Плащане към застрахователя

За да влезе в сила застрахователният договор, е необходимо  да бъде заплатена застрователаната премия или първата вноска от застрахователната премия, в случай, че  между страните е договорено застрахователната премия да бъде изплатена на разсрочено плащане. Това правило е валидно, освен ако страните не са договорили изрично друго в договора,а именно, че договорът  влиза в сила без да е заплатена застрахователната полица.

Когато застрахователната премия е платима еднократно, то преди тя да бъде изплатена  застрахователният договор не влиза в сила и не поражда задължения за застрахователя да заплати застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно събитие. Ако обаче е договорено разсрочено плащане на застрахователните премии, неплащането на премиите след първата не оказва влияние върху действителността на договора. В този случай договорът продължава да обвързва страните, но застрахованият изпада в забава от датата, на която е следвало да заплати съответната вноска по застрахователната полица.

Както беше посочено по-горе, възможно е да бъде уговорено, договорът за застраховане да влезе в сила, без да е заплатена застрахователна премия. Такъв ще е случаят при т. нар. временно застрахователно събитие, където застрахователят първо носи риска, а след това се заплаща застрахователното обезщетение. В този случай застрахователят плаща и тогава когато настъпи застрахователното събитие през периода, през който застрахованият не е длъжен да плати застрахователната премия. Временното застрахователно покритие се явява необходимо тогава когато веднага трябва по закон да се покрие риска. Временният договор предхожда сключването на окончателен договор за застраховка. По правило се уговаря  възнаграждението към застрахователя  за временното застрахователно покритие да се заплати при сключването на окончателния застрахователен договор. При сключването на окончателния застрахователен договор се заплащат  една премия, касаеща и  времето на застрахователното покритие и по двата договора. Ако застрахователното събитие настъпи през времетраенето на временния застрахователен договор, застрахователят е длъжен да плати застрахователното обезщетение, освен ако  застрахователното събитие е настъпило след изтичането на срока на временното покритие и застрахованият не е подписал окончателен договор, поради причини за които отговаря и не е платил първата премия.

Последици от неплащане на застрахователни премии.

Продължете към цялата статия…Плащане към застрахователя

Застраховката. Най-важните неща, които трябва да знаем

ИДЕЯТА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ

С Договора за застраховака застрахователят се задължава срещу определена сума /премия/ да поеме определен риск и при настъпването на застраховартелното събитие да заплати на застрахования или на трето ползващо се лице застрахователно обезщетение.

Договорът, за да  произведе действие между страните, следва да отговаря на някои задължителни условия, без  които същият би се оказал недействителен. Договорът се сключва в писмена форма при Общи условия. Общите  условия, от своя страна следва да бъдат ясни и разбираеми за застрахования, като под ясни за застрахования се има предвид какво разбира при внимателен прочит средноинтелигентен човек, който няма юридическо образование. Освен това преди сключването на договора, застрахователят е длъжен да предостави на застрахования, ако той е физическо лице информация относно застрахователното правоотношение. Договорът съдържа задължително имената/фирмите/ на страните, адресите им, предмет на договора, покритите застрахователни рискове, срок, включително начало и край, застрахователна сума и начина на определянето й, застрахователна премия, имена и адреси на застрахователния посредник или агент, ако договорът се сключва съответно чрез тях, подпис на страните. Когато се сключва договор в полза на трето лице, следва да се впишавт имената на ползващото се лице или начина, по който то може да бъде определено. В случай, че договорът не съдържа някои от посочените реквизити, то същият  е недействителен.

Договорът на практика се сключва по следния начин. Застрахователят  кани лицето, което желае да сключи договор за  застраховка да попълни списък с поставени въпроси в писмен вид. След като лицето отговори на въпросите, в зависмост от отговорите, застрахователят взема решение дали да сключи договор за застраховка, както и при какви условия, преценявайки риска в конкретния случай. Възможно е застрахователните договори да бъдат сключени посредством застрахователни брокери и застрахователни агенти. /Основаната разлика между брокера и агента е, че брокерът може да работи с неограничен кръг застрахователи и да предлага застраховки при различни застрахователи, докато агентът е обвързан с конкретен застраховател, като някой агенти имат право да извършват плащание от  и към застрахования, а други нямат това право/.

Продължете към цялата статия…Застраховката. Най-важните неща, които трябва да знаем