Спор относно родителските права

Когато родителите на едно дете не живеят заедно, без значение дали те имат сключен брак помежду си или не, те могат да постигнат съгласие относно някои въпроси, свързани с отглеждането на детето, а именно: местоживеенето на детето, кой от тях ще упражнява родителските права, режима на личните отношения между детето и родителя, който не упражнява родителксите права и издръжката на детето.

На родителите е предоставна възможност да постигнат споразумение по горепосочените въпроси, което да предоставят за утвърждаване от съда. Съществува правна възможност родителите да подадат обща молба до районния съд по настоящ адрес на детето. Когато такова споразумение е постигнато, интересът същото да бъде одобрено от съда се състои в това, че с одобряването му, въз основа на споразумението, може да се издаде изпълнителен лист и да се проведе принудително изпълнение, в случай, че някой от родителите не спазва доброволно постигнатото споразумение.

Делото се образува по обща молба и на двамата родители с приложено споразумение, в което е постигнато съгласие относно упражняването на родителските права, режима на личните контакти с детето, размерът на издръжката, местоживеенето на детето. Държавната такса е 25 лева.

Молбата се предявява пред съда по настоящ адрес на детето. Задължително се провежда открито съдебно заседание по делото. Родителите следва да бъдат изслушани от съда. Когато детето е навършило 10 години, то също се изслушва от съда, Съдът задължително взема становище и на „Дирекция социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”. Съдът може да събира и други доказателства по делото с оглед изясняване на фактите по случая.

Продължете към цялата статия…Спор относно родителските права

Как да се разведем с чужденец, който живее в чужбина

Сключен граждански брак с чужденец или между българи, които живеят в чужбина, може да бъде прекратен  чрез развод от българските съдилища при условие, че един от съпрузите е бълграски гражданин или има обичайното местопребиваване на територията на Република България.

Когато и двамата съпрузи желаят да се разведат, стига един от тях да е български гражданин или да има обичайно местопребиваване  в Република България, те могат да се разведат по реда на взаимното съгласие в България, като за това е необходимо да подадат молба за развод , както и да се явят на съдебното заседание по делото.

В случай, обаче, че не е възможно страните да се разведат по реда на взаимното съгласие, то съпругът, който е бълграски гражданин или има обичайно местопребиваване в страната и иска да се разведе, може да предяви иск за развод пред българския съд, независимо от това дали неговият съпруг е чужденец и/ или живее извън страната. За целта се подава искова молба до съда за развод, като само по изрично направено искане съдът се произнася по въпроса за вината.

Продължете към цялата статия…Как да се разведем с чужденец, който живее в чужбина