Какво може да се случи, ако един имот е прехвърлен с договор за издръжка и гледане на повече от едно лице, но само един изпълнява задълженията по договора?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Какво може да се...

При мен днес дойде г-н С. със следния въпрос:

По силата на нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за гледане и издръжка, баба му и дядо му по майчина линия били прехвърлили на майка му и на баща му преди години, по време на техния брак, недвижим имот. Майка му починала. Отношенията между майка му и баща му обаче никак не били добри. Макар и в брак, те през последните години от живота на майка му живеели фактически разделени. Години преди раздялата бащата не полагал никакви грижи за семейството, не давал средства за издръжка в домакинството, водел свой самостоятелен живот и изобщо не се интересувал от семейството. Още по-малко пък се грижел за тъст си и тъщата си, които били прехвърлили имота на двамата с жена му.

След смъртта на майка му, наследници по закон на имота, който бил прехвърлен срещу задължение за издръжка и гледане се явяват г-н С. и неговият баща.

Г-н С. се интересуваше дали има възможност баща му да бъде лишен от правото на собственост по отношение на този имот, предвид горните факти?

Ето и отговора на така поставения въпрос:

Когато един имот е прехвърлен срещу поемане на задължение за издръжка и гледане на повече от едно лице, собственици на имота стават лицата, в полза на които е прехвърлен имота – приобретателите. Ако не е посочено друг в нотариалния акт, те придобиват правото на собственост върху този имот при равни квоти. Когато имотът е придобит чрез договор срещу издръжка и гледане, по време на брак, дори в нотариалния акт да е записано името само на единия съпруг, другият също става съсобственик на имота.

В случаите, в които имотът е прехвърлен на повече от едно лице, дори само един от приобретателите на имота изпълнява задълженията по договора за издръжка и гледане, ако неговото изпълнение е достатъчно, за да удовлетвори нуждите на прехвърлителите, то и другото лице, в полза, на което е прехвърлен имота става собственик.

Ако нуждите на прехвърлителите са удовлетворени, макар и само от един от приобретателите по договора, прехвърлителите нямат основание да искат разваляне на договора за издръжка и гледане нито изцяло, нито само по отношение на приобретателя, който не изпълнява задълженията си по договора. Това е така, защото техните нужди са задоволени, без оглед на това кой от приобретателите е задоволил нуждите им.

Как обаче стои въпросът между двамата приобретатели на имота, при положение, че само единият от тях изпълнява задълженията по договора за издръжка и гледане, а собственик става и другият приобретател?

Отговорът на този въпрос зависи от характера на връзката между приобретателите и по-конкретно дали те са в граждански брак или не.

Ако например имотът е прехвърлен на двама братя срещу издръжка и гледане и само единият полага грижи и дава издръжка на прехвърлителите, то той може да иска от другия съсобственик само парично обезщетение за това, че не изпълнява задълженията по договора.

В дадения пример: Двамата братя отговарят солидарно спрямо прехвърлителите за изпълнението на договора. Ако само единият изпълнява, то другият се обогатява неоснователно за сметка на изпълнилия задълженията по договора. Обогатява се, защото става съсобственик на имота, без да изпълнява задължението, с оглед, на което му е прехвърлен имота. Този, който не изпълнява задълженията си по договора дължи обезщетение за неоснователно обогатяване на този, който изпълнява. Обезщетението, което може да се претендира е в размер на цената на придобитата от него част върху имота.

Не така обаче стои положението, ако лицата в полза, на които е прехвърлен недвижимия имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане са в граждански брак. В този случай, ако само единият съпруг е изпълнявал договора за издръжка и гледане, а другият няма никакъв принос в придобиването на имота било чрез полагането на грижи за прехвърлителите, било чрез помощ в домакинството, гледане на деца и т.н., то може да се установи по съдебен ред, че той не е станал собственик на имота.

В този случай претенцията на съпруга, който е изпълнявал задълженията по договора за издръжка и гледане не е за парично обезщетение спрямо съпруга, който не е изпълнявал задълженията по договора. Съпругът, който е изпълнявал надлежно задълженията по договора за издръжка и гледане може да претендира, че другият съпруг не е станал собственик на имота.

Тази претенция може да бъде предявена и от името на негов наследник.

В случая, г-н С. може да установи, че баща му не станал собственик на имота, прехвърлен чрез договор за издръжка и гледане. Този факт г-н С. може да установи само по съдебен ред. Той може да предяви иска в качеството си на наследник на своята майка. Искът следва да се предяви пред компетентния съд по местонахождението на имота.

В това съдебно производство в тежест на г-н С. е да докаже, че баща му няма принос в придобиването на имота. Именно негова е тежестта на доказване, тъй като по презупция се счита, че придобитото по време на брака по възмезден начин имущество, каквото е и имуществото, придобито по силата на договор за издръжка и гледане, е придобито чрез съвместен принос. Тази презумпция обаче е оборима и в тежест на г-н С. е да направи това.

За да установи липсата на съвместен принос, г-н С. трябва да докаже, че баща му не е полагал грижи и не е давал издръжка на прехвърителите, както и че не е давал средства в семейството, не се е грижил за семейството, не е помагал в домакинството, нито в отглеждането на децата.

Липсата на принос обикновено се доказва чрез свидетелски показания.

При установяване, на факта, че бащата на г-н С. няма принос в придобиването на имота, ще се установи, че той не е станал съсобственик на имота. В този случай г-н С. ще се окаже собственик по наследство на целия имот, който е бил прехвърлен срещу поемане на задължение за издръжка и гледане.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.