраховака, при която застрахователят дължи плащане на обезщетение, което застрахованият дължи на трето лице за вредите, които му е причинил.
Опасността от възникването на отговорност на застрахования спрямо трети лица се нарича застрахователен риск. Рискът може да бъде свързан с личното виновно поведение на застраховния, но може да бъде свързан и с лични виновни деяния на трети лица, когато застрахованият, в определени от закона случаи, отговаря за тези действия като за свои. Възможно е застраховане и на договорна основа, в който случай е застраховано задължението на застрахования да обезщети вредите, причинени на кредитора по сключен договор в резултат на неизпълнение на задължението.

При „гражданската отговорност” застрахователят може да направи възражение за съпричиняване на вредите, ако увередното лице е допринесло за тяхното настъпване.

При „гражданската отговорност” застрахователят обезпечава защитата срещу опасността от възникване в тежест на застрахования на едно парично задължение, за което той отговаря с цялото си имущество. Застрахователят, при вреди, настъпили от непозволено увреждане, обезщетява реално претърпените вреди от третото лице. Тук спадат имуществените и неимуществените вреди причинени на застрахованото лице, както и вредите, причинени на вещи, принадлежащи на третото лице. Основен принцип е, че застрахователното обезщетение се дължи в размер съобразно размера на настъпилата вреда, но не повече от договореното застрахователно обезщетение в застрахователния договор. Отговорността на застрахователя е лимитирана до договореното в застрахователния договор, независимо, че действителните вреди биха могли да ндхвърлят договореното.

Продължете към цялата статия…Застраховка гражданска отговорност

Регресно право на застрахователя срещу застрахования

Регресно право на застрахователя срещу застрахования

Регресното право е предвидено само при застраховките „гражданска отговорност. Когато застрахованият умишлено е увредил третото лице, а при задължителното застраховане „гражданска отговорност” на собствениците, ползвателите и водачите на моторни превозни средства – и когато щеите на третите лица са причинени от застрахования по време на управление на МПС след употреба на алкохол над допустимите граници или под въздействието на друго упойващо вещество, без да има свидтетелство за управление на МПС, без да е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда в МПС, вследствие, на което е настъпила щетата, след като плати вредите на третото увредено лице, застрахователят има право да търси от застрахования всичко, което е заплатил на пострадалия. Това право на застрахователя се погасява с изтичането на петгодишна давност от датата, на което застрахователят е платил обезщетението на третото лице.

Суброгационно право

Когато дадена вещ е застрахована и застрахователното събитие бъде виновно причинено от трето лице, застрахователят след като заплати на застрахования застрахователното обезщетение, може да  иска от  третото лице или ако то е застраховано за „гражданска отговорност”, от неговия застраховател по „гражданска отговорност”, това което е платил на застрахования. /Напр. при пътнотранспортно проишествие, невиновният водач има  „автокаско застраховка.” Застрахователят по „автокаско” плаща за щетите на застрахования автомобил, след което,  предявява претенциите си за всичко, което е платил  срещу виновния водач или срещу неговия застраховател по „гражданска отговорност”./

Продължете към цялата статия…Регресно право на застрахователя срещу застрахования

Отказ на застрахователя да плати застрахователно обезщетение

Отказ на застрахователя да заплати застрахователното обезщетение е налице тогава когато застрахователят откаже да извърши каквото и да било плащане  на застрахования  при настъпване на застрахователното събитие, като отказът от плащане следва да се отграничава от случаите, когато застрахователят откаже  да възстанови частично вредите.

Основанията за отказ са посочени в закона. В застрахователния договор обаче могат да бъдат договаряни и други случаи, при които застрахователят може да  откаже да плати.

При имущественото застраховане застрахователят може да откаже да плати при следите случаи:

  1. При умишлено причиняване на застрахователното събитие от застрахования или от трето лице, в чиято полза е сключен застрахователния договор;
  2. При неизпълнение на задължение на застрахования по застрахователния договор, което неизпълнение е съществено с оглед интереса на застрахователя и е било предвидено в застрахователния договор;
  3. В други случаи предвидени по закон.

При личното застраховане застрахователят се осовбождава от плащане в следните случаи:

Продължете към цялата статия…Отказ на застрахователя да плати застрахователно обезщетение

Какво става ако застрахованият не каже всичко при застраховка

АКО ЗАСТРАХОВАНИЯТ НЕ КАЖЕ ЦЯЛАТА ИСТИНА ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

При сключването за застрахователен договор застраховният е длъжен да съобщи на застрахователя всички данни, които са му известни и имат занчение за риска.  При увеличавне на риска, застрахованият е длъжен да съобщи новите факти и обстоятелства, които водят до изменението на риска, като това задължение трaе през цялото време на действие на договора. Не е налице неизпълнение на това задължение на застрахования обаче в случай, че застрахованият не е съобщил съществени обстоятелства относно риска, за чието съществуване той не е имал представа или ако рискът се е увеличил в резултат на негови невиновни действия или бездействия.

При неизпълнение на задълженията  на затрахования застрахователят има няколко възможности: да  прекрати договора, да измени застрахователната сума, застрахователната премия, времетраенето на договора или да откаже плащане на застрахователното обезщетение. Застрахователят не може да избира произволно, кое от законово предоставените му права да упражни. Упражняването на тези права става от застрахователя извънсъдебно чрез отправяне на писмено едностранно волеизявление до застрахования. Прекратяването на договора може да се извърши само за вбъдеще и до момента на прекратяването му застрахователят не дължи връщане на застрахователните премии, които е получил.

При сключването на застрахователния договор, застрахованият следва да отговори на писмено поствени въпроси от застрахователя, които са съществени за застрахователния риск. От  друга страна неотговарянето на въпрос, без да има укриване на съществено за риска обстоятелство, не е основание а прекратяване на застрахователния договор, за едностранното му изменение от застрахователя или за отказ от плащане на застрахователно обезщетение. При спор дали застрахованият  съзнателно е укрил дадено обстоятелство, при знанието на което застрахователят не би сключил застрахователния договор или би сключил договора, но при други условия, застрахователят следва да доказва, че застрахованият умишлено не е изпълнил своето задължение за съобщаване на съществени обстоятелтва за естеството и размера на риска като следва да докаже наличието на  знание на застрахования за това обстоятелство.

Продължете към цялата статия…Какво става ако застрахованият не каже всичко при застраховка

Плащане на застраховка при ПТП

Статията е гост-публикация от адв. Ралица Танина. Можете да се свържете с нея на тел. 0899-26-85-17 или имейл rdtanini@abv.bg

При настъпване на пътно-транспортно произшествие /ПТП/ следва водачите на МПС да уведомят КАТ по мястото на ПТП. Ще бъде издаден акт за установяване на административно нарушение на виновния водач и протокол за ПТП. Уведомява се застрахователното дружество за настъпилото застрахователно събитие и се образува щета по случая.

При сключена валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, последната служи за възмездяване и покриване, както на имуществени, така и на неимуществени щети.
В случай, че Вие сте виновния водач при сключване на застраховката Вашият застраховател се задължава срещу сумата заплатена от Вас по полицата да изплаща суми и обезщетения дори и при ВИНОВНО ПРИЧИНЕНИ ОТ ВАС щети на трети лица. Обезщетенията за причинените неимуществени щети обикновено са в много по-голям размер от имуществените.

Продължете към цялата статия…Плащане на застраховка при ПТП

Изплащане на застрахователно обезщетение

Статията е гост-публикация от адв. Ралица Танина. Можете да се свържете с нея на тел. 0899-26-85-17 или имейл rdtanini@abv.bg

При настъпване на застрахователно събитие, причинило щети на застрахованото имущество по посочените в застрахователните клаузи рискове, през периода на времетраене на застраховката, застрахователят е длъжен в определените срокове да изплати обезщетение на застрахования. Отговорността на застрахователя в повечето случаи е до размера на действителния размер на щетите, но не повече от фиксираната застрахователна сума при сключването на застрахователния договор.

Изготвя се оценителна експертиза от вещо лице-оценител, който определя размера на щетата и служи като основание за определяне на застрахователното обезщетение. След което експертът по ликвидацията към съответната застрахователна компания проверява правилността на изчисленията на вещото лице и дали оценките са съобразени с вътрешните указания и нормативи за ликвидация по съответния вид застраховка. При правилно извършена оценка на размера на щетата той определя размера на застрахователното обезщетение или застрахователната сума, като изхожда от формата на застраховане, по която е сключен застрахователния договор, и от събраната информация по застрахователното събитие.

Продължете към цялата статия…Изплащане на застрахователно обезщетение