Плащане на застраховка при ПТП

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Плащане на застраховка при...

Статията е гост-публикация от адв. Ралица Танина. Можете да се свържете с нея на тел. 0899-26-85-17 или имейл rdtanini@abv.bg

При настъпване на пътно-транспортно произшествие /ПТП/ следва водачите на МПС да уведомят КАТ по мястото на ПТП. Ще бъде издаден акт за установяване на административно нарушение на виновния водач и протокол за ПТП. Уведомява се застрахователното дружество за настъпилото застрахователно събитие и се образува щета по случая.

При сключена валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, последната служи за възмездяване и покриване, както на имуществени, така и на неимуществени щети.
В случай, че Вие сте виновния водач при сключване на застраховката Вашият застраховател се задължава срещу сумата заплатена от Вас по полицата да изплаща суми и обезщетения дори и при ВИНОВНО ПРИЧИНЕНИ ОТ ВАС щети на трети лица. Обезщетенията за причинените неимуществени щети обикновено са в много по-голям размер от имуществените.

Също така решаващо е дали сте правоспособен водач (дали притежавате свидетелство за управление на МПС), дали техническият преглед на автомобилът Ви е валиден и т.н. Важно е да се спомене, че ако застраховката Ви е на разсрочено плащане, Вие ще трябва да заплатите оставащите вноски, за да бъдат изплатени обезщетенията. Oтделно пострадалият или негови роднини могат да предявят съдебен иск срещу Вас (в зависимост от това колко са тежки щетите, които сте причинили), тъй като в случая имате вина. Застрахователят може да изплати обезщетения на пострадалият, но не Ви предпазва от съдебен процес.

При лица, които са пострадали от ПТП в Закона за застраховането е предвиден 3-месечен срок за окончателно произнасяне на застрахователя по претенция, свързана със задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и не го освобождава от задължението му да определи и изплати, респективно откаже изплащането на застрахователно обезщетение в 15 – дневен срок от постъпване на искането, при положение че не е изискал други доказателства от увреденото лице /арг. от чл. 18 от Наредба 24/08.03.2006 г., чл. 107, ал. 1 и чл. 271, ал. 1 от КЗ/.

При неизпълнение на задължението от страна на застрахователя да изплати застрахователно обезщетение в рамките на предвидените в закона срокове, то може да се сезира Комисията за финансов надзор с оглед ангажиране на административно-наказателна отговорност на застрахователя.

В случай на изплащане на застрахователно обезщетение от застрахователното дружество, последният има право да предяви регресен иск спрямо виновния водач за възстановяване на изплатената сума по образуваната щета. В много случаи застрахователят предявява регресен иск след изтичане на сроковете, предвидени в закона и претенциите им се явяват погасени по давност.
Има случаи, при които виновния водач няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” и при настъпване на ПТП, водачът който е увреден следва да предяви своята претенция към Гаранционен фонд за изплащане на обезщетение.

Подпомага, консултира и съдейства на пострадалите при катастрофи (ПТП) лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.

Статията е гост-публикация от адв. Ралица Танина. Можете да се свържете с нея на тел. 0899-26-85-17 или имейл rdtanini@abv.bg

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.