Застраховка гражданска отговорност

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Застраховка гражданска отговорност

grajdanska otgovornost

„Гражданската отговорност” е вид  застраховка, при която застрахователят дължи плащане в рамките на определена застрахователна сума обезщетение, което застрахованият дължи на трето лице по силата на своята гражданска отговорност / за причинени вреди на договорна или извъндоговорна отговорност/.

Застрахователният риск е опасността от възникването на отговорност на застрахования спрямо трети лица.Рискът може да бъде свързан с личното виновно поведение на застрахования, както и с лични виновни деяния на трети лица, когато застрахования в определени от закона случаи отговаря за тези действия като за свои. Възможно е застраховане и на договорна основа, в който случай е застраховано задължението на застрахования да обезщети вредите, причинени а кредитора по сключен договор в резултат на неизпълнение на задължението. При гражданската отговорност застрахователят може да направи възражение за съпричиняване на вредите, ако третото лице е допринесло за тяхното настъпване.

При този вид застраховки застрахователното събитие е настъпването на непозволеното увреждане. Застрахователят обезпечава защита срещу опасността от възникване в тежест на застрахования на едно парично задължение, за което той отговаря с цялото си имущество. Застрахователят обезщетява реално претърпените вреди от третото лице. Тук спадат причинените имуществени и неимуществени вреди, както и вредите, причинени на вещи, принадлежащи на третото лице. Основен принцип е ,че застрахователното обезщетение се дължи по силата на гражданската отговорност, но не повече от договореното застрахователно обезщетение в застрахователния договор. Т.е. отговорността на застрахователя е лимитирана до договореното в застрахователния договор, независимо, че действителните вреди биха могли да надхвърлят договореното.

При непозволено увреждане застрахователят покрива претърпените вреди и пропуснати ползи, докато при гражданска отговорност, произтичаща от неизпълнение на договор, се покриват само причинените вреди, но не и пропуснатите ползи, освен ако е уговорено специално друго в застрахователния договор или е договорено и покритие а тях при заплащане на допълнителна застрахователна премия.

Застрахователят покрива още лихва за забава когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице, начислени обаче от датата на уведомяването на застрахователя за осъществения риск, разноски по дела, водени срещу застрахования за установяване на гражданската му отговорност, при положение, че застрахователят е бил привлечен в процеса от него.

При задължителната гражданска отговорност на автомобилистите се покрива и отговорността за вредите, причинени във връзка с притежаването или използването на МПС от лице, което  не е изрично или мълчаливо упълномощено за това, при условие, че не е придобило владението върху имота чрез кражба или грабеж.

Размер на застрахователно обезщетение

Размерът на застрахователното обезщетение се определя от дължимото обезщетение от граждански отговорното лице и от застрахователната сума, уговорена в договора. Застрахователят заплаща обезщетение  за имуществените и неимущественуите вреди, причинен на трети лица. Имуществените вреди включват причинените щети и пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от непозволеното увреждане. В обезщетението влизат и лихви за забава, както и разноски по съдебен процес, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице. Причинителят на вредите отговаря за лихви върху обезщетението от дата на настъпване на застрахователното събитие, а застрахователят отговаря за лихвите от датата, на която застрахованият му е съобщил за настъпилото застрахователно събитие.

Задължителна гражданска отговорност

При „задължителната гражданска отговорност” се застраховат вредите, които застрахования би причинил на трети лица. При тази застраховка увреденият има пряко право спрямо застрахователят на застрахования като третото лице може да търси обезщетение  направо от застрахователя на застрахования.

Възможно е и друга хипотеза: застрахованият да заплати щетите на третото лице, които е причинил и след това да търси  застрахователното обезщетение от застрахователя. Искът на застрахования спрямо застрахователя се погасява с петгодишна давност от настъпване на събитието, а не от плащането на обезщетението на увреденото лице.

Друга особеност на ЗГО е , че в случай, че застрахованият причини умишлено щети на третото лице, се запазва правото на третото увредено лице да търси застрахователно обезщетение от застрахователя в рамките на застрахователното обезщетение. При умишлено причиняване на вредата, след като застрахователят плати на увреденото лице, може да търси от застрахования всичко, което е платил..

Особености при „гражданска отговорност”

Ако застрахованият е причинил умишлено увреждането на трето лице, застрахователят е длъжен да заплати дължимото обезщетение на увреденото лице. След като плати  на третото увредено лице, застрахователят има право да предяви регресен иск срещу застрахования за всичко, което  платил на пострадалия.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.