Плащане към застрахователя

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Плащане към застрахователя

За да влезе в сила застрахователният договор, е необходимо  да бъде заплатена застрователаната премия или първата вноска от застрахователната премия, в случай че между страните е договорено застрахователната премия да бъде изплатена на разсрочено плащане.

Това правило е валидно, освен ако страните не са договорили изрично друго в договора,а именно, че договорът влиза в сила без да е заплатена застрахователната полица.

Когато застрахователната премия е платима еднократно, то преди тя да бъде изплатена  застрахователният договор не влиза в сила и не поражда задължения за застрахователя да заплати застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно събитие.

Ако обаче е договорено разсрочено плащане на застрахователните премии, неплащането на премиите след първата не оказва влияние върху действителността на договора. В този случай договорът продължава да обвързва страните, но застрахованият изпада в забава от датата, на която е следвало да заплати съответната вноска по застрахователната полица.

Каква следва от това?

Както беше посочено по-горе, възможно е да бъде уговорено, договорът за застраховане да влезе в сила, без да е заплатена застрахователна премия.

Такъв ще е случаят при т. нар. временно застрахователно събитие, където застрахователят първо носи риска, а след това се заплаща застрахователното обезщетение. В този случай застрахователят плаща и тогава когато настъпи застрахователното събитие през периода, през който застрахованият не е длъжен да плати застрахователната премия.

Временното застрахователно покритие се явява необходимо тогава, когато веднага трябва по закон да се покрие риска.

Временният договор предхожда сключването на окончателен договор за застраховка. По правило се уговаря  възнаграждението към застрахователя  за временното застрахователно покритие да се заплати при сключването на окончателния застрахователен договор. При сключването на окончателния застрахователен договор се заплащат  една премия, касаеща и  времето на застрахователното покритие и по двата договора.

Ако застрахователното събитие настъпи през времетраенето на временния застрахователен договор, застрахователят е длъжен да плати застрахователното обезщетение, освен ако  застрахователното събитие е настъпило след изтичането на срока на временното покритие и застрахованият не е подписал окончателен договор, поради причини за които отговаря и не е платил първата премия.

Последици от неплащане на застрахователни премии…

  • Ако не е изплатена първата застрахователна премия и в договора не е уговорено друго, договорът не поражда действие.Застрахователят няма право да събира  тази първа премия по принудителен ред. От момента, в който е трябвало да бъде заплатена първата премия не тече и лихва, защото договорът изобщо не е породил действие.
  • Ако първата премия не е платена при настъпването на застрахователното събитие, застрахователят се осовбождава от задължението да заплати застрахователно обезщетение, освен ако не е уговорено друго.
  • Ако обаче е уговорено, че договорът ще породи действие в момента на сключването му и без да е заплатена застрахователната премия, то застрахователят има право да търси плащане на застрахователната премия по принудителен ред. От момента, в който е следвало да се изплати премията, започват да текат и лихви за забава.

При неплащане в определен срок на последващи вноски от застрахователната премия застрахователят има различни правни възможности:

При имушественото застраховане: При неплащане в срок на отделните вноски от застрахователаната премия, застрахователят има право да измени, да намали застрахователната сума или да прекрати договора. Необходимо е обаче писмено предупреждание за това от страна на застрахователя към застрахования.

В случай обаче, че в застрахователния договор е посочено, че при неплащане  от страна на застрахования в 15-дневен срок от падежа, на съответната вноска, договорът ще се счита за прекратен, не е необходимо застрахователят да изпраща писмено изявление до застрахования. По силата на тази договорна клауза договорът ще се счита прекратен и без допълнително писмено изявление, с изтичането на 15-дневен срок от датата на падежа, на която застрахованият е следвало да плати.

Застраховака живот: При неплащане на някоя текуща дължима премия по застрахователят няма право да търси заплащането ѝ по съдебен ред.

Застрахователни премии при „гражданска отговорност”: Размерът на застрахователните премии се определят в застрахователните полици. Срещу допълнително заплащане може да се предостави покритие и за трети държави , участващи в „зелена карта” .

Застрахователната премия може да се изплати на еднократна вноска или на разсрочено плащане. При разсроченото плащане отделните плащания следва да се извършат в сроковете, посочени в застрахователната полица.

Особени са последиците при неизпълнение на задължението на застрахования, той може да прекрати договора по общия ред. Застрахователят обаче не може да направи прихващане на неиздължената премия с дължимото от него застрахователно обезщетение, ако застрахователното събитие настъпи преди  застрахователната премия да е заплатена изцяло, нито може да намали застрахователната сума или да измени договора.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.