Договор за продажба

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

Днес, …………………………, в гр. ………………………………. се сключи настоящият договор за продажба между:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………. с търговски адрес ……………………………………………………………………………………………….. представляван от ……………………………………………………………………………………………….. и наричан накратко ПРОДАВАЧ и
2. ……………………………………………………………………………………………………………………. с търговски адрес ……………………………………………………………………………………………….. представляван от ………………………………………………………………………………………………… и наричан накратко КУПУВАЧ.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост върху ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. (наричани накратко СТОКАТА) срещу цена, която КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплати в размера и при условията, уговорени по-долу в настоящия договор.
Чл. 2. СТОКАТА по предходния член следва да отговаря на следните показатели:
2.1. вид
2.2. общо количество (бройки)
2.3. тегло
2.4. асортимент
2.5. комплектност
2.6. опаковка ……………………………………………………………………………………………………………………..
Чл. 3. Качеството на СТОКАТА трябва да отговаря на
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Чл. 4. Срокът на годност и/или съхранение и/или употреба или експлоатация на стоката е ……………………………………………………………………………………

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА


Чл. 5. ПРОДАВАЧЪТ се задължава:
5.1. да предаде на КУПУВАЧА СТОКАТА по чл. 1 от настоящия договор съгласно
клаузите на раздел III от него;
5.2. да издаде на КУПУВАЧА надлежна фактура за продажбата;
5.3. да издаде на КУПУВАЧА документите, указани в чл. 7 от договора;
5.4. да осигури гаранционно обслужване и сервиз съгласно предвиденото в чл. 8 и следващите от договора.
Чл. 6. ПРОДАВАЧЪТ ще издаде фактура на КУПУВАЧА в срок от три дни след по-ранната измежду следните две дати: датата на плащането или датата на прехвърлянето на собствеността върху СТОКАТА. Данните на КУПУВАЧА са както следва:
6.1. наименование –
6.2. булстат номер –
6.3. адрес –
6.4. представляващо лице –
Чл. 7. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да окомплектова СТОКАТА със следните документи:
7.1. ……………………………………………………………….
7.2. ……………………………………………………………….
7.3. ……………………………………………………………….
7.4. ……………………………………………………………….
7.5. ……………………………………………………………….
Документите се предават на КУПУВАЧА …………………………………………………..
Чл. 8. ПРОДАВАЧЪТ гарантира съответствието на качеството на СТОКАТА на изискванията на настоящия договор и нейната годност за ползването й по предназначение в срок от ………………….., считано от датата на ……………………………., при условие че КУПУВАЧЪТ спазва инструкциите на ПРОДАВАЧА за съхранение и употреба.
Чл. 9. Гаранционното обслужване от страна на ПРОДАВАЧА обхваща безвъзмездното отстраняване на отклоненията на СТОКАТА от показателите, конкретизирани в раздел I на настоящия договор до изтичане на срока по предходния член.
Чл. 10. В ……………………… дневен срок от възникване на отклонение КУПУВАЧЪТ отправя до ПРОДАВАЧА (писмено) съобщение с точна информация за характера му и за условията, при които се проявява. За отстраняване на отклоненията КУПУВАЧЪТ се задължава да съдейства на ПРОДАВАЧА, като му предостави свободен достъп до помещенията, в които се намира СТОКАТА, създаде условия за нормална работа и др. В ………………… дневен срок от получаване на съобщението ПРОДАВАЧЪТ отстранява възникналите отклонения, освен ако по вина на КУПУВАЧА не е получил точна информация или достъп до СТОКАТА.
Чл. 11. ПРОДАВАЧЪТ има правото да откаже да отстрани безвъзмездно отклонения, възникнали поради несъобразяване на КУПУВАЧА с инструкциите за употреба и експлоатация на СТОКАТА или дължащи се на внесени в нея технически промени.
Чл. 12. След изтичане на срока по чл. 8 от договора ПРОДАВАЧЪТ ще осигури платен сервиз на СТОКАТА в следните сервизни бази: …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….

III. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ

НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл. 13. Предаването на СТОКАТА следва да стане не по-късно от ……………………..
Чл. 14. Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА да предаде СТОКАТА е …………………………………………………………………..
Разходите по предаването, включително меренето и/или тегленето, са за сметка на ПРОДАВАЧА, а разходите по приемането – за сметка на КУПУВАЧА.
ВАРИАНТИ:
Чл. 15. (при предаване в склад на ПРОДАВАЧА) В срок не по-малко от ………… дни преди датата, на която КУПУВАЧЪТ трябва да получи СТОКАТА, ПРОДАВАЧЪТ (писмено) го уведомява, че тя е готова за предаване. Ако КУПУВАЧЪТ се забави да получи СТОКАТА, ПРОДАВАЧЪТ може, на риск и за сметка на КУПУВАЧА, да я предаде на трето лице за пазене или да я продаде по пазарни цени или на публичен търг, след което да извести (писмено) КУПУВАЧА за това и да му съобщи времето и мястото на провеждане на търга. При предаването на СТОКАТА ПРОДАВАЧЪТ осигурява на КУПУВАЧА възможност да прегледа СТОКАТА и ако тя не отговаря на изискванията му, да уведоми незабавно (писмено) ПРОДАВАЧА. Ако КУПУВАЧЪТ не направи това, СТОКАТА се смята за одобрена. При предаването страните подписват приемо-предавателен протокол. Констатациите в него обвързват страните относно факта на предаването и отсъствието на начални недостатъци в СТОКАТА. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на СТОКАТА преминават върху КУПУВАЧА в момента на подписване на приемо-предавателния протокол.
Чл. 15. (при предаване в друго населено място ) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да транспортира СТОКАТА на свои разноски и риск до …………………………………………… ПРОДАВАЧЪТ се задължава да уведоми (писмено) КУПУВАЧА за готовността си да транспортира СТОКАТА и за очакваната дата на пристигането в местоназначението ………….. дни предварително и да му препрати незабавно (копие от) превозните документи. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на СТОКАТА преминават върху КУПУВАЧА в момента на получаване на СТОКАТА от КУПУВАЧА в местоназначението. При получаване на СТОКАТА КУПУВАЧЪТ се задължава да я прегледа в срок от ……………………. и ако тя не отговаря на изискванията му, да уведоми незабавно (писмено) ПРОДАВАЧА. Ако КУПУВАЧЪТ не направи това, СТОКАТА се смята за одобрена. КУПУВАЧЪТ може да откаже да приеме СТОКАТА, ако тя не отговаря на изискванията, залегнали в раздел I от настоящия договор. При спор несъответствието се установява от ……………………………………………………………………. При отказ да приеме СТОКАТА КУПУВАЧЪТ е длъжен да я пази с грижата на добър търговец през времето, което обикновено е необходимо на ПРОДАВАЧА да даде нарежданията си. При забава на ПРОДАВАЧА КУПУВАЧЪТ може да предаде СТОКАТА на трето лице за пазен е, като уведоми (писмено) ПРОДАВАЧА за това.
Чл. 15. (при предаване в склад на ПРОДАВАЧА и последващо предаване на превозвач) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да транспортира СТОКАТА на разноски и на риск на КУПУВАЧА до СТОКАТА ще бъде транспортирана от превозвач и по маршрут, указани от КУПУВАЧА, а именно: ………………………………………………………………………….
ПРОДАВАЧЪТ се задължава да уведоми (писмено) КУПУВАЧА за датата, на която е предал СТОКАТА на превозвач (спедитор) и за очакваната дата на пристигането й в местоназначението …….. дни предварително и да му препрати незабавно (копие от) превозните документи. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на СТОКАТА преминават върху КУПУВАЧА в момента на предаване на СТОКАТА от ПРОДАВАЧА на превозвача, респ. спедитора. При получаване на СТОКАТА от превозвача КУПУВАЧЪТ е длъжен да я прегледа и ако тя не отговаря на изискванията му, (писмено) да уведоми незабавно ПРОДАВАЧА. Ако КУПУВАЧЪТ не направи това, СТОКАТА се смята за одобрена. КУПУВАЧЪТ може да откаже да приеме СТОКАТА, ако тя не отговаря на изискванията, залегнали в раздел I от настоящия договор. При спор несъответствието се установява от ……………………………………………………………………….. При отказ да приеме СТОКАТА КУПУВАЧЪТ е длъжен да я пази с грижата на добър търговец през времето, което обикновено е необходимо на ПРОДАВАЧА да даде нарежданията си. При забава на ПРОДАВАЧА КУПУВАЧЪТ може да предаде СТОКАТА на трето лице за пазен е, като уведоми (писмено) ПРОДАВАЧА за това.

IV. ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА ЗА СКРИТИ НЕДОСТАТЪЦИ
И СЪДЕБНО ОТСТРАНЕНИЕ

Чл. 16. При скрити недостатъци, съществували преди продажбата на стоката, КУПУВАЧЪТ има право да развали договора като върне СТОКАТА и получи обратно цената заедно с разноските и вредите си от покупката, да иска ПРОДАВАЧЪТ да поправи СТОКАТА за своя сметка, да я замени с качествена СТОКА или да иска намаление на цената. Това право на КУПУВАЧА се погасява с изтичането на ………….. месеца от датата на предаването на вещта.
Чл. 17. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на СТОКАТА и че не му е известно към датата на сключване на настоящия договор трети лица да имат или да претендират да имат права върху нея. В случай че бъде съдебно отстранен от закупената СТОКА, КУПУВАЧЪТ има право на получи обратно от ПРОДАВАЧА платената цена, както и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Чл. 18. КУПУВАЧЪТ е длъжен:
18.1. да заплати уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в раздел VI от настоящия договор;
18.2. да получи СТОКАТА в срока и на мястото, конкретизирани в договора и да я прегледа.

VI. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 19. За СТОКАТА по чл. 1 от настоящия договор КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати цена в размер на ………………………. (…………………………………………………….) лв. В посочената цена е включен данък в размер на ………………………………………….. Единичните цени в рамките на общото количество са както следва: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Чл. 20. КУПУВАЧЪТ се задължава при предаването на СТОКАТА (или на документите, които му дават право да я получи) да плати цената, респ. да представи доказателства, че я е платил по следната банкова сметка на ПРОДАВАЧА ……………………………………………………………….

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 21. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него. В случай че изправният КУПУВАЧ е купил заместваща стока след разваляне на договора по вина на ПРОДАВАЧА, последният му дължи разликата между по-високата цена на заместващата стока и цената по чл. 19 от настоящия договор. В случай че изправният ПРОДАВАЧ е продал на друг купувач СТОКАТА по настоящия договор след развалянето му по вина на КУПУВАЧА, последният му дължи разликата между по-ниската цена по заместващата сделка и цената по чл. 19 от настоящия договор.
Чл. 22. При неизпълнение на задълженията си по чл. 6, 7 и 10, алинея последна от договора ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на …………………… При неизпълнение на задълженията и невярност на декларациите си по чл. 16 и 17 от договора ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на …………………. При забава да предаде СТОКАТА ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на …………. на сто от цената по чл. 19 от настоящия договор за всеки просрочен ден.
Чл. 23. При забава да получи СТОКАТА в сроковете и по начина, конкретизирани в този договор, КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка в размер на ……….. на сто от цената по чл. 19 от договора за всеки просрочен ден. При забава в плащането на дължимата цена по чл. 19 от договора КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка в размер на ……….. на сто от цената дневно.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 24. Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.
Чл. 25. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отправянето им по телекс или телефакс. Адресите и координатите на страните са както следва:
25.1. За ПРОДАВАЧА:
………………………………………………………………..; телефон ……………..; факс ……………
25.2. За КУПУВАЧА:
………………………………………………………………..; телефон……………..; факс ……………
Чл. 26. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с него или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнение то му, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за разрешаване пред ……………………………………
Чл. 27. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло.
Чл. 28. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или предоставена под формата на оферти, каталози, спецификации и т.н. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:

ПРОДАВАЧ: …………………… КУПУВАЧ: ……………………

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.