Доброволна делба

  1. Блог
  2. /
  3. Имоти
  4. /
  5. Доброволна делба

Един от начините за ликвидиране на съсобственост е чрез сключването на договор за доброволна делба.

Съсобствеността по отношение на една вещ може да възникне от различни факти. Това може да стане чрез наследяване на една вещ от повече от един наследника. Може да произтича от прекратяване на брак – когато между бившите съпрузи възниква съсобственост по отношение на вещи, придонити по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност. Възможно е две и повече лица да са придобили заедно една вещ.

Съсобствениците невинаги имат интерес вещта да продължи да бъде обща, тъй като биха могли и често възникват разногласия между тях във връзка с разпореждането и управлението на тази вещ, а ако вещта е на значителна стойност или обикновено – недвижим имот, то икономическите интереси са по-големи и съответно и разногласията между страните биха могли да бъдат по-съществени.

Какво може да се направи? Какво е Доброволна делба?

С доброволната делба страните могат така да се разпоредят с вещта, че един от съделителите да стане изключителен собственик на цялата вещ, а другият да получи в замяна собствеността по отношение на друга обща вещ или уравнение в пари.

Доброволната делба е договор, по силата на който страните прекратяват съсобствеността помежду си по отношение на дадена вещ. Страните трябва да постигнат съгласие помежду си кой ще стане собственик на вещта и какво в замяна ще получи другият съсобственик.

Договорът се сключва в писмена форма и се заверява нотариално. Възможно е да се завери от нотариус с район на действие, различен от местонахождението на недвижимите имоти, ако се делят недвижими имоти. Няма пречка с един договор за доброволна делба да се поделят имоти, находящи се в различни райони на страната – например имот в София и имот в Пловдив.

За да се завери нотариално договорът за доброволна делба, е необходимо страните да се снабдят с всички документи, необходими за извършване на сделка с имота. Това са документи за собственост, удостоверение за данъчна оценка, скица – ако се дели земя, като във всеки конкретен случай може да са необходими и други документи, касаещи правото на собственост по отношение на имота.

С договора за доброволна делба може да се договори един от съделителите да стане собственик на един имот като изкупи дела на другия съсобственик. В този случай един от съделителите получава собствеността по отношение на даден имот, а другият – парично уравнение. Когато плащащият паричното обезщетение е в граждански брак, то изключителен собственик на полученото при делбата става не само съделителят, но и неговият съпруг. Това е общото правило, от което може да има и изключения.

За да е действителна доброволната делба, в нея трябва да участват всички съсобственици на вещта. Възможно е обаче да не бъдат поделени всички съсобствени вещи. Например може да възникне съсобственост между двама души по отношение на повече от един имот и те да решат да поделят само част от имотите поемежду си, а останалите имоти да останат съсобствени.

Договорът за доброволна делба е бърза и нескъпа процедура за ликвидиране на съсобственост между две и повече лица. За да се извърши обаче, страните трябва да са постигнали споразумение за това кой какво ще получи при делбата. В нея трябва да участват всички съсобственици на вещта.

При нежелание на някой от съсобствениците да сключи договор за доброволна делба, няма как такава да се сключи по принудителен ред. В този случай на съсобственика, който желая прекратяването на съсобствеността не остава нищо друго, освен да предяви съдебен иск за делба, която процедура, за съжаление, отнема много време и средства.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.