Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Кредити
  4. /
  5. Казус в кантората

Днес при мен дойде г-н Х. във връзка с въпрос, свързан с потребителски кредит.

Г-н Х. беше получил искова молба и банката, която го съдеше и искаше от него да му възстанови сумата от 10 000 лева, която беше теглил като банков кредит, ведно с начислените лихви, неустойки и такси по обслужване на кредита.

Крайният срок на издължаване на кредита беше 2021 год., но поради неплащане на три поредни вноски, банката се позоваваше на настъпила предсрочна изискуемост и търсеше предсрочно освен неизплатените суми с настъпил падеж, и тези по отношение на които падежът все още не беше настъпил.

Каква беше ситуацията?

Видно от документите, които г-н Х. беше получил чрез съда от баката, банката преди предявяване на исковата молба се беше снабдила със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист относно същите вземания и беше образувала изпълнително дело за събиране на дълга. Тъй като г-н Х. беше подал възражение получавайки заповедта за изпълнение и изпълнителния лист, връчени му чрез съдебен изпълнител, сега банката беше предявила иска за установяване на вземането си по заповедта за изпълнение, а същевременно и осъдителен иск за същата сума, за която беше издадена и заповедта за изпълнение.

Сега г-н Х. се интересуваше дали има правна възможност дългът му да отпадне или поне да намалее.

Какво можеше да се направи?

Отговорът на този въпрос не е еднозначен. За да се направи преценка, винаги е необходимо да се разгледат обстойно документите по делото. В случая на г-н Х. имаше основание дългът да отпадне. Ето защо това беше така при него:

Първият момент е свързан с твърдението на банката за настъпила предсрочна изискуемост на задълженията по кредита.

Банката беше изпратила уведомително писмо до длъжника, с което го уведомяваше, че счита кредита за предсрочно изискуемо. Това писмо беше приложено към документите към исковата молба, обаче беше връчено чрез обратна разписка, като на пощенския плик беше отбелязано, че писмото е върнато като непотърсено.

Какво означава това и какви са правните последици за г-н Х.?

Опитът на банката да връчи уведомлението за настъпила предсрочна изискуемост не е равнозначно на действителното връчване на това уведомление.

Не може да се приеме за връчено писмо, което се е върнало като непотърсено от неговия адресат, дори и при надлежно изпълнение на задълженията на пощенския оператор във връзка с връчването на съобщението.

Тъй като в случая писмото е върнато като непотърсено, то банката не е успяла да направи задълженията си по кредита предсрочно изискуеми и позоваването ѝ на настъпила предсрочна изискуемост съответно е неоснователно.

Във всички случаи ли, в които уведомлението на банката за настъпила предсрочна изискуемост се е върнали като непотърсено от неговия адресат следва да се приеме, че банката не е упражнила надлежно правото си а обяви кредита за предсрочно изискуем?

Отговорът на така поставения въпрос зависи от съдържанието на клаузите на договора за банков кредит. 

Допустимо е в договора да са уредени способи за връчване на кореспонденция между страните, както и да се предвиди, че при изявлението на едната страна ще се счита за достигнало до другата, без фактически същото да е получено. Такава клауза би била в съответствие с принципите на добросъвестно упражняване на правата на банката, само ако са ясни определените предпоставки или факти, при настъпването, на които ще се счита, че е направено всичко необходимо уведомлението да достигне до знанието на длъжника. Необходимо е още, изрично в договора да е предвидено, че опитът за доставка на съобщението се приравнява на действителното му получаване.

В случай че в договора няма подобни клаузи относно връчването на съобщението и писмото е върнато като недоставено, независимо от причините за това, волеизявлението на кредитора за настъпила предсрочна изискуемост не може да се счита за получено от длъжника.

В конкретния казус:

В случая на г-н Х. клауза, предвиждаща, че опитът за връчване на уведомленията между страните се приравнява на действителното им получаване от насрещната страна нямаше, поради което само на това основание предсрочната изискуемост на задълженията по кредита не беше настъпила.

Вторият съществен момент във връзка с казуса на г-н Х. беше, че банката наред с установителния иск, беше предявила и осъдителен иск относно същата сума.

Това банката беше направила, за да може в случай че бъде отхвърлен установителният ѝ иск, предявен на базата на заповедта за незабавно изпълнение, с която се беше снабдила преди това в хода на предхождащо заповедно производство, да може да търси същата сума въз основа на осъдителен иск.

Тъй като банката не беше упражнила надлежно правото си да направи кредита предсрочно изискуем преди подаване на заявление за снабдяването ѝ със заповед за незабавно изпълнение поради изложените по-горе причини, свързани с това, че уведомлението за настъпила предсрочна изискуемост не е получено от длъжника преди подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, установителният иск би следвало да бъде отхвърлен.

Какво се случи с иска?

Що се отнася до осъдителния иск, той също би следвало да бъде отхвърлен. Съображенията за това са, че докато има налице валидна заповед за изпълнение, то предявения осъдителен иск е недопустим.

След като разясних горепосочените правни възможности за защита на г-н Х. той реши да подадем отговор на исковата молба и да оспорваме претенциите на банката във връзка със задълженията му по кредита.

Преди да дойде на среща в кантората г-н Х имал намерение да търси споразумение с банката, но сега вече реши да търси правата си. От кантората подготвихме и подадохме отговор н а исковата молба.

Предстои да разберем какво ще реши съдът.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.