Какви са правата ни при неправомерно преустановяване на електрозахранването

Какви са правата ни при неправомерно преустановяване на електрозахранването

Потребителят Х получава висока сметка за ток, на която пише, че задължението било начислена на основание чл. 83 ЗЕ. Сумата надвишава многократно сметките, които обичайно потребителят плаща. Какво може да направи той?

Интересът на потребителя се състои от една страна в това да не плати претендираната сума за заплащане, а от друга да потърси отговорност на електроразпределителното дружество за вмененото му задължение, което счита, че не дължи.

Продължете към цялата статия…Какви са правата ни при неправомерно преустановяване на електрозахранването

Висока сметка за ток. Ето какво може да направим.

Ако получите сметка за ток за изминал период от време, начислeна едностранно от  съответния монополист и считате, че така начислената сума не отговаря на действително разходваната от Вас електроенергия, то тогава, вместо да плащате сума, която не дължите, бихте могли да потърсите правата си  по съдебен ред.

Случаят обикновено изглежда така: идват служители от съответното електроразпределително дружество, констатират, че електромерът Ви не бил в изправност, за което Вие изобщо не подозирате, свалят електромера съставят констативен протокол, в който отразяват грешка в измерването на електроенергията в определен процент. След това въз основа на констативния протокол, Ви начисляват някакви задължения, които претендират от Вас да платите за стар период от време.

Има случаи, в които дори не Ви уведомяват, че са констатирали, че електромерът Ви не работи и че са взели същия. Ако поставите въпроса защо не са Ви уведомили, обикновено ще разберете, че са Ви търсили, но не са Ви намерили и вместо Вас в констативния протокол за установената неизправност на електромера, се е подписало друго лице –  свидетел, когото от дружеството водят със себе си именно за такива случаи. Така  на практика е възможно един ден да се окаже, че Вие дължите огромна сума за електроенергия, която знаете, че изобщо няма как да сте консумирали.

Продължете към цялата статия…Висока сметка за ток. Ето какво може да направим.

Три важни елемента при високи сметки за ток

В продължение на темата за високите сметки за ток, днес ще разгледаме три елемента, от които зависи разрешаването на спора.

ЕЛЕКТРОМЕР

В някои случи спорът по делото за установяване на недължимостта на начислени суми по фактури на потребителя към електроразпределителното дружество, се концентрира върху установяването на факта дали е имало външно вмешателство, поради което даден електромер е отчитал стойност по-ниска от действително потребената електроенергия.
В този случай, в тежест на електроразпределителното дружество е да докаже наличието на такова вмешателство и то от страна на потребителя на електроенергия. За целта електроразпределителното дружество може да ползва свои констативни актове за установени нарушения при извършени проверки, но при оспорване от страна на потребителя, тези актове нямат обвързваща сила за съда.

При оспорване на тези констативни актове, електроразпределителното дружество следва да докаже чрез всички доказателствени средства факта на извършеното нарушение, което може да стане чрез изслушване на свидтелски показания. Тук ще се доказват факти относно обстоятелстваъта кои лица са имали достъп до електромера, къде е бил позициониран той. В този случай в тежест на елктроразпределителното дружество е да докаже факта на извършеното на нарушение. В случай, че бъде установено, че даден измервателен уред не е бил в изправност, при невъзможност от страна на електроразпредлителното дружество да докаже, че потребителят е причинил вредата, отрицателно установителният иск относно недължимостта на претендирани суми за заплащане, следва да бъде уважен.

ТЕХНИЧЕСКА НЕИЗПРАВНОСТ НА ЕЛЕКТОМЕРА

В случай, че по дело за установяване недължимостта на начислени суми за заплащане от страна на потребителя към съответното електроразпределително дружество, бъде установена само техническа неизправност на средството за търговско измерване /електромер/, а не външно вмешателство, то електроразпределителното предприятие е следвало да извърши корекция, при която да коригира количествата, така че те да са равни на консумираната от потребителя електрическа енергия за аналогичен период от предходната година.

Продължете към цялата статия…Три важни елемента при високи сметки за ток