Бракоразводно дело


Снимка jcoterhals

Развод може да иска всеки от съпрузите, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. Това е развода по исков ред.

Освен това развод може да се постигне и по взаимно съгласие на съпрузите.

При развода по искова ред съдът при допускане на развода, когато установи, че бракът е дълбоко и непоправимо разстроен, се произнася и по въпроса за вината на съпрузите, само ако е нправено искане в този смисъл.
На първото заседание по делото по иск за развод страните рябва да се явят лично. При неявяване на ищеца без неуважителна причина делото се прекратява.
Делото се спира, в случай че съпругата е бременна до навършване на 12 месечна възраст на детето. В производството при развод по исков ред няма помирително заседание. Съдът обаче е длъжен в това производство да напъти страните към медиация или друг способ за уреждане на спора.
При развода по исков ред е възпроизведен принципа за изчерпателност на основанията, всички нови факти, обуславящи дълбокото и непоправимо разстройство на брака, могат да се сочат до приключване на устниите състезания във въззивната инстанция.

По всяко време на делото за развод по исков ред, съпрузите могат да преминат към развод по взаимно съгласие. Обратното не е възможно.

С молба в хода на делото може да се иска от Съда да определи привременни мерки /относно издръжката, семейното жилище и ползването на придобитото през време на брака имущество, както и относно грижата за децата и тяхната издръжка/. Съдът се произнася по така направеното искане в заседанието, в което молбата за определяне на привременни мерки е отправена / респективно в първото редовно съдебно заседание след подаването и/, освен ако се налага събиране на допълнителни доказателства – тогава ново заседание по делото се насрочва в двуседмичен срок. Определението по мерките не подлежи на обжалване, но то може да бъде изменяно от същия съд при измененеие на обстоятелствата

Развод може да се постигне и чрез взаимно съгласие, в който случай Съдът установява сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузиите за постигане на развод
При развод по взаимно съгласие, съдът следи само дали споразумението между съпрузите не противоречи на закона и дали е в интерес на децата.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.