Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

К. дойде при мен със следния проблем:

Една сутрин в работата му се получило запорно съобщение от съдебен изпълнител, с което се налагали удръжки върху получаваното от него трудово възнаграждение. Така К. разбрал, че срещу него е образувано изпълнително дело от банка – Взискател за събиране на дълг, за който бил поръчителствал на свой познат.

Неговият познат бил теглил кредит, вноските по които престанал да погасява, поради което банката насочила претенциите си и към двамата и тъй като К. работел по трудов договор, първото неприятно нещо, което му се случило във връзка с този кредит, било налагането на запор върху заплатата му.

Специфичното при договора за кредит, който К. е подписал е, че неговите лични данни не фигурират в началото на договора, а някъде към средата, където се казва, че той се съгласява да отговаря солидарно с кредитополучателя към банката за заплащането на дълга по кредита.

Какво значение има това и може ли то да бъде от някаква полза на К.?

Фактът, че личите данни на К. са поместени в средата, а не в началото на договора за банков кредит изобщо не е без значение.

Защо това е така и докъде води?

Страни по договора за банков кредит са посочените в началото на договора банката и кредитополучателят. Полагането на подпис на последната страница на договора от страна на лицето, сочено за поръчител обаче само по себе си не води до сключването на валиден договор за поръчителство.

От факта, че е положен подпис за поръчителя на последната страница на договора, без в началото на договора това лице да е сочено като страна по същия, води най-много извода, че е налице обещание за бъдещо сключване на договор за поръчителство, но не и че е възникнало такова, с акта на подписването на самия договор. Договор, подписан от лице в качеството му на поръчител, без това лице да е посочено като с страна по договора не може да се счита за валидно поето задължение спрямо банката за изпълнение на задължението на кредитополучателя по договора за банков кредит.

В случая, за К. е налице реална възможност да се освободи от отговорност към банката за заплащане на дълга на кредитополучателя. Може спокойно да се твърди, че К. не е задължено лице за заплащане на дълга, тъй като между него и банката не е възникнал валиден договор за поръчителство, поради което и не следва да се ангажира неговата отговорност за заплащане на чуждия дълг.

В случая К. има интерес да оспори дълга като подаде възражение до съда в 14-дневен срок от получаването на поканата за доброволно изпълнение по изпълнителното дело, образувано срещу него. При оспорване на дълга, съдът ще информира банката – кредитор за възможността да подаде иск за установяване на вземането си спрямо К. Ако това се случи, след като получи исковата молба на банката, К. ще може да обоснове възражението си срещу дълга позовавайки се на факта, че не е налице валидно сключен договор между него и банката за поръчителство, тъй като К. не се явява страна по договора по изложените по-горе съображения.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.