Застраховка гражданска отговорност

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Застраховка гражданска отговорност

ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Застраховаката „гражданска отговорност” е вид застраховака, при която застрахователят дължи плащане на обезщетение, което застрахованият дължи на трето лице за вредите, които му е причинил.
Опасността от възникването на отговорност на застрахования спрямо трети лица се нарича застрахователен риск. Рискът може да бъде свързан с личното виновно поведение на застраховния, но може да бъде свързан и с лични виновни деяния на трети лица, когато застрахованият, в определени от закона случаи, отговаря за тези действия като за свои. Възможно е застраховане и на договорна основа, в който случай е застраховано задължението на застрахования да обезщети вредите, причинени на кредитора по сключен договор в резултат на неизпълнение на задължението.

При „гражданската отговорност” застрахователят може да направи възражение за съпричиняване на вредите, ако увередното лице е допринесло за тяхното настъпване.

При „гражданската отговорност” застрахователят обезпечава защитата срещу опасността от възникване в тежест на застрахования на едно парично задължение, за което той отговаря с цялото си имущество. Застрахователят, при вреди, настъпили от непозволено увреждане, обезщетява реално претърпените вреди от третото лице. Тук спадат имуществените и неимуществените вреди причинени на застрахованото лице, както и вредите, причинени на вещи, принадлежащи на третото лице. Основен принцип е, че застрахователното обезщетение се дължи в размер съобразно размера на настъпилата вреда, но не повече от договореното застрахователно обезщетение в застрахователния договор. Отговорността на застрахователя е лимитирана до договореното в застрахователния договор, независимо, че действителните вреди биха могли да ндхвърлят договореното.

При „гражданска отговорност”, произтичаща от неизпълнение на договор, се покриват само причинените вреди, но не и пропуснатите ползи, освен ако е уговорено специално друго в застрахователния договор или е договорено и покритие и на тях при заплащане на допълнителна застрахователна премия.

При „задължителната гражданска отговорност на автомобилистите” се покрива и отговорността за вредите, причинени във връзка с притежаването или използването на МПС от лице, което не е изрично или мълчаливо упълномощено за това, при условие, че не е придобило владението върху вещта чрез кражба или грабеж.

РАЗМЕР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Размерът на застрахователното обезщетение се определя от дължимото обезщетение от граждански отговорното лице и от застрахователната сума, уговорена в договора. Застрахователят заплаща обезщетение за имуществените и неимущественуите вреди, причинен на трети лица. Имуществените вреди включват причинените щети и пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от непозволеното увреждане. В обезщетението влизат и лихви за забава, както и разноски по съдебен процес, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице.
Причинителят на вредите отговаря за лихви върху обезщетението от дата на настъпване на застрахователното събитие, а застрахователят отговаря за лихвите от датата, на която застрахованият му е съобщил за настъпилото застрахователно събитие.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
При „задължителната гражданска отговорност” се застраховат вредите, които застрахованият би причинил на трети лица. При тази застраховка увреденият има пряко право спрямо застрахователя на застрахования като третото лице може да търси обезщетение направо от застрахователя на застрахования.
Възможно е и друга хипотеза: застрахованият да заплати щетите на третото лице, които е причинил и след това да търси застрахователното обезщетение от застрахователя. В този случай искът на застрахования спрямо застрахователя се погасява с петгодишна давност от настъпване на събитието, а не от плащането на обезщетението на увреденото лице.

Друга особеност на ЗГО е, че в случай, че застрахованият причини умишлено щети на третото лице, третото увредено лице има право да търси застрахователно обезщетение от застрахователя в рамките на засрахователното обезщетение. След като застрахователят плати на увреденото лице, може да търси от застрахования всичко, което е платил.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.