Регресно право на застрахователя срещу застрахования

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Регресно право на застрахователя...

<Регресно право на застрахователя срещу застрахования:

Регресното право е предвидено само при застраховките „гражданска отговорност. Когато застрахованият умишлено е увредил третото лице, а при задължителното застраховане „гражданска отговорност” на собствениците, ползвателите и водачите на моторни превозни средства – и когато щеите на третите лица са причинени от застрахования по време на управление на МПС след употреба на алкохол над допустимите граници или под въздействието на друго упойващо вещество, без да има свидтетелство за управление на МПС, без да е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда в МПС, вследствие, на което е настъпила щетата, след като плати вредите на третото увредено лице, застрахователят има право да търси от застрахования всичко, което е заплатил на пострадалия.

Това право на застрахователя се погасява с изтичането на петгодишна давност от датата, на което застрахователят е платил обезщетението на третото лице.

Суброгационно право:

Когато дадена вещ е застрахована и застрахователното събитие бъде виновно причинено от трето лице, застрахователят след като заплати на застрахования застрахователното обезщетение, може да иска от третото лице или ако то е застраховано за „гражданска отговорност”, от неговия застраховател по „гражданска отговорност”, това което е платил на застрахования.

/Напр.: При пътнотранспортно проишествие, невиновният водач има „автокаско застраховка.” Застрахователят по „автокаско” плаща за щетите на застрахования автомобил, след което, предявява претенциите си за всичко, което е платил срещу виновния водач или срещу неговия застраховател по „гражданска отговорност”./

За да може застрахователят на застрахования да предяви претенциите си спрямо виновното лице или неговия застраховател следва да са налице следните предпоставки: Увереданата вещ /става въпрос само за имущестеното застраховане, не и за личното застраховане/ да е била застрахована, застрахователното събитие да е причинено от трето лице, което е отговорно за настъпилата вреда, застрахователят да е изплатил на застрахования дължимото застрахователно обезщетение. Третото лице не трябва да принадлежи към домакинството на застрахования, освен ако е действал умишлено.

Когато застрахователното събитие е съпричинено от няколко лица, които носят солидарна отговорност по закон, застрахователят може да упражни правото си срещу всеки един от длъжиците, като всеки е задължен за заплащане на цялата сума.

Често срещано в практиката:

„Гражданската отговорност” на причинителя на вредите да е сключена при същия застраховател, при който и тази на увреденото лице /което има например застраховка „автокаско”/. В този случай след като застрахователят плати по „автокаското”, ако застрахователят потърси плащане от застрахователя по „гражданската отговорност” на виновния водач, ще се окаже, че претендира плащане срещу себе си. При такава ситуация ще се окаже, че засрахователят се оказва едновременно длъжник и кредитор на себе си, а в този случай задължението се погасява до по-малкото.

В случай обаче, ако застраховката на увредната вещ „автокаско” напр. и застраховката срещу „гражданска отговорност” на причинителя на вредите са сключени при различни застрахователи, платилият по „автокаско”, може да претендира възстановяване на платеното от застрахователя по „гражданската отговорност”.

Когато застрахователят по автокаско плати на застрахования застрахователно обезщетение за вредите, настъпили от застрахователното събитие, същият встъпва в неговита права по отношение на причинителя на вредите.

Третото лице обаче може да противопостави на застрахователя всички възражения, които може да направи на застрахования. Може да направи възражение, че застрахованият е съпричинил вредата и съответно да иска намаляване на обезщетението, може да направи възражение за липса на валиден застрахователен договор.

Когато причинителят на вредата е застрахован срещу „гражданска отговорност”, тогава платилият застраховател /по автокаско/ предявява правата си първо спрямо застрахователя по застраховката „гражданска отговорност” на виновното лице, а ако има разлика между сумата, която е заплатена по каско застраховката и тази, която получи от застрахователя по „гражданската отговорност”, може да претендира тази разлика от виновното лице.

Когато причинителят на вредите няма валидно сключена гражданска отговорност или когато застрахователят по „гражданска отговорност” не заплати обезщетение, отговорността за вредите може да се търси от виновния водач.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.