Как да получим присъдената издръжка от гражданин на страна-членка на ЕС?

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. Как да получим присъдената...

След приемането на страната ни в ЕС и последвалото свободно придвижване на територията на Общността, значително се увеличи и броя на сключените бракове между български граждани и граждани на друга страна-членка. От това обаче последваха редица усложнения в случаите на развод, особено по отношение на въпроса за издръжката на децата от брака.

Зачестиха случаите, когато решението, с което се присъжда издръжка е постановено от български съд, но осъденият да заплаща издръжката родител има постоянно местожителство на територията на друга държава-членка от ЕС. В следствие на това се затруднява получаването на така присъдената издръжка, особено когато другият родител не заплаща доброволно и редовно дължимите суми.

Какво може да се направи?

С оглед така поставените проблеми и за запазване на правата и интересите на детето, Съвета на ЕС е приел Регламент №4/2009г. относно признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка. Този нормативен акт предвижда процедура за изпълнение на влезли в сила съдебни решения, отнасящи се до задълженията за издръжка на територията на ЕС. Така уредената процедура позволява съдебно решение за издръжка, постановено от български съд да бъде изпълнено на територията на друга държава-членка по облекчен ред.

Това прави възможно получаването на издръжка, включително и по принудителен ред, независимо че родителят, който упражнява родителските права и детето се намират на територията на България, а осъденият да заплаща издръжка родител има обичайно местопребиваване в друга държава-членка.

Какво е необходимо, за да се започне процедурата?

За да се започне процедурата, е необходимо, след като вече родителят е осъден от българския съд да изплаща издръжка за детето си, да се подаде нарочно заявление до Министерство на правосъдието, което в случая е компетентно да организира и проведе процедурата, съвместно с компетентния държавен орган на държавата-членка, на територията на която пребивава задълженият родител.

Към заявлението задължително се прилага заверен препис-извлечение по образен от влязлото в сила решение на български съд, с което е присъдена издръжката. Задължително е и съдебното решение да бъде придружено с превод на официалния език на страната-членка, на територията на която пребивава родителят, дължащ издръжка. В случай, че към момента на подаване на заявлението има просрочени задължения за издръжка, се представя и опис на просрочените задължения, като задължително се указва на коя дата е извършено изчислението.

При подготовката за започване на процедурата е предвидена и възможността да се извърши справка относно адреса на пребиваване, както и наличието на доходи и имущество на задължения родител.

След подаване на заявлението, Министерство на правосъдието сезира съответния компетентен орган на държава-членка по местоизпълнение за предприемане на необходимите мерки. В случай, че задълженият родител откаже доброволно изпълнение на дължимата издръжка, спрямо него се предприемат принудителни мерки по удовлетворяване на дължимите суми, включително за просрочени такива, ако същите са били описани при подаване на заявлението. Получените суми се превеждат по банков път по посочена от заявителя сметка. Поначало, предприетите срещу задълженото лице мерки продължават за целия период, за който е присъдена издръжка.

Неоспорим факт е, че интересът на децата винаги трябва да е водещ. Именно за това задълженията за изплащане на издръжка не биват да бъдат неглижирани, още по-малко следва лицата, които имат право на такава да не предприемат всички възможно действия за получаването ѝ. Както националното, така и европейското законодателство предвиждат възможности за събиране на вземанията за издръжка, без оглед на националност или местопребиваване на задължения родител. И тези възможности трябва да се използват.

Изготвил: Константин Стойчев

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.