Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Какви са правата на бивш съпруг, извършил сам подобрения в общ имота и плащал сам вноски по кредит?

Днес при мен дойде г-ж С., която имаше следните въпроси: Преди две години се била развела със съпруга си. Сега искаше да уреди окончателно имуществените въпроси помежду им.

Те били закупили по време на брака им, с кредит, един тристаен апартамент в хубава, престижна част на града, в който живеели. Няколко години след това отношенията им се развалили и мъжът напуснал жилището. Живели фактически разделени около година и половина преди тя да подаде молба за развод. По време на фактическата раздяла, а и след развода само тя продължила да изплащала задълженията по кредита. Освен това се наложило извършването на основен ремонт в жилището, със смяна на всички инсталации, шпакловка, замазка и боядисване.

Сега г-жа С. желаеше да уреди въпроса, свързан със собствеността на това жилище, както и този, свързан с разходите, които е направила във връзка с ремонтните дейности и във връзка с извършените от нея плащания по договора за кредит. Тя се интересуваше от това…

Какви са правата и ѝ какво може да претендира от бившия си съпруг?

Имотът беше закупен по време на брака със заемни средства и съставляваше съпружеска имуществена общност на страните, прекратена с развода помежду им. След развода двамата остават обикновени съсобственици на имота, при равни квоти – всеки притежава ½ идеална част от имота. Всеки от съсобствениците – бившите съпрузи може да иска прекратяването на съсобствеността чрез делба. Ако това не може да стане по взаимно съгласие на страните чрез извършването на доброволна делба, всяка от страните може да предяви иск за съдебна делба.

В производството по делбата г-жа С. може да направи възражение по сметки относно извършените от нея подобрения в имота, изразяващи се в извършения ремонт, които подобрения са извършени по време на фактическата им раздяла, като твърди, че съпругът й няма принос в извършването на подобренията на имота.

С извършването на подобренията в имота, бившият й съпруг се обогатява неоснователно, защото неговият имот се оказва подобрен, без той да е вложил средства за това. Г-жа С. има право на обезщетение за това, че съпругът й се е обогатил в резултат на вложените от нея средства, труд и усилия в подобрението на имота. Същевременно, за да получи обезщетение г-жа С. следва да установи, че съпругът й няма принос в извършването на подобренията в имота и съответно увеличаване стойността на същия. Липсата на принос в случая се установява, тъй като подобренията са извършени по време на фактическата раздяла на страните.

В тежест на г-жа С. е да установи по съдебен ред вида на извършените в имота подобрения, тяхната стойност и времето, през което същите са извършени, както и че през този период от време страните са били фактически разделение. Тези факти и обстоятелства г-жа С. може да установява с всички доказателствени средства, включително и чрез свидетелски показания. Основното тук е, че г-жа С. има право на обезщетение за извършените от нея подобрения, тъй като бившият и съпруг няма принос в извършването на същите. Липсата на принос се изключва, тъй като подобренията са направени по време на фактическа раздяла на страните.

Що се отнася до изплатените от г-жа С. вноски по кредита за жилището…

Нещата стоят по следния начин:

Кредитът е теглен за задоволяване на нужди на семейството –  закупуване на жилище. Тъй като става въпрос за семейни нужди, и двамата бивши съпрузи се явяват солидарно задължени лица към банката-кредитор за изплащане на вноските по кредита. Това е така, дори договорът за кредит да е сключен само от името на единия съпруг. В отношенията си към банката двамата съпрузи отговарят солидарно, което означава, че всеки един е задължен към банката за заплащане на пълния размер на задължението. Във вътрешните си отношения обаче солидарните длъжници отговарят до размер на ½ от дълга, освен ако средствата, с които е погасяван дълга имат семеен произход.

В случая страните са били във фактическа раздяла, по време на която само г-жа С. е изплащала вноските по кредита. Когато странните са фактически разделени липсва принос от страна на съпруга на г-жа С. за заплащане на вноските по кредита и следователно не може да се приеме, че погасяването на дълга е станало със семейни средства. Тъй като солидарните длъжници на банката, помежду си отговарят разделно, съобразно вътрешните им отношения, г-жа С. може да претендира от бившия си съпруг, на основание чл. 127, ал. 2, ЗЗД заплащане на половината от сумата по кредита, която сама е изплатила на банката по време на фактическата им раздяла и след това. В случая липсва принос на съпруга в изплащането на вноските по кредита, тъй като плащанията са извършени с лични средства на г-жа С. при положение, че са извършени по време на фактическа раздяла и след това и не може да се приеме, че съпругът има какъвто и да било принос в заплащането на тези вноски.

Като получи горната информация, г-жа С. реши да предяви иска за делба на съсобствения имот, в което производство да направи претенции по сметки относно извършените подобрения в имота, както и да търси от бившия си съпруг заплащане на половината от вноските по кредита, които е изплащала считано от настъпването на фактическата раздяла между страните и до настоящия момент.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.