Какво може да се уговори с договор за доброволна делба

С договор за доброволна делба съсобствениците прекратяват възникналата между тях съсобственост по отношение на даден имот или имоти. Обикновено с договора за доброволна делба се уговаря, че даден имот остава в изключителна собственост на един от съделителите, а другият, за уравняване на дяловете, получава в изключителна собственост друг имот или пари. Когато дяловете са приблизително равни по стойност делбата е действителна и произвежда действие. Договорът за доброволна делба се сключва с нотариална заверка на подписите, като може да се завери и пред нотариус, с различен район на действие от местонахождението на имотите.

Когато обаче страните  не могат или не желаят за уравняване дела на един от съсобствениците, друг да получи имот или  пари, е напълно възможност страните да договорят, че  един от съсобствениците получава в изключителна съсобственост даден недвижим имот срещу поемане на задължение за гледане и издръжка. Това е още една възможност, за уреждане имуществените въпроси между съсобственици и прекратяване съсобствеността  между тях по отношение на общия имот.

Продължете към цялата статия…Какво може да се уговори с договор за доброволна делба

Доброволна делба

Един от начините за ликвидиране на съсобственост  е чрез сключването на договор за доброволна делба.

Съсобствеността  по отношение на една вещ може да възникне от различни факти. Това може да стане чрез наследяване на една вещ от повече от един наследника. Може да произтича от прекратяване на брак  – когато между бившите съпрузи възниква съсобственост по отношение на вещи, придонити по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност. Възможно е  две и повече лица да са придобили заедно една вещ.

Продължете към цялата статия…Доброволна делба