Задължителна застраховка гражданска отговорност

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Задължителна застраховка гражданска отговорност

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Застраховката граждансака отговорност  на автомобилистите е задължителна. Сключва се за срок от една година.

При прехвърлянето на собствеността на автомобила, застраховката не се прекратява. Новият собственик на автомобила има право да прекрати едностранно договора със застрахователя като му отправи писмено предизвестие в седмодневен срок от придобиването на автомобила. След изтичането на този срок договорът може да се прекрати само по взаимно съгласие  на страните.

Застраховано лице е собственикът, ползвателят и всяко лице, което управлява МПС, дори без знанието и съгласието на собственика, като изключение от последното правило са случаите когато ползването на автомобила е придобито чрез престъпление. От значение е обаче дали водачът е има свидтелство за управление на МПС и дали  автомобилът е в техническа изправност.

При този вид застраховка, застрахователят обезщетява имуществените и неимуществените вреди, причинени от смърт или телесна повреда, вреди, причинени на имуществото на увреденото лице, пропуснати ползи, законни лихви за забава, съдебни разноски, които застрахованият трябва да заплати на пострадалия, при положение обаче, че застрахованият е изпълнил своето задължение да уведоми и привлече застрахователя в  процеса.

От разноските за възстановяване на здравето на увреденото лице се приспадат плащанията, които пострадалият получава от социалното и здравно осигуряване.

Не се обезщетяват вредите, причинени по време на участие в състезания, вреди в резулат на терористичен акт или война, радиоактивни вещества, загуба на пари, бижута, женни книжа, документи.

При настъпване на застрахователното събитие, увреденото лице има право да търси застрахователно обезщетение направо от застрахователя. За тази цел то трябва да направи директно искане пред застрахователя и да приложи докумен за ПТП – констативен протокол, протокол за ПТП, непосетено от органите на полицията, както и всяко друго удостоверение, издадено от МВР, с което се доказва настъпилото ПТП. Когато са настъпили вреди само на имущество и има съгласие между участниците в ПТП относно обстоятелствата, при които е настъпило ПТП, се подписва и представя пред застрахователя двустранно подписан протокол, вписан в службите на МВР. Освен това увреденото лице следва да представи доказателства за вида и размера на ричинените вреди.

Уреждането на претенцията на увреденото лице може да стане доброволно или по съдебен ред. До съд се стига, ако застрахователят откаже да плати или плати по-малко обезщетение от дължимото. Обезщетението може да се намали, ако пострадалият е допринесъл за настъпването на вредите.

Пострадалият има право на законна лихва върху дължимото обезщетение , дължима с изтичане на тримесечен срок, след представяне на всички необходими документи с оглед определянето на обезщетението. Застрахователят плаща на третото увредено лице, дори ПТП да е причинено умишлено от застрахования, дори да е причинено от водач с алкохол над допустмите норми, от водач който е под въздействието на друго опойващо вещество, от водач, който е отказал да се подложи на проверка за алкохол или наркотици, от водач без свидетелство за управление на МПС, както и за неотстранена техничека неизправност на МПС, оказала се впоследтвие причина за настъпването на ПТП. В тези случаи обаче, след като плати на третото увредено лице, застрахователят може да търси от застрахования всичко което е изплатил на увреденото лице.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.